Category Archives: Fiscal

Renda 2012. Contribuents no obligats a declarar.

  Rendiments del treball Amb caràcter general, els contribuents que hagin percebut rendes inferiors als 22.000 euros bruts anuals d'un sol pagador estaran exempts de tributar. No obstant això, hi ha excepcions a aquesta regla general, començant pels treballadors amb més d'un pagador. En aquest cas, la suma de les quantitats percebudes del segon i…
Llegir més

Declaracions informatives III. Model 720

. El proper 30 d'abril de 2013, finalitza el termini per a la presentació del model 720. Aquest model és una presentació informativa a la qual queden obligades les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en el territori de persones o entitats no residents i les entitats a què es…
Llegir més

Nous incentius fiscals

. El passat dissabte 23 de febrer de 2013, va ser publicat el Reial Decret Llei 4/2013, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.  El RDL que ens ocupa estableix un nou pla de pagament per les Administracions Públiques, regula inversions al Mercat Alternatiu Borsari, estableix la…
Llegir més

Declaracions informatives II. Model 184

.. La declaració del model 184, com una de les novetats fiscals per aquest exercici, s'ha de presentar abans que finalitzi el present mes de febrer. Afecta les entitats sotmeses al règim d'atribució de rendes. .   En primer lloc esmentar que tenen la consideració d'entitats sotmeses al règim especial d'atribució de rendes les societats…
Llegir més