Règim Especial: IVA de Caixa

.

.El passat 28 de setembre finalment es va publicar el text definitiu que modifica la Llei de l’IVA per introduir un nou règim especial, el Règim especial del Criteri de Caixa a l’IVA i que tindrà efectes a partir del 1 de gener de 2014.

.

Per tal de pal·liar els problemes de liquiditat i d’accés al crèdit de les empreses, es crea, en l’àmbit de l’impost sobre el valor afegit, un règim especial del criteri de caixa on s’opta per un sistema que retarda la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l’IVA repercutit en la majoria de les seves operacions comercials fins al moment del cobrament, total o parcial, als seus clients.

El 22 de juliol ja vàrem publicar un bloc relatiu al nou règim especial del criteri de caixa i el seu contingut no difereix en excés al text aprovat definitivament. Cal indicar però que aquest règim especial encara es troba pendent de desenvolupament reglamentari, cosa que serà important per conèixer els detalls de la seva aplicació ja que afectarà a qüestions de procediment i obligacions formals.

Està previst que s’estableixin obligacions addicionals d’informació a incloure en els Llibres registres per justificar els cobraments i pagaments de les operacions subjectes a aquest règim especial.

En aquest nou blog anem a detallar els diferents aspectes que es reflecteixen en l’article 23 de la nova Llei 14/2003, relatiu a les modificacions de la llei de l’IVA sobre el nou règim especial del criteri de caixa.

És un nou règim d’aplicació voluntària, i s’haurà d’exercir l’opció en els terminis i amb els requisits que es determinin reglamentàriament.

Un cop s’hagi optat per la seva aplicació, el criteri de caixa és aplicable a totes les operacions realitzades, excepte les expressament excloses. L’opció s’entendrà prorrogada llevat de renúncia.

 

Requisits subjectius d’aplicació: 

– Podran aplicar el règim especial del criteri de caixa dels subjectes passius de l’impost quan el volum d’operacions durant l’any natural anterior no hagi superat els 2.000.000 d’euros. Si l’inici de l’activitat s’ha realitzat en l’any anterior, l’import del volum d’operacions haurà d’elevar a l’any.

 – Quedaran exclosos del règim de caixa dels subjectes passius quan els cobraments en efectiu respecte d’un mateix destinatari durant l’any natural superin la quantia que es determini per reglament.

 

Requisits objectius d’aplicació: 

– El règim especial del criteri de caixa pot aplicar-se a les operacions que s’entenguin realitzades en el territori d’aplicació de l’impost.

 – Queden excloses del règim especial del criteri de caixa les següents operacions:

 a)     Les acollides als règims especials simplificat, de l’agricultura, ramaderia i pesca, del recàrrec d’equivalència, l’or d’inversió.

b)    Els lliuraments de béns exemptes per exportacions, operacions assimilades a les exportacions, lliuraments intracomunitàries i les relatives a règims duaners, zones franques i dipòsits francs.

c)     Les adquisicions intracomunitàries de béns.

d)    L’autoconsum de béns i serveis.

e)     Les importacions i les operacions assimilades a les importacions.

f)     Els casos d’inversió del subjecte passiu, quan el subjecte passiu de l’impost sigui l’empresari o professional per a qui es realitza l’operació.

 

 Contingut del règim especial del criteri de Caixa:

 – L’impost es merita en el moment del cobrament total o parcial del preu pels imports efectivament percebuts o si aquest no s’ha produït, la meritació es produirà el 31 de desembre de l’any immediatament posterior a aquell en què s’hagi realitzat l’operació.

A aquests efectes, s’ha d’acreditar el moment del cobrament, total o parcial, del preu de l’operació.

 – La repercussió de l’impost en les operacions a les quals sigui aplicable aquest règim especial s’ha d’efectuar al moment d’expedir i lliurar la factura corresponent, però s’entendrà produïda en el moment de la meritació de l’operació determinat anteriorment.

 – Els subjectes passius als quals sigui aplicable aquest règim especial poden practicar les seves deduccions, amb les següents particularitats:

a) El dret a la deducció de les quotes suportades pels subjectes passius acollits a aquest règim especial neix en el moment del pagament total o parcial del preu pels imports efectivament satisfets, o si aquest no s’ha produït, el 31 de desembre de l’any immediatament posterior a aquell en què s’hagi realitzat l’operació.

Això és aplicable amb independència del moment en què s’entengui realitzat el fet imposable.

A aquests efectes, s’ha d’acreditar el moment del pagament, total o parcial, del preu de l’operació.

b ) El dret a la deducció només podrà exercitar-se en la declaració-liquidació relativa al període de liquidació en què hagi nascut el dret a la deducció de les quotes suportades o en les dels successius, sempre que no hagi transcorregut el termini de quatre anys, comptats a partir del naixement de l’esmentat dret.

c ) El dret a la deducció de les quotes suportades caduca quan el titular no l’hagi exercit en el termini establert en la lletra anterior.

.

Renúncia o exclusió del règim especial del criteri de Caixa. 

La renúncia o exclusió de l’aplicació del règim especial del criteri de caixa determinarà el manteniment de les normes regulades en el mateix respecte de les operacions efectuades durant la seva vigència i tindrà una validesa mínima de tres anys.

 

Operacions afectades pel règim especial del criteri de Caixa. 

El naixement del dret a la deducció dels subjectes passius no acollits al règim especial del criteri de caixa, però que siguin destinataris de les operacions incloses en el mateix, en relació amb les quotes suportades per aquestes operacions, es produirà en el moment del pagament total o parcial del preu de les mateixes, pels imports efectivament satisfets, o, si aquest no s’ha produït, el 31 de desembre de l’any immediatament posterior a aquell en què s’hagi realitzat l’operació.

Això és aplicable amb independència del moment en què s’entengui realitzat el fet imposable.

A aquests efectes, s’ha d’acreditar el moment del pagament, total o parcial, del preu de l’operació.

 

Efectes de la interlocutòria de declaració del concurs. 

El subjecte passiu en concurs haurà de declarar les quotes meritades i exercitar la deducció de les quotes suportades en la declaració-liquidació prevista reglamentàriament, corresponent als fets imposables anteriors a la declaració de concurs. Així mateix, el subjecte passiu haurà de declarar en la declaració-liquidació, les altres quotes suportades que estiguessin pendents de deducció a aquesta data.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.