Noves reduccions i bonificacions per a autònoms

El títol II de la recent Llei 14/2013 , de 27 de setembre , de suport als emprenedors i la seva internacionalització , recull suports fiscals i en matèria de Seguretat Social de suport a l’ emprenedor.

Així , trobem en els articles 28 , 29 i 30 noves reduccions i bonificacions a tenir en compte a l’hora de causar alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) ..

.

AUTÒNOMS EN CASOS DE  PLURIACTIVITAT

.
– Els treballadors que causin alta per primera vegada en el RETA que es trobin inclosos en algun altre règim de la Seguretat Social , és a dir que estiguin en situació de Pluriactividad , podran escollir com a base de cotització , la compresa entre el 50 per cent de la base mínima de cotització establerta anualment amb caràcter general en la Llei de pressupostos generals de l’ Estat durant els primers divuit mesos , i el 75 per cent durant els següents divuit mesos , fins a les bases màximes establertes per aquest règim especial .

– En els supòsits de treballadors en situació de pluriactivitat en què l’activitat laboral per compte d’altri fóra a temps parcial amb una jornada a partir del 50 per cent de la corresponent a la d’un treballador amb jornada a temps complet comparable, podran triar en el moment de l’alta , com a base de cotització la compresa entre el 75 per cent de la base mínima de cotització establerta anualment amb caràcter general en la Llei de pressupostos generals de l’ Estat durant els primers divuit mesos , i el 85 per cent durant els següents divuit mesos , fins a les bases màximes establertes per aquest règim especial .

.

REDUCCIONS APLICABLES A TREBALLADORS PER COMPTE PROPI

.

– Els treballadors per compte propi que tinguin 30 o més anys d’edat i que causin alta inicial o que no hagin estat en situació d’alta en els cinc anys immediatament anteriors . Podran aplicar les reduccions sobre la quota per contingències comuns , sent la quota a reduir el resultat d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal , per un període màxim de 18 mesos , segons la següent escala :

 

  1. Una reducció equivalent al 80 per cent de la quota durant els 6 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta.
  2. Una reducció equivalent al 50 per cent de la quota durant els 6 mesos següents al període assenyalat en la lletra a ) .
  3. Una reducció equivalent al 30 per cent de la quota durant els 6 mesos següents al període assenyalat en la lletra b ) .

El que preveu el present apartat no és aplicable als treballadors per compte propi que contractin treballadors per compte d’altri .

.

REDUCCIONS I BONIFICACIONS DE QUOTES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

.

– Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, que causin alta en RETA , es beneficiaran, durant els cinc anys següents a la data d’efectes de l’alta, de les reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comuns, sent la quota a reduir el resultat d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent en cada moment , inclosa la incapacitat temporal , per un període màxim de 5 anys , segons l’escala següent:

 

  1. Una reducció equivalent al 80 per cent de la quota durant els 6 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta. No és aplicable als treballadors per compte propi amb discapacitat que contractin a treballadors per compte d’altri .
  2. Una bonificació equivalent al 50 per cent de la quota durant els 54 mesos següent.

 

– Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent , que tinguin menys de 35 anys d’edat , causin alta inicial o no hagin estat en situació d’alta en els cinc anys immediatament anteriors, es poden aplicar les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comuns, sent la quota a reduir el resultat d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 5 anys, segons la següent escala :

  1. Una reducció equivalent al 80 per cent de la quota durant els 12 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta.
  2. Una bonificació equivalent al 50 per cent de la quota durant els quatre anys següents.

 

No és aplicable als treballadors per compte propi amb discapacitat que contractin a treballadors per compte d’altri .

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.