Comptabilitat. Gestió pràctica de les subvencions

 

.Sovint, un dels problemes que es troben les entitats que gestionen subvencions, és identificar quin tipus de subvenció és per a saber quina és la manera correcte de comptabilitzar-la. Un cop identificat el tipus de subvenció, si és reintegrable o no, per exemple, s’ha de trobar el mètode més adequat per a fer el seguiment econòmic..

 

El control econòmic mitjançant la comptabilitat ve determinat per una sèrie de principis comptables i pel Pla General Comptable. En aquest cas la Comptabilitat Analítica pretén determinar en quina activitat, projecte o programa s’ha produït la despesa o l’ingrés, de manera que puguem portar un control amb idèntics criteris classificatoris als establerts en el pressupost i amb els que haurem de presentar els resultats.

Aquesta necessitat de portar una comptabilitat analítica és potser l’aspecte més important d’aquest apartat per a la gestió de subvencions, i l’eina més adequada. D’aquesta manera podrem saber en tot moment el marge econòmic que encara ens queda per a una activitat o si ens hem desviat respecte a les previsions.

Des del moment de la concessió d’una subvenció, fins el moment de justificació de la mateixa, ens podem trobar en diferents etapes i cal dur un control exhaustiu de cada una d’elles, i més quan l’entitat gestiona diferents subvencions.

Arribat el tancament de l’exercici, hem de tenir clar quina és la composició dels comptes relatius a subvencions i cal ampliar la informació necessària a la corresponent memòria econòmica.

Les subvencions es van traspassant a ingrés a mida que es va meritant la despesa; sigui be per amortitzacions (subvencions de capital) o be per execució de la despesa (subvencions d’explotació).

.

A continuació mostrem un petit exemple de com gestionar i com identificar les diferents partides d’un balanç amb el seguiment econòmic d’una subvenció:

Exemple:

Ens han concedit a l’any n-1, una subvenció per el projecte 1 d’explotació amb tres anualitats i que començarem a cobrar a partir del segon any. Primera anualitat: 25.000, segona anualitat: 35.000 i tercera anualitat: 50.000. Total subvenció 110.000.

A més, la despesa la comencem a executar dins el primer any (n-1) i a fi d’any hem executat despeses per 17.500. A l’any n executem despesa per 36.400.. .

Any n-1 PROJ. 1
Provisionat pendent de cobrament (a) 110.000,00
Cobrat 0,00
Traspassat a ingrés d’exercicis anteriors (b) 0,00
Traspassat a ingrés de l’exercici actual (c) 17.500,00
Pendent de traspassar a ingrés al tancament (d) 92.500,00
     – Patrimoni Net (e) 0,00
     – Passiu a curt termini (f) 42.500,00
     – Passiu a llarg termini (g) 50.000,00
Any n -> Apertura nou exercici (h) 92.500,00
     – Patrimoni Net (i) 0,00
     – Passiu a curt termini (j) 42.500,00
     – Passiu a llarg termini (k) 50.000,00
Cobrat 25.000,00
Provisionat pendent de cobrament 85.000,00
Traspassat a ingrés d’exercicis anteriors  7.500,00
Traspassat a ingrés de l’exercici actual  28.900,00
Pendent de traspassar a ingrés al tancament 56.100,00
     – Patrimoni net  0,00
     – Passiu a curt termini  56.100,00
     – Passiu a llarg termini  0,00

 

(a) Subvencions concedides pendents de cobrar. No afecta al compte de pèrdues i guanys.

(b) Imports traspassats a ingrés en l’exercici actual de subvencions concedides en exercicis anteriors.

(c) Imports traspassats a ingrés en l’exercici actual de subvencions concedides aquest any.

(d) Import total de la subvenció pendent de traspassar a ingrés.

(e) Import de la subvenció de capital pendent de traspassar a ingrés.

(f) Import de la subvenció d’explotació pendent de traspassar a ingrés a curt termini.

(g) Import de la subvenció d’explotació pendent de traspassar a ingrés a llarg termini.

(h) Import de les subvencions d’anys anteriors pendents de traspassar a ingrés.

(i) Import de les subvencions de capital d’anys anteriors pendents de traspassar a ingrés.

(j) Import de les subvencions d’explotació d’anys anteriors pendents de traspassar a ingrés a curt termini.

(k) Import de les subvencions d’explotació d’anys anteriors pendents de traspassar a ingrés a llarg termini.

 

.

Des del nostre despatx els podem oferir de forma desinteressada fulls de càlcul ja preparats, per a una bona gestió econòmica de les subvencions.

.

 Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.