La Societat Limitada de Formació Successiva

Amb l’objectiu d’abaratir el cost inicial de constituir una societat, i inspirada en les reformes adoptades per altres països, finalment s’ha aprovat la creació d’una nova figura de societat la Societat Limitada de Formació Successiva (SLFS). 

Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, Capítol III, article 12 VEURE AQUÍ

.

Aquest subtipus societari inicialment tindrà un règim especial fins que la societat no arribi voluntàriament el capital mínim de 3.000,00 €, moment en el qual el seu règim serà idèntic al de la Societat Limitada.

.

Característiques de la SLFS:.

–   No cal el desemborsament d’un capital social mínim.

–   El règim serà idèntic a les SL, excepte en certes obligacions específiques per garantir una adequada protecció a tercers.

–   Estaran sotmeses a límits i obligacions per reforçar els seus recursos propis i per a impulsar que aquestes empreses creixin a través de l’autofinançament invertint els resultats de l’activitat en la mateixa empresa.

 

Obligacions de la SLFS: 

Les SLFS estaran subjectes a un règim especial fins que arribin al capital mínim de 3.000,00 €, i pel qual:.

1. Hauran de destinar a la reserva legal una xifra almenys igual al 20% del benefici de l’exercici sense límit de quantia.

2. Un cop cobertes les atencions legals o estatutàries, només es poden repartir dividends als socis quan el valor del patrimoni net sigui superior al 60% del capital social mínim. A més, si a conseqüència del repartiment aquesta xifra baixés del 60%, tampoc es podria dur a terme.

3. La suma de la retribució anual dels socis i administradors per l’exercici de llurs càrrecs, no podrà excedir del 20% del benefici del patrimoni net. Això, no afecta la retribució que els pugui correspondre com a treballador per compte aliè de la societat o mitjançant la prestació de serveis professionals que la pròpia societat contracti.

4. En cas de liquidació de la societat, ja sigui voluntària o forçosa, si el patrimoni de la societat és insuficient per atendre el pagament de les seves obligacions, els socis i els administradors de la societat respondran solidàriament del desemborsament del capital mínim establert a la Llei.

5. No cal acreditar la realitat de les aportacions dineràries de cada un dels socis en la constitució de la societat ja que respondran solidàriament davant de la societat i davant dels creditors ..

.

Contingut dels estatuts socials d’una SLFS:.

En els estatuts que regeixen el funcionament de les societats de capital, es farà constar:

a)  La denominació de la societat

b)  L’objecte social

c)   El domicili social

d)  El capital social. Per a les societats de responsabilitat limitada en règim de formació successiva, mentre que la xifra de capital sigui inferior al mínim fixat, els estatuts contindran una expressa declaració de subjecció de la societat a aquest règim. Els registradors mercantils faran constar aquesta circumstància en qualsevol document relatiu a aquesta societat, així com en els certificats que expedeixin.

e)   La manera o maneres d’organitzar l’administració de la societat, el nombre d’administradors, així com el termini de durada del càrrec i el sistema de retribució, si en tenen.

f)   La manera de deliberar i adopció d’acords.

.

 

             Assessoria a Barcelona

        Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.