Reglament que desenvolupa el règim especial de l’IVA criteri de caixa

  .

El passat 25 d’octubre es va publicar al BOE, el Reial Decret 828/2013 VEURE AQUÍ , pel qual es modifiquen, entre altres, el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.

Tal i com vam resumir a un anterior bloc VEURE AQUÍ,  aquest nou criteri de caixa en l’IVA consisteix a retardar la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l’IVA repercutit fins al moment del cobrament als seus clients, retardant-se igualment la deducció de l’IVA suportat en les seves adquisicions fins al moment d’efectuar el pagament als proveïdors.

En tot cas, el dret a la deducció serà com a màxim el 31 de desembre de l’any immediatament posterior a aquell en què s’hagi realitzat l’operació si el pagament no s’ha produït.

.

Els aspectes que es regulen en el nou reglament són els següents:

.

Opció per l’aplicació del règim especial del criteri de Caixa:

 • L’opció s’ha d’exercitar al temps de presentar la declaració de començament de l’activitat, o bé, durant el mes de desembre anterior a l’inici de l’any en què hagi de tenir efecte.
 • S’entendrà prorrogada per als anys següents fins que no es produeixi la renúncia o l’exclusió al règim.
 • L’opció s’ha de referir a totes les operacions realitzades pel subjecte passiu que no es troben excloses.

.

Renúncia a l’aplicació del règim:

 • S’exercitarà mitjançant presentació de la corresponent declaració censal i s’haurà de formular en el mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de tenir efecte.
 • La renúncia tindrà efectes per a un període mínim de tres anys.

.

Exclusió del règim:.

 • Quedaran exclosos del règim els subjectes passius quan el seu volum d’operacions durant l’any natural hagi superat els 2.000.000 d’euros.
 • Quedaran exclosos els subjectes passius els cobraments en efectiu dels quals respecte d’un mateix destinatari durant l’any natural superi la quantia de 100.000 euros.
 •  L’exclusió produirà efecte en l’any immediatament posterior a aquell en què es produeixin les circumstàncies que determinin la mateixa.

 

Aplicació del règim:

 • Meritació de l’impost: Es produeix amb el cobrament total o parcial del preu pels imports efectivament percebuts.
 •  Deducció de l’impost: Neix en el moment del pagament total o parcial del preu pels imports efectivament satisfets.

En el cas dels subjectes passius no acollits al règim però que són destinataris de les operacions incloses en el mateix, el dret a la deducció de les quotes suportades neix en el moment del pagament total o parcial del preu pels imports efectivament satisfets.

 

Obligacions registrals:

 • S’hauran d’incloure en el llibre registre de factures expedides la següent informació:
 1.  Les dates del cobrament, parcial o total, de l’operació, amb indicació per separat l’import corresponent.
 2. . Indicació del compte bancari o del mitjà de cobrament utilitzat, que pugui acreditar el cobrament parcial o total de l’operació.
 • Els subjectes passius acollits al règim així com els subjectes passius no acollits però que siguin destinataris de les operacions afectades pel mateix, han d’incloure en el llibre registre de factures rebudes la següent informació:
 1.  Les dates del pagament, parcial o total, de l’operació, amb indicació per separat l’import corresponent.
 2.   Indicació del mitjà de pagament pel qual es satisfà l’import parcial o total de l’operació.

 

Obligacions específiques de facturació:

 • Tota factura i les seves còpies expedides per subjectes passius acollits al règim, referents a operacions a les quals sigui aplicable el mateix, contindrà la menció de “règim especial del criteri de caixa”.
 • L’expedició de la factura de les operacions acollides al règim s’hauran de produir en el moment de la seva realització, excepte quan el destinatari de l’operació sigui un empresari o professional que actuï com a tal, en aquest cas l’expedició de la factura s’ha de fer abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagin realitzat.

 

Llibre registre de factures:

En el llibre registre de factures expedides i en el llibre registre de factures rebudes, s’inscriuran totes les dades obligatòries fins al moment i s’afegirà si l’operació s’ha efectuat conforme al règim especial de criteri de caixa, incloent les mencions de l’apartat de les obligacions registrals.

 

Anotacions registrals:

Les operacions a què sigui aplicable el règim, que hagin de ser objecte d’anotació registral, hauran de trobar assentades en els corresponents llibres de registre generals en els terminis establerts com si a aquestes operacions no els hagi estat aplicable aquest règim especial, sense perjudici de les dades que hagin de completar-se en el moment en què s’efectuïn els cobraments o pagaments totals o parcials de les operacions.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.