..

Segons recull la Llei 14 /2013, de 27 de setembre , de suport als emprenedors,  L´ Emprenedor de Responsabilitat Limitada ( ERL ) podrà limitar la seva responsabilitat pels deutes que portin causa de l’exercici de la seva activitat empresarial o professional, un cop complerts els requisits establits en la llei .

.

Així, l´ ERL podrà beneficiar-se de la limitació de responsabilitat sobre el seu habitatge habitual sempre que el seu valor no superi els 300.000 euros, valorada d’acord amb el que disposa la base imposable de l’ impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats en el moment de la inscripció en el registre Mercantil. Si l’habitatge es trobés en poblacions de més de 1.000.000 d’habitants s’aplicarà un coeficient del 1,5, sent l’import de 450.000 euros .

.

La norma estableix el compliment d’una sèrie d’obligacions :.

• Haurà de realitzar inscripció de la condició d’ERL en el Registre Mercantil corresponent al seu domicili , on s’indicarà l’immoble que quedarà no afecte per ser habitatge no habitual ..

• La no subjecció de l’habitatge s’ha d’inscriure també en el Registre de la Propietat , Per això el Registre Mercantil remetrà una certificació de la inscripció del ERL i l’immoble en el termini dels tres dies següents al Registre de la Propietat ..

• L’emprenedor inscrit farà constar en tota la documentació, amb expressió de les seves dades registrals, la seva condició de ” Emprenedor de Responsabilitat Limitada” o afegint al seu nom , cognoms i dades d’identificació fiscal de les sigles ” ERL ” ..

• L’emprenedor ha de formular comptes anuals i dipositar-les en el Registre Mercantil en el termini màxim de set mesos a partir del tancament de l’exercici. En cas de no realitzar aquest tràmit , l’empresari perd el benefici de la limitació de responsabilitat ..

• Si l’emprenedor tributa en règim d’estimació objectiva i per donar compliment a les obligacions comptables i de dipòsit de comptes es realitzarà mitjançant model estandarditzat .

.

Si l’habitatge no subjecta a responsabilitat es transmet a un tercer, s’extingeix la no vinculació, però es pot traslladar la no afecció a un nou habitatge habitual mitjançant una nova declaració d’alta de l’interessat..

Els costos derivats del tràmit davant el Registre Mercantil seran de 40 € i els derivats del Registre de la Propietat de 24 €..

L’exclusió de responsabilitat per a l’habitatge no s’aplicarà en el cas de deutes que es recaptin d’acord amb la Llei General Tributària, la Llei General Pressupostària i el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social ..

Finalment esmentar que no podrà beneficiar-se de la limitació de Responsabilitat el deutor que hagi actuat amb frau o negligències greu en el compliment de les seves obligacions amb tercers, sempre que consti acreditat per sentència ferma o concurs declarat culpable.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.