.

Es considerada situació protegida els períodes de descans que es gaudeixi per la maternitat biològica, l’adopció i acolliment, preadoptiu, permanent o simple, encara que sigui provisional ( sempre que no sigui inferior a un any ) .

.

.
Els beneficiaris han de complir uns requisits de cotització mínim, sent aquests :.

1 . Si el treballador té menys de 21 anys en la data del part o de decisió administrativa o judicial d’ acolliment o de resolució judicial de l’adopció, no s’exigeix ​​període de cotització .

2 . Si el treballador té entre 21 i 26 anys, el període mínim de cotització serà de 90 dies cotitzats en els 7 anys immediatament anteriors al moment d’inici del descans. Es considera complert el requisit alternativament si acredita 180 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral, amb anterioritat a aquesta data .

3 . Si el treballador és major de 26 anys, el període mínim de cotització és de 180 dies dins dels 7 anys anteriors al moment de descans. Es considera complert el requisit si alternativament el treballador acredita 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral.

En cas de part i amb aplicació exclusiva a la mare biològica, l’edat a què es refereixen els supòsits anteriors serà la que tingui complerta la interessada en el moment de l’inici del descans, prenent com a referència el moment del part.

.

La prestació econòmica per maternitat, consisteix en un subsidi equivalent al 100 per 100 de la base reguladora. Sent aquesta, el resultat de dividir l’import de la base de cotització del treballador en el mes anterior a la data d’inici del descans pel nombre de dies a què la cotització es refereix ( aquest divisor serà concretament, 30, si el treballador té un salari mensual; 30 , 31 , 29 o 28 si el salari és diari ) .

.

La durada de la prestació és de 16 setmanes, ampliables a 2 en part múltiple per cada fill a partir del segon .

És possible que el permís s’iniciï abans del part, però almenys sis setmanes han de ser immediatament anteriors .

.

La denegació al dret de la prestació per maternitat pot donar-se quan el beneficiari hagi actuat fraudulentament per obtenir o conservar la prestació, així com si treballa per compte propi o d’altri durant els períodes de descans ..

Cal destacar, que hi ha un subsidi per maternitat del qual poden ser beneficiàries les treballadores per compte d’altri que, en cas de part , reuneixin tots els requisits per accedir a la prestació per maternitat, excepte el del període mínim de cotització .

La quantia d’aquest subsidi serà del 100 per 100 de l’IPREM, llevat que la seva base reguladora resulti inferior..

La durada serà de 42 dies naturals a comptar des del part i es pot denegar, anul·lar o suspendre per les mateixes causes que s’han descrit en la prestació per maternitat ..

Finalment assenyalar que hi ha una prestació econòmica per paternitat. Consisteix en un subsidi equivalent al 100 per 100 de la base reguladora corresponent i la seva durada és de 13 dies ininterromputs, ampliable en cas de part múltiple a 2 dies més per fill , i es podrà gaudir a la finalització del permís de 2 dies per naixement de fill.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.