Règim de Consolidació Fiscal

 • 23/02/2022
 • gestiobcn.com
 • 0

En un anterior blog sobre la consolidació en societats, fèiem una pinzellada al que és la consolidació fiscal. Amb aquest blog, encetem un ventall de diferents blogs on anirem aprofundint en el tema.

Recordem que el concepte de grup de societats, s’aplica al conjunt de societats que tenint una propietat o control comú que ostenta la societat matriu o dominant del grup, totes actuen com si constituïssin una sola unitat econòmica, essent aquest reconegut com a subjecte econòmic.

El grup de societats no te personalitat jurídica pròpia, sinó que son les societats que el formen les que tenen personalitat jurídica. El grup actua coordinadament com si fos una única empresa.

La norma fiscal, a diferència de la norma comptable, pretén que les societats que formen un grup fiscal, tributin d’acord amb la seva capacitat en conjunt, o sigui, es grava el benefici del grup.

 

El Règim de Consolidació Fiscal és d’aplicació voluntària i el subjecte fiscal, altrament dit, el contribuent, és el grup fiscal. Per a la seva aplicació cal l’acord previ de totes i cadascuna de les societats que integren el grup fiscal. S’aplica solament a l’Impost de Societats; res a veure amb el règim de grups d’IVA.

El criteri de delimitació dels grups de societats, a nivell fiscal, és que cal posseir la majoria dels drets de vot o cal que la participació, directa o indirecta, de la societat dominant a les dependents sigui d’almenys un 75%

Dins del grup de societats hi haurà:

 • La societat dominant: te la condició de representant del grup i serà l’encarregada de complir amb totes les obligacions, tant formals com materials, que es derivin de l’aplicació d’aquesta règim tributari especial.
  • Te l’obligació de presentar l’Impost de Societats del grup fiscal (amb l’obligació de realitzar l’ingrés o percebre la devolució)
  • l’obligació d’efectuar els pagaments fraccionats
  • comunicar a l’Agència Tributària les variacions del grup fiscal.
  • És la que es relaciona amb l’Agència Tributària
 • Les societats dependents: cal que compleixin uns requisits:
  • Han de tenir forma jurídica de societat anònima, limitada o comanditària per accions.
  • Han de ser residents a l’estat espanyol
  • Estar participada, directa o indirectament, per un altre societat dominant en, al menys, el 75% del seu capital social i posseir la majoria dels drets de vot. Aquesta participació s’ha de tenir des del primer dia del primer període impositiu en el que és d’aplicació aquest règim de tributació i s’ha de mantenir durant tot el període impositiu, tret dels casos de dissolució de la participada.
  • Totes les entitats dependents, han de presentar igualment la declaració individual de l’Impost de Societats, sense que de la mateixa es derivi pagament o devolució resultant de l’autoliquidació.
  • No poden formar part d’un grup fiscal aquelles que no son residents a Espanya, les que estan exemptes de l’Impost de Societats, les que estiguin en concurs al tancament del període impositiu, les que estiguin sotmeses en un supòsit de desequilibri patrimonial per pèrdues, les que estan subjectes a l’Impost de Societats a un tipus impositiu diferent al de la dominant (Fundacions, cooperatives..) i les que tinguin un exercici social diferent a la dominant.

 

En allò en que el règim especial de consolidació fiscal no diu res, s’aplicarà el règim general.

Per a la determinació de la base imposable del grup fiscal, hem de partir de les bases imposables individuals de les societats que formen el grup, no pas del resultat comptable consolidat del grup. En futurs blogs, anirem aprofundint més sobre el tema.

                                                                          Assessoria a Barcelona

                                                                 SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.