ERTOs prorrogats fins a 31 de març de 2022

 • 10/03/2022
 • gestiobcn.com
 • 0

El Govern s’ha vist forçat a aprovar una nova pròrroga dels ERTOS, per evitar que els marges de temps tan justos impedeixin la transició adequada als ERTOS de la Reforma Laboral. Per això, el Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer prorroga els ERTOS fins al 31 de març de 2022 . Així al mes d´ abril de 2022 s´obre una nova etapa per a les empreses que necessitin suspendre els contractes de treball o reduir les jornades dels seus treballadors.

 

Queden prorrogats automàticament, sense necessitat de fer cap tràmit, fins a 31.03.2021 els següents ERTOs que estiguessin vigents a 24 de febrer de 2022:

 • De Força Major per COVID-19.
 • Per Impediment de l´activitat.
 • Per limitacions de l’activitat.
 • Per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció -ETOP- per COVID-19.

Sí que s’han de seguir complint amb els tràmits següents:

 • Comunicar al Servei Públic d’Ocupació Estatal -SEPE- els períodes d’activitat corresponents.
 • Comunicant a la Tresoreria General de la Seguretat Social -TGSS- tots els mesos la preceptiva declaració responsable i variacions en afiliació dels treballadors inclosos a ERTO.

La Disposició Addicional Segona fixa una reducció de les exoneracions aplicables a les assegurances socials. Els percentatges d’exoneració màxims queden de la manera següent:

 • ERTOS Covid que desenvolupin processos de formació: 60% d’exoneració.
 • ERTOS on no es faciliti formació: 30% d’exoneració per a empreses amb menys de 10 treballadors i 20% per a empreses amb 10 treballadors o més en plantilla.
 • ERTS d’impediment: 90% d’exoneració.

El text fa referència als termes i condicions regulats al Reial Decret Llei 18/2021. Per tant, s’entén que aquestes exoneracions només s’aplicarien als treballadors afectats per una reducció o suspensió.

Així, a partir de l’1 d’abril del 2022 aquelles empreses que encara (vinguin d’un ERTE per COVID-19 o no), es trobin en dificultats i entenguin que aquestes es poden resoldre amb la reducció de jornada o suspensió de contracte dels seus treballadors , podran sol·licitar un ERTO per força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. També seria possible acollir-te a un ERTO de Mecanisme RED.

Cal destacar que els ERTOs ETOP i per força major resulten de la decisió empresarial en funció del que estableix l’art. 47 ET i una vegada sol·licitat serà l’Autoritat Laboral la que determini la seva autorització o no, encara que entenem que les raons de la COVID19, en teoria han desaparegut, i a partir de l’abril del 2022 les raons haurien de ser altres.

Durant el mes de març (mes de transició), les empreses que ho desitgin hauran de sol·licitar el canvi a un ERTE ETOP o per Força Major Temporal d’acord amb la nova redacció donada a l’article 47 de l’ET per la Reforma Laboral.

Mitjançant el Mecanisme RED, nova eina nascuda en la Reforma Laboral, les empreses que així ho desitgin i compleixin els requisits establerts a l’article 47.bis ET podran sol·licitar-ne la inclusió. Aquest mecanisme requereix una activació prèvia per part del Consell de Ministres.

La modalitat cíclica (conjuntura macroeconòmica general), “a priori” no serà habilitada conseqüència de la COVID19 a partir d’abril, però en referència a la modalitat sectorial el Govern ha anunciat a la seva nota de premsa que ja s’ha sol·licitat l’activació del Mecanisme XARXA per al sector de les agències de viatge, un dels més afectats per la pandèmia.

En cas d’activar-se aquest Mecanisme, en tractar-se d’una modalitat sectorial, només es podrien acollir les empreses del sector afectat. La resta haurien de tramitar una sol·licitud d’ERTE de força major o ETOP segons la nova redacció de l’article 47 de l’ET per donar-li continuïtat a l’ERTO, si escau.

D’acord amb l’article 47 bis, l´empresa hauria de presentar una sol·licitud davant de l’Autoritat Laboral per aplicar les mesures de suspensió o reducció.

Igualment s’exigeix ​​que hi hagi comunicació a la representació legal dels treballadors de les mesures i l’inici d’un període de consultes.

Tot i això, encara és aviat per anticipar res, caldrà esperar els propers dies.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.