Préstecs Participatius i Préstecs Convertibles

  • 29/03/2022
  • gestiobcn.com
  • 0

 

El préstec participatiu és un tipus de crèdit que s’atorga d’una empresa a una altra per a promocionar la creació de projectes empresarials viables i amb perspectives de creixement i consolidació que comporta l’acord d’un tipus d’interès variable lligat a l’evolució del negoci i que eventualment pot ser un interès fix.

En aquest tipus de préstecs s’estipula que el prestador-finançador, a més de la remuneració ordinària a través d’interessos, obté una remuneració depenent dels beneficis obtinguts pel prestatari-finançat.

Estan regulats directament des del Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat econòmica, a l’article 20.

Principals característiques:

  • L’entitat prestadora rebrà un benefici o un interès variable depenent de l’activitat que dugui a terme l’empresa prestatària. Podran acordar un interès fix, però normalment es basa en el benefici net, el volum de negoci, el patrimoni total o qualsevol altre que lliurement acordin les parts contractants.
  • És un préstec a tornar segons marxi el negoci. El préstec participatiu és un dels que ofereix més períodes d’amortització. Segons qui concedeixi el préstec la devolució es pot prolongar fins a 10 anys. Tot i així, només es pot cancel·lar el préstec anticipadament mitjançant una ampliació de capital de la mateixa quantitat. Així, l’empresa no es descapitalitza i evita els deutes amb altres creditors. Al contracte, ambdues parts podran determinar una clàusula penalitzadora per al moment en què es doni una amortització anticipada.

Però hi ha una altra fórmula de finançar una startup que tampoc no sigui a través d’un banc; es tracta del préstec convertible on hi ha la possibilitat que el prestador s’incorpori com a soci a la companyia mitjançant la conversió del préstec en accions o participacions socials.

Amb el préstec convertible, el prestador té l´oportunitat de transformar el dret de crèdit que ostenta en participacions. És a dir, la devolució es paga amb participacions. No obstant això, perquè el prestador s’incorpori a la companyia cal que els socis aprovin en Junta General la corresponent ampliació de capital per compensació crèdits, per la qual cosa és altament recomanable que a la pròpia signatura del préstec es prevegi l’acord per part de els socis d´aprovar l´ampliació de capital, o alternativament que el contracte hagi estat signat per tots els socis.

 La principal diferència del préstec participatiu amb el convertible és que mitjançant el participatiu el prestador no esdevé soci.

A nivell comptable, el Préstec Participatiu no es considera “patrimoni net”. Si no són derivats financers, els préstecs participatius s’hauran de classificar com a “préstecs i partides a cobrar” (a la prestadora) i “dèbits i partides a pagar” (a la prestatària). És a dir, que s’hauran de considerar com un altre préstec qualsevol.

Atesa la impossibilitat de fer una estimació fiable en un moment inicial de l’interès variable que meritarà aquest préstec, es classificaran com a actius financers al cost, i no en actius financers a cost amortitzat.

I la retribució no es considerarà “pagament de dividends”, sinó “despesa financera” (compte 6622 Interessos de deutes, altres parts vinculades).

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN 

This site is registered on wpml.org as a development site.