Contractes indefinits adscrits a obra construcció

  • 20/04/2022
  • gestiobcn.com
  • 0

 

Nova denominació del contracte que anomenàvem fix d’obra, que passa a anomenar-se contracte indefinit adscrits a obra. L’objecte de la contractació seran tasques o serveis la finalitat i el resultat dels quals estan vinculats a obres de construcció, modificant la Llei reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

Segons desenvolupa la norma, s’entén per finalització de les obres i els serveis la terminació real, verificable i efectiva dels treballs desenvolupats per aquesta; també la disminució real del volum d’obra per la realització gradual de les unitats d’execució corresponents degudament acreditada, així com la paralització, definitiva o temporal d’una obra, per una causa imprevisible per a l’empresa i aliena a la seva voluntat.

El contracte no és aplicable a personal d´estructura.

Com a conseqüència de l’acabament de l’obra, l’empresa ha d’efectuar per escrit al treballador una proposta de recol·locació previ desenvolupament -si és precís- d’un procés de formació, a càrrec de l’empresa. La proposta s’haurà d’annexar al contracte de treball.

 

El rebuig per part del treballador a la recol·locació o impossibilitat per causes inherents de la persona treballadora, donarà dret que aquesta percebi una indemnització del 7% calculada sobre els conceptes salarials establerts a les taules del conveni col·lectiu que resulti d’aplicació i que hagin estat meritats durant tota la vigència del contracte.

La persona treballadora afectada disposa d´un termini de 7 dies per rebutjar la recol·locació. En cas de no realitzar cap comunicació a l’empresa o entitat dins dels 7 dies assenyalats s’entendrà que ha desistit del contracte.

Podrà donar-se també la finalització si la qualificació de la persona afectada, fins i tot després d’un procés de formació o requalificació, no resulta adequada a les noves obres que tingui l’empresa a la mateixa província, o no permet integrar-les, per existir un excés persones amb la qualificació necessària per desenvolupar les seves funcions. També per la inexistència a la província on estigui contractada la persona treballadora d’obres de l’empresa d’acord amb la seva qualificació professional. En ambdós supòsits, el preavís que se li dona al treballador ha de ser de 15 dies.

Les tres causes de finalització descrites: per causes inherents al treballador, per rebutjar la recol·locació;  per falta d ´adequació de qualificació i per inexistència d´obres acords a la qualificació dins de la província, situa el treballador en situació legal de desocupació.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.