Novetats per al treballador autònom. Llei 31/2015.

 

.

Les Corts Generals van aprovar el 9 de setembre passat la Llei 31/2015 VEURE per la qual es modifica normativa del treball autònom.

La Llei reforma diversos preceptes i incorpora noves disposicions principalment dirigides a autònoms.

 

.

Destaquem les novetats que considerem poden ser de més interès.

 

Treballador Econòmicament Dependent (TRADE)

.

Autorització als Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents per a la contractació de treballadors per compte aliè en determinats supòsits:

-Supòsits de risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural d’un menor de nou mesos.

-Períodes de descans per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, preadoptiu o permanent.

-Per la cura de menors de set anys que tinguin al seu càrrec.

-Per tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada.

-Per tenir a càrrec familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, amb una discapacitat igual o superior al 33 per cent, degudament acreditada.

Aquesta nova possibilitat que s’ofereix al Treballador Autònom Econòmicament Dependent, serà compatible amb la protecció del treballador per compte d’altri contractat.

 

Tarifa Plana per a Autònoms

.

La norma aclareix la quota a ingressar pel treballador autònom en aquells supòsits en què durant l’inici de la seva activitat s’aculli a la denominada «Tarifa Plana per a autònoms», no fixant-se un percentatge, sinó com una quantitat fixa.

Així, la quota per contingències comunes, inclosa la capacitat temporal dels treballadors per compte propi que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els 5 anys immediatament anteriors a la data d’alta, es reduirà a la quantitat de 50 euros mensuals durant els 6 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta. Amb posterioritat als 6 mesos comporten les següents reduccions i bonificacions:

-Una reducció equivalent al 50 per cent de la quota durant els 6 mesos següents al període inicial.

-Una reducció equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents al període de l’apartat anterior.

-Una bonificació equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en l’apartat anterior.

A més, els treballadors autònoms menors de 30 anys, o menors de 35 si són dones i causin alta inicial o no hagin estat en situació d’alta en els 5 anys immediatament anteriors a la data d’alta, comporten a més de les reduccions i bonificacions referenciades , una bonificació addicional equivalent al 30 per cent, sobre la quota per contingències comunes, en els 12 mesos següents a la finalització del període de bonificació referenciats en el paràgraf anterior.

Cal assenyalar que les reduccions i bonificacions esmentades també seran aplicables encara que els beneficiaris d’aquesta mesura, un cop iniciada l’activitat, contractin treballadors per compte d’altri.

 

Prestació per atur

.

S’amplia el col·lectiu de  treballadors beneficiaris de la prestació per desocupació que podrà capitalitzar el 100 per cent de la seva prestació per destinar-la a la inversió necessària per a l’exercici de l’activitat, en eliminar la barrera d’edat existent fins a la data.

Podran compatibilitzar la percepció mensual de la prestació per desocupació amb el treball autònom per un màxim de 270 dies o pel temps inferior pendent de percebre, sempre que se sol·liciti a l’entitat gestora en el termini de 15 dies a comptar de la data d’inici de l’activitat per compte propi.

Queden excloses aquelles persones les quals l´ última ocupació hagi estat per compte propi, i també els que hagin fet ús d’aquest dret o obtingut el pagament únic de la prestació per atur en els 24 mesos immediatament anteriors.

S’incorpora la possibilitat que els treballadors que s’incorporin a societats laborals o cooperatives de treball associat de nova creació puguin acollir-se al dret de cobrar la prestació per atur en un pagament únic per poder incorporar-se com a socis a aquestes entitats, tal com ja permet als aturats.

 

Bonificació per a familiars col·laboradors

.

El cònjuge i familiars per consanguinitat o afinitat fins a segon grau del treballador autònom, sempre que no hagin estat donats d’alta en REPTA en els últim 5 anys immediatament anteriors, tindran dret a una bonificació durant 24 mesos i equivalent al 50 per cent durant els primers 18 mesos i el 25 per cent durant els 6 mesos següents, de la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima el tipus corresponent de cotització vigent en cada moment.

D’aquesta manera, als 18 mesos durant els quals, des de l’aprovació de la reforma laboral el 2012, podien beneficiar d’una bonificació del 50% en les seves quotes, se sumen ara sis mesos en què podran beneficiar-se d’una nova bonificació del 25%.

Aquesta Llei entra en vigor als trenta dies de la seva publicació oficial.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.