Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme a Catalunya

 

 

 

El proppassat 23 de juliol, es va aprovar la Llei 25/2015 del voluntariat, que regula el model català de voluntariat amb la  finalitat de protegir-lo així com a l’associacionisme, amb la finalitat de “divulgar, fomentar, reconèixer i protegir l’associacionisme i el voluntariat i donar-los suport com a agents de transformació social”.

.

Les entitats sovint identifiquen necessitats a la societat i elaboren respostes, en forma d’accions amb esperit participatiu. Per tant, un dels propòsits de la Llei és reconèixer i identificar, d’entre les nombroses actuacions que moltes persones han dut a terme per voluntat pròpia i de forma gratuïta, les accions que són pròpiament de voluntariat.

Aquesta llei cerca que es tingui el voluntariat com a:

-Una manifestació solidària i transformadora que es canalitza per mitjà d’entitats sense ànim de lucre.

-Un reconeixement que tots els ciutadans tenen dret d’organitzar-se i contribuir, d’acord amb llurs preferències i capacitats, a la tasca dels voluntaris.

-El compromís d’actuació que comporta fonamentat en una decisió lliure i personal de participació motivada per principis de solidaritat i altruisme.

-Contribució a un desenvolupament social de l’entorn i del món més just, solidari, equilibrat, pacífic i respectuós amb el medi per mitjà de la participació dels ciutadans en la vida de les societats.

-Estimulació de la responsabilitat social dels ciutadans i contribució a la resolució de les necessitats socials des de la societat civil i amb independència dels poders públics i les administracions.

-Fonament de la seva acció en els principis d’associació i de participació democràtica i de respecte a la dignitat, la igualtat i la llibertat de la persona.

Aquesta llei s’aplica a les entitats privades sense ànim de lucre amb “programes de voluntariat” i a les persones físiques que acompleixen activitats d’interès general, que es duen a terme exclusivament en el territori de Catalunya, amb independència del lloc on tingui el domicili social l’entitat.

Si l’entitat de voluntariat és associativa, correspon a cada entitat d’exigir o no la condició de soci per a participar com a voluntari en el desenvolupament dels seus programes.

Si els voluntaris són contractats per l’entitat o hi mantenen una relació subjecta a una retribució econòmica no poden exercir en cap cas una acció voluntària que comporti exercir les mateixes funcions o similars en la mateixa entitat.

Full de compromís: La incorporació dels voluntaris als programes de voluntariat es formalitza per escrit, per mitjà del full de compromís, que ha de contenir, com a mínim:

  • el caràcter voluntari i altruista de la relació
  • les funcions i les tasques acordades
  • el compromís de rescabalament de les despeses assumides pel voluntari
  • la formació fixada com a necessària per l’entitat i l’existència d’una assegurança per al voluntari

El full de compromís no és obligatori per als voluntaris que participen en algun dels programes d’una entitat de la qual són socis.

En el cas dels menors d’edat, els pares o tutors legals han de signar el full de compromís, sempre que els programes d’acció voluntària s’adaptin a les característiques i edat dels menors, respectant-ne en tot moment la voluntat.

.

Drets dels voluntaris:

.

a) Obtenir de l’entitat de voluntariat en què col·laboren informació sobre la missió, la finalitat i el funcionament de l’entitat

b) Rebre la formació necessària per a l’acompliment de l’activitat

c) Ésser tractats sense cap tipus de discriminació i amb respecte per llur condició i llurs creences

d) Formalitzar la vinculació amb l’entitat amb el full de compromís

e) Disposar d’acreditació o identificació com a voluntaris

f) Obtenir un certificat de llur participació en els programes de les entitats de voluntariat

g) Tenir el reconeixement de l’experiència adquirida en tasques d’associacionisme i en programes de voluntariat

h) Participar en l’elaboració, la planificació, l’execució i l’avaluació dels programes i les activitats en què col·laborin, d’acord amb la naturalesa i la dinàmica interna de l’entitat

i) Rebre informació sobre les condicions de seguretat, higiene i salut adequades a la naturalesa i les característiques de l’activitat voluntària, i acomplir llur tasca en aquestes condicions

j) Rebre cobertura d’una assegurança de riscos derivats de l’activitat que acompleixen com a voluntaris i dels danys que, involuntàriament, podrien causar a tercers per raó de llur activitat

k) Rescabalar-se, si així ho acorden amb l’entitat de voluntariat en què duen a terme l’acció voluntària, de les despeses que aquesta els pugui ocasionar

l) Acordar lliurement les condicions i els possibles canvis de llur acció voluntària

m) Desvincular-se de la tasca voluntària en el moment que ho considerin pertinent

.

Deures dels voluntaris:

.

a) Cooperar en la consecució dels objectius de l’entitat o dels programes en què participen per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’entitat

b) Participar activament en la formació acordada amb l’entitat de voluntariat per a l’acompliment de la tasca

c) Acomplir l’activitat en què participen amb responsabilitat, diligència i competència, i respectar les normes internes de funcionament de l’entitat

d) Observar les mesures de seguretat i salut que estableixen les lleis

e) Rebutjar tota contraprestació econòmica o material que els ofereixin els destinataris o tercers per llur actuació, llevat dels diners de butxaca i d’altres conceptes similars pel que fa als programes de voluntariat internacional

f) Respectar els drets i la dignitat dels destinataris de l’acció voluntària i dels altres voluntaris amb els quals col·laborin

g) Mantenir la confidencialitat de les informacions rebudes i conegudes en l’acompliment de llur activitat

h) Notificar a l’entitat de voluntariat llur renúncia amb l’antelació suficient

.

Drets de les entitats:

.

a) Escollir lliurement el voluntari segons la naturalesa i les característiques de la tasca que s’ha de dur a terme

b) Demanar al voluntari respecte pels valors i la missió de l’entitat

c) Reclamar al voluntari que dugui a terme la formació acordada per a poder acomplir adequadament la seva tasca

d) Desvincular, justificadament, el voluntari del programa de voluntariat en què participa si incorre en l’incompliment manifest del full de compromís

.

Deures de les entitats:

.

a) Disposar d’un pla de voluntariat o de participació que reculli els aspectes relatius a la gestió dels voluntaris dins de l’entitat

b) Disposar d’un pla de formació o d’un itinerari formatiu dels voluntaris de l’entitat

c) Facilitar informació sobre la missió i l’estil de treball de l’entitat de voluntariat a fi de garantir un encaix correcte entre les aspiracions de l’entitat i les del voluntari

d) Nomenar una persona com a responsable de la coordinació dels voluntaris de l’entitat de voluntariat

e) Formalitzar la vinculació amb el voluntari per mitjà del full de compromís corresponent

f) Proveir el voluntari, en cas que sigui necessari, d’un element identificador en què consti, com a mínim, la seva condició de voluntari

g) Mantenir, si escau, un registre en què constin inscrits els voluntaris de l’entitat de voluntariat, una descripció mínima de l’activitat que duen a terme i qualsevol dada que pugui facilitar la certificació posterior de llur activitat

h) Certificar, a petició del voluntari, la seva participació i vinculació als programes de l’entitat de voluntariat

i) Assegurar els riscos derivats de l’activitat que duu a terme el voluntari i la responsabilitat civil de les accions esmentades en tot moment, i assegurar també les mesures de seguretat i salut d’acord amb la normativa vigent

j) Rescabalar el voluntari, si així ho han acordat amb aquest, de les despeses que li pugui ocasionar l’acció voluntària

k) Garantir l’exercici del voluntariat d’acord amb el que consta en el full de compromís

l) Complir els deures que s’estableixin per reglament

m) Adaptar les actuacions que han de fer els voluntaris, atenent llur situació personal o la dels altres actors del programa al qual estan vinculades

n) Facilitar la participació dels voluntaris en el disseny i l’execució dels programes d’acció voluntària que es vulguin desenvolupar

o) Participar activament en els protocols i els mecanismes que s’estableixin per a combatre els maltractaments i posar-los en coneixement de les autoritats policials o judicials en cas que se’n detectin indicis en les persones ateses

L’acció voluntària no substitueix en cap cas les prestacions de treballs o serveis professionals remunerats.

.

El Registre de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

.

La inscripció en el Registre de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya és voluntària i gratuïta. S’hi poden inscriure totes les entitats que puguin ésser entitats amb programes de voluntariat.

El Registre General de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya té la finalitat de simplificar els tràmits per a acreditar el caràcter d’entitat de voluntariat a Catalunya a efectes de:

a) Rebre subvencions vinculades al seu àmbit o per al foment de l’associacionisme i el voluntariat

b) Tenir la qualitat d’interlocutora vàlida de l’Administració en l’àmbit sectorial que correspongui

c) Fer efectiu el dret d’ésser informada per l’Administració dels projectes de llei o reglaments que la puguin afectar, sens perjudici del tràmit d’audiència reconegut per la normativa vigent

d) Exercir els drets que determinin les lleis sectorials o les normes reglamentàries dictades en execució del que disposa aquesta llei

Molt important destacar les exclusions de les Disp. Addicional 1a. a 3a.: Aquesta llei no s’aplica al voluntariat de protecció civil ni al voluntariat en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, als quals s’aplica la normativa específica corresponent.

Aquesta llei tampoc s’aplica a les accions solidàries que es duen a terme d’una manera lliure i sense compensació econòmica i al marge d’entitats privades sense ànim de lucre, ni tampoc a les accions solidàries que es duen a terme per parentiu, per amistat o per veïnatge, o com a conseqüència d’una relació civil, acadèmica, funcionarial, laboral o mercantil, o derivada d’una obligació jurídica o de pertinença, ni les dutes a terme per interès propi d’una persona o d’un col·lectiu, ni les activitats acomplertes per col·lectius no formals o moviments socials.

Aquesta llei no s’aplica als projectes o campanyes puntuals que impulsen entitats sense ànim de lucre o administracions que mobilitzen els ciutadans per una causa concreta.

Aquestes Disp. Addicionals de la Llei sembla que volen promocionar de manera especial que les Associacions responguin a un Pla de voluntariat aprovat en les seves accions i no a empentes puntuals. Com si es cerqués una estabilitat en el moviment associatiu amb entitats duradores i en les seves campanyes, tot evitant en la mesura del possible un funcionament a batzegades.

Les entitats que tinguin més de cent voluntaris en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei (data publicació al DOGC: 5-08-2015) s’han d’ajustar al que estableix en el termini d’un any a partir que entri en vigor. Les entitats amb un nombre inferior de voluntaris ho han de fer en un termini de dos anys.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN, SL

This site is registered on wpml.org as a development site.