La Transparència en l’àmbit de les Entitats Catalanes i la seva regulació

 

.

Font d’informació: Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural

.

La Transparència és un Valor que han de compartir totes les persones que formen una entitat, i per això cal que tothom hi estigui d’acord i segueixi la mateixa línia.

És una Actitud que han d’incorporar les persones que gestionen o tenen responsabilitats de comunicació; aquelles que decideixen què es publica.

És un Principi que apliquem a la informació que explica com es governa i gestiona una entitat i què requereix. Cal avaluar quan es fa o no una comunicació transparent.

Val a dir que la Transparència ja feta i en funcionament, millora la gestió interna de les entitats i, alhora, fa pedagogia entre els membres de la mateixa. Els fluxos d’informació a les entitats ha de funcionar molt bé, i sinó, cal resoldre els desajustos. La Transparència aporta rigor i, per tant, millora la gestió.

 .

A l’any 2013 es va aprovar a nivell estatal la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la qual va entrar en vigor el proppassat mes de desembre.

http://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12887-consolidado.pdf

Al 2014 es va promulgar la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i neix de la necessitat de regular a nivell autonòmic conceptes bàsics relacionats precisament amb la Transparència.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395384.pdf

D’acord amb el seu article 2.a, s’entén per Transparència com “l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent (ha d’estar sempre disponible) i actualitzat (s’ha d’anar modificant permanentment), de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.”

.

.

Quines son les entitats sense ànim de lucre que la Llei obliga?

 • Fundacions del sector públic
 • Persones jurídiques que percebin fons públics per funcionar o per a dur a terme llurs activitats.
 • Entitats privades que rebin ajuts o subvencions per més de 100.00,00 € anuals
 • Entitats privades que rebin ajuts o subvencions per més de 5.000,00 € anuals i que al menys el 40% dels seus ingressos anuals procedeixi de subvencions o ajuts públics.
 • Entitats adjudicatàries de contractes del sector públic.

.

Sobre quins aspectes cal informar?

 • Quina és la missió, cal entendre els objectius, els valors…
 • Quins són els òrgans de govern.
 • Quines persones ocupen aquests càrrecs.
 • Cóm es gestiona: cal publicar documents i explicar-ho de forma entenedora.
 • Cóm es facilita la informació: S’ha de propiciar la participació a les entitats.

.

Alguns temes clars a publicitar seria, per exemple:

 • Quan l’entitat rep subvencions o un ajut públic s’ha de publicar a la web i explicar a fi i efecte de facilitar-ne la comprensió.
 • Explicar el cost i el benefici tant econòmic com social que representa el treball dels voluntaris.
 • De quina manera cobrim la manca de tresoreria.
 • Donar a conèixer els comptes anuals i el pla estratègic: cal donar informació de què pensem fer, què hem fet, i analitzar si hem assolit els objectius.

Cal tenir en compte que la gent i especialment els associats cada cop volen disposar de més informació.

 .

La Transparència aporta beneficis clars en diferents àmbits:

 • Genera coneixement: podem accedir a informacions, es poden contrastar… Millora la confiança interna (els qui hi treballen o col·laboren) i externa (els que ho veuen des de fora).
 • Fomenta la democràcia: si sabem, podem participar. Fa possible la participació i el diàleg en condicions d’igualtat.
 • Ajuda al desenvolupament: Hi ha una relació directe entre els països desenvolupats i les polítiques de transparència. La Transparència millora la percepció de possibles donants, inversors, voluntaris…
 • Fomenta l’adhesió a les entitats perquè la seva feina i valors són públics i notoris.

 .

Com ha de ser la informació que volem transmetre?

 • Completa i amb dades primàries: estatuts i altre normativa essencial associada.
 • Intel·ligible: explicar els estatuts, destacant els punts més importants i després un enllaç al document complert.
 • Presentada en diferents nivells d’aprofundiment: En funció de l’activitat de l’entitat.
 • Oportuna: publicada en el moment adient.
 • Adequada: per explicar correctament la gestió i l’entitat en si mateixa.
 • Fàcilment accessible: ben organitzada.
 • Accessible de forma no discriminatòria: universal.
 • Presentada en formats estandarditzats, reutilitzables i lliures de llicència: Els documents penjats han d’estar totalment disponibles.
 • Adaptada per ser consultada en diferents tipus de plataformes.
 • Humanitzada: mirem d’evitar figures genèriques; les decisions les prenen “persones”.
 • Contextualitzada: explicar per què hem pensat o hem arribat a aquella decisió, d’acord amb la missió de l’entitat.
 • Contrastada: s’ha de verificar amb tècnics i assessors.
 • Contrastable: que qualsevol pugui contrastar la informació.

 .

És important que les entitats vagin treballant en el tema de la Transparència i que es vagin preparant, atès que la normativa està en vigor des de juny de 2015.

Des del “Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP)”, grup de recerca reconegut per la Universitat Autònoma de Barcelona, han elaborat un manual i una guia d’autoavaluació per a les entitats. Aquest material ha estat elaborat gràcies a les opinions i propostes de membres de diferents entitats, el qual us enllacem per si és del vostre ajut.

http://labcompublica.info/wp-content/uploads/2014/12/Guia%20autoavaluacio%20ESAL_LPCCP-UAB.pdf

 .

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.