Impost d´Activitats Econòmiques

 

.

L’Impost d’Activitats Econòmiques és un impost que recapten els ajuntaments pel desenvolupament d’activitats econòmiques en el seu territori. L’import de les quotes a pagar és el que resulta de l’aplicació de les tarifes oficialment aprovades que varien en funció de l’activitat realitzada i de les variables afectades.

Tot i que és un impost municipal, la titularitat de la gestió censal és una competència exclusiva de l’AEAT, per la qual cosa bona part de les relacions s’han de mantenir amb aquest organisme.

 

Exempcions en l’Impost

.

Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats en règim d’atribució de rendes del art.35.4 de la LGT sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable. No obstant això, estan exempts i no hauran de pagar:

a. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les entitats locals.

b. Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es desenvolupi aquella. No es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat quan aquesta s’hagi desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat, per exemple en el supòsit de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat.

c. Els següents subjectes passius:

-Les persones físiques.

-Els subjectes passius de l’ Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de l’art. 35.4 de la LGT, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.

-Els contribuents per l’ Impost sobre la Renda de no Residents que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.

d. Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades en la Llei 30/1995, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.

e. Els organismes públics d’investigació, els establiments d’ensenyament en tots els seus graus costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública, i els establiments d’ensenyament en tots els seus graus que, no tenint ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu.

f. Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d’ocupació que per a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a aquests fins, sempre que l’import de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l’adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l’establiment.

g. La Creu Roja Espanyola.

h. Els subjectes passius als que els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o convenis internacionals.

i. Els subjectes passius exempts en virtut de tractats o de convenis internacionals.

j. Altres exempcions que apareixen al marge del Reial Decret Legislatiu 2/2004 (el Banc d’Espanya, autoritats portuàries, etc.)

 

Determinació de l’import net de la xifra de negocis:

.

-S’ha de determinar d’acord amb el que preveu l’art.191 del TR de la Llei de Societats Anònimes.

-En el cas dels subjectes passius de l’impost sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents s’aplica el del període impositiu el termini de presentació de declaracions per aquests tributs hagués finalitzat l’any anterior al de la meritació d’aquest impost.

-En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la LGT, l’import net de la xifra de negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de meritació d’aquest impost.

-Si el període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any.

-Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis del subjecte passiu, es tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides per ell, excepte quan l’entitat formi part d’un grup de societats (art.42 del Codi de Comerç), l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats pertanyents a aquest grup.

-En elsupòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, s’atendrà a l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori espanyol.

Malgrat estar exempts de pagament, cal fer l’alta comunicant les activitats que realitzarem. Per tant, no s´haurà de pagar res però sí ha de comunicar les activitats que realitzarà. En aquests casos, la declaració d’alta, modificació i baixa de l’IAE, es durà a terme a través del model 036 o 037. Això vol dir que servirà amb presentar la declaració censal (model 036 o 037) i en la qual s’identificaran les activitats econòmiques que desenvolupen, així com els establiments i locals en què es duguin a terme aquestes activitats, per la qual cosa no hauran de presentar cap altre document per a donar-se d’alta en l’IAE.

De manera excepcional, si no està exempt de pagament perquè qualsevol de les seves activitats tributa en l’IAE, haurà de presentar el model 840 incloent totes les activitats (també les exemptes). A més, hauran de presentar el model 848 per consignar l’import net de la seva xifra de negocis llevat que hagin fet constar l’import en la declaració de l´ Impost sobre Societats, la de l’Impost sobre la Renda de no Residents o en el model 184.

 

Supòsits de no subjecció a l’IAE

.

Les següents activitats no estan subjectes:

-L’alienació de béns integrats

-L’actiu fix de les empreses que hagin figurat degudament inventariats com a immobilitzat amb més de dos anys d’antelació a la data de transmetre, i la venda de béns d’ús particular i privat del venedor sempre que els hagués utilitzat durant igual període de temps.

-La venda dels productes que es reben en pagament de treballs personals o serveis professionals.

-L’exposició d’articles amb la finalitat exclusiva de decoració o adorn de l’establiment. Per contra, estarà subjecta a l’impost l’exposició d’articles per a regal als clients.

-Quan es tracti de venda al detall la realització d’un sol acte o operació aïllada.

 

Bonificacions en l’Impost

.

Bonificacions obligatòries:

  1. Cooperatives. Bonificació del 95% a les cooperatives, així com les unions, federacions i confederacions de cooperatives i les societats agràries de transformació tindran la bonificació prevista en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
  2. Inici d’activitat. Una bonificació del 50% de la quota corresponent, per als que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional, durant els cinc anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d’aquella. El període d’aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en l’art. 82.1.b de la Llei d’Hisendes Locals per a inici d’activitat.
  3. Activitats realitzades a Ceuta o Melilla. Bonificació del 50%.

.

Bonificacions potestatives, que s’han d’establir mitjançant ordenança fiscal pel corresponent ajuntament:

1.Inici d’activitat. Una bonificació de fins al 50% de la quota corresponent, per als que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal, durant els cinc anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d’aquella. El període d’aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc anys des de la finalització dels dos anys d’exempció prevista per a inici d’activitat.

2.Creació d’ocupació: Es bonificarà fins al 50% de la quota corresponent, per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al de l’aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell.

3.Energies renovables i altres. Una bonificació de fins al 50% de la quota corresponent per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que:

-Utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració. A aquests efectes, es consideren instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables les contemplades i definides com a tals en el Pla de Foment de les Energies Renovables. Es consideraran sistemes de cogeneració els equips i instal·lacions que permetin la producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil.

-Realitzen les seves activitats industrials, des de l’inici de la seva activitat o per trasllat posterior, a locals o instal·lacions allunyades de les zones més poblades del terme municipal.

-Estableixin un pla de transport per als seus treballadors que tingui per objecte reduir el consum d’energia i les emissions causades pel desplaçament al lloc del lloc de treball i fomentar l’ocupació dels mitjans de transport més eficients, com el transport col·lectiu o el compartit .

4.Rendiments baixos o negatius. Una bonificació de fins al 50% de la quota corresponent per als subjectes passius que tributin per quota municipal i tinguin una renda o rendiment net de l’activitat econòmica negatius o inferiors a la quantitat que determini l’ordenança fiscal, la qual podrà fixar diferents percentatges de bonificació i límits en funció de quina sigui la divisió, agrupació o grup de les tarifes de l’impost en què es classifiqui l’activitat econòmica realitzada.

 

Quota Tributària

.

La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes de l’impost i els coeficients i les bonificacions que corresponguin.

 

Període impositiu i meritació

.

El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte quan es tracti de declaracions d’alta, en aquest cas comprendrà des de la data de començament de l’activitat fins al final de l’any natural.

L’impost s’acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d’alta, el dia de començament de l’activitat no coincideixi amb l’any natural, en què les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l’any, inclòs el del començament de l’exercici de l’activitat.

En el supòsit de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi el cessament. A tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en què no s’hagués exercit l’activitat.

.

Terminis

.

-Alta per inici: Abans del transcurs d’un mes des de l’inici de l’activitat.

-Alta per deixar de gaudir d’exempció: Durant el mes de desembre immediat anterior a l’any en el qual el subjecte passiu resulti obligat a contribuir per l’impost.

-Variació de dades: Un mes a comptar de la data en què es va produir la circumstància que va motivar la variació.

-Baixa per cessament: Un mes a comptar de la data en què es va produir el cessament.

-Baixa per gaudir d’exempció: Mes de desembre immediat anterior a l’any en el qual el subjecte passiu quedi exonerat de tributar per l’impost

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GETIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.