Dietes i assignacions de despeses de viatge

Ens agradaria analitzar el tracte als efectes de cotització a la Seguretat Social de les dietes i assignacions de despesa de viatge, així com la seva tributació i intentar exposar també qui ha de justificar-les, si el pagador o perceptor.   

 

A l’efecte de la seva exclusió a la base de cotització a la Seguretat Social i de restar exemptes de l’IRPF, únicament tindran consideració de dietes i assignacions per a les despeses de viatge les quantitats destinades per l’empresari a compensar les despeses normals de manutenció i estada en restaurants , hotels i altres establiments d’hostaleria, en municipi diferent del lloc del treball habitual del treballador i del que constitueixi el seu habitatge i sempre que no superi un període continuat de nou mesos.

 

Segons determina l’Art. 23.2.A.a del RD 2064/1995 i l’Art. 9.A en els seus apartats 3,4,5 i 6 del RD 439/2007:

Despeses de locomoció:

  • En cas d’utilitzar transport públic la quantitat exempta és l’import total que es justifiqui mitjançant factura.
  • En un altre cas, l’import de 0,19 euros per quilòmetre recorregut, més despeses de peatges i aparcaments.

 

Despeses de manutenció i estada:

Si hi pernocta:

Les despeses d’estada exempts seran aquells que es justifiquin mitjançant factura, sense existir límit.

Fent especial menció als conductors de vehicles dedicats al transport de mercaderies per carretera, no necessiten justificació si l’import de les despeses d’estada no supera 15 euros / dia, en desplaçaments nacionals, o de 25 euros / dia en desplaçaments a l’estranger.

Les despeses de manutenció quedaran exempts 53,34 euros / dia en territori espanyol i de 91,35 euros / dia en desplaçaments a l’estranger.

Si no hi ha pernocta:

La quantia exempta serà de 26,67 euros / dia en territori espanyol i de 48,08 i euros / dia en desplaçaments a l’estranger.

Aquestes despeses per manutenció no requereixen tiquet ni factura, però sí s’ha de justificar el desplaçament.

Les assignacions per a manutenció i estada exemptes de gravamen inclouen tant les quantitats lliurades directament als empleats per aquestes despeses com els imports satisfets per l’ocupador als que presten els serveis. No es modifica per tant el règim jurídic d’aquestes assignacions per despeses, independentment que es satisfacin directament al treballador o s’abonin per l’empresa.

Respecte a la justificació de les dietes exemptes en data 2018.11.06 el TEAC va publicar la Resolució 03972/2018 en recurs extraordinari d’alçada per a la unificació de criteri, on es determina qui ha de ser, si el pagador o el perceptor de dietes exemptes de gravamen en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques què justifiqui el dia, lloc, motiu i realitat del desplaçament.

Així, el TEAC es posiciona d’acord amb els següents criteris:

            “No hi ha obstacle normatiu que impedeixi a l’Administració comprovar al perceptor de retribucions que han estat declarades dietes i assignacions per a despeses de viatge exemptes de gravamen, en relació amb les mateixes.”   

Així, l’Administració podrà requerir indistintament a pagador o perceptor amb l’objecte de comprovar si s’han practicat correctament les retencions a compte de l’IRPF per les quantitats satisfetes als treballadors.

            “Les despeses de locomoció mitjançant ús de vehicle privat, així com les despeses de manutenció, han de ser acreditats pel pagador”

Significant que és el pagador de les retribucions qui ha de justificar el dia, lloc i motiu del desplaçament i que obeeixen a raons exclusivament laborals i d’organització de la seva activitat econòmica per al correcte acompliment. No obstant, serà acceptat que el perceptor de forma voluntària vulgui aportar la justificació.    

            “Les despeses de locomoció en cas d’haver-se utilitzat un mitjà públic de transport, així com els d’estada (excepte els de conductors de vehicles de transport de mercaderies per carretera) i les despeses d’aparcament o peatge en el cas que s’hagués utilitzat un vehicle privat, hauran de justificar-se, en principi, per l’empresari o perceptor de les dietes “.     

Així, estableix que l’obligat tributari ha d’acreditar aquells fets que l’afavoreixen; havent d’estar els justificants expedits a nom del perceptor. Sent obligació del pagador provar el dia, lloc i motiu del desplaçament, és a dir, que les despeses de desplaçament dels empleats obeeixen a raons laborals i d’organització de la seva activitat econòmica.

 

Podríem resumir que serà la càrrega de la prova del pagador:

  • Que les despeses acreditades obeeixen realment a raons laborals i del desenvolupament de la seva activitat econòmica.
  • Manutenció
  • Locomoció en vehicle privat del treballador.

 

I del perceptor:

  • Locomoció enmig de transport públic
  • Estància
  • Aparcament i peatge

 

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.