Caducitat IVA a compensar

 

Quan l’IVA suportat excedeix de l’IVA repercutit, es pot deixar a compensar en el futur o sol·licitar la devolució. Una empresa o entitat pot portar diversos anys acumulant un IVA pendent de compensar del qual no se sol·licita la devolució.    

 

La compensació es pot exercir en cada autoliquidació sempre que no hagin transcorregut quatre anys comptats a partir de la presentació de la declaració-liquidació en què es va originar l’excés, mentre que per sol·licitar la devolució hem d’esperar-nos a l’última declaració de l’any.

Però cal tenir en compte, que el termini de compensació caduca als quatre anys, per la qual cosa és important comprovar l’antiguitat real de l’IVA pendent de compensar.

Arribats els quatre anys i per tant la seva caducitat, es disposa de quatre anys més per sol·licitar la devolució de les quotes suportades. D’acord amb la jurisprudència espanyola, quan es produeix la caducitat del dret a sol·licitar la compensació del saldo pendent de compensar en l’IVA, neix el dret a obtenir la devolució amb un nou termini de quatre anys de prescripció, per tal de garantir la neutralitat de l’impost.

 

L’article 99.5 de la Llei de l’IVA, estipula el termini de caducitat:

“Article 99. Exercici del dret a la deducció.   

……

Cinc. Quan la quantia de les deduccions procedents superi l’import de les quotes meritades en el mateix període de liquidació, l’excés podrà ser compensat en les declaracions-liquidacions posteriors, sempre que no hagin transcorregut quatre anys comptats a partir de la presentació de la declaració liquidació en què s’origini l’excés.     

No obstant això, el subjecte passiu podrà optar per la devolució del saldo existent al seu favor quan resulti procedent en virtut del que disposa el capítol II d’aquest títol, sense que en aquest cas pugui efectuar la seva compensació en declaracions-liquidacions posteriors, qualsevol que sigui el període de temps transcorregut fins que la devolució es faci efectiva.    

…..”

Com apuntàvem anteriorment, es disposa de quatre anys més per sol·licitar la devolució, però la Llei de l’IVA no contempla cap procediment específic per aplicar aquest dret de manera que el contribuent s’haurà de dirigir expressament a l’Administració tributària a través d’un escrit sol·licitant la devolució de les quantitats d’IVA el dret del qual a deduir mitjançant compensació hagi caducat i d’acreditar mitjançant la comptabilitat i els corresponents suports documentals, la procedència de la sol·licitud.

 

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.