La tributació en mòduls

 

Aquells autònoms que hagin optat o vagin a optar pel mètode d’estimació objectiva, conegut com a règim de mòduls, per al càlcul del rendiment net de l’activitat econòmica que desenvolupen, han de tenir en compte una sèrie de requisits o condicions que poden provocar l’exclusió d’aquest règim.    

 

 

A ell només poden optar les activitats incloses en l’Ordre Ministerial que per a cada any es desenvolupa, de manera que si l’activitat que va a iniciar no es troba inclosa no es podrà optar per aquest mètode.

De la mateixa manera, encara que l’activitat sí sigui susceptible de ser inclosa en el mètode d’estimació objectiva hi ha una sèrie de magnituds excloents que de ser superades provocaran la no aplicabilitat a partir de l’any següent. VEURE BLOC ANTERIOR

En aquests límits assenyalats s’inclouen les activitats idèntiques que realitzin el cònjuge, descendents, ascendents i socis en entitats en règim d’atribució de rendes compartint mitjans personals o materials. A més dels límits en el volum d’ingressos i despeses detallades en la publicació anterior, també hi ha uns límits en el total d’indicadors utilitzats per calcular el rendiment net en funció de l’activitat desenvolupada. Per tant, de donar-se el cas, hem de tenir en compte si compensa superar aquests límits i passar a tributar en estimació directa o mantenir el nivell de l’activitat per seguir tributant en mòduls, sobretot quan es deu a situacions temporals i no a una progressió real i contínua del negoci.

Existeix també incompatibilitat entre el mètode d’estimació directa i el mètode d’estimació objectiva, de manera que, si desenvolupem dues activitats diferenciades, ambdues s’han d’acollir al mateix règim d’estimació.

 Això vol dir que quan una persona física està desenvolupant una activitat econòmica en estimació objectiva i inicia durant l’any una altra activitat no inclosa o per la qual es renunciï a estimació objectiva, la incompatibilitat produirà efectes a partir de l’any següent.

En aquest punt hem de tenir cura amb la realització del que creiem activitats accessòries a la principal que en realitat són considerades activitats diferenciades segons l’administració i poden provocar l’exclusió del règim d’estimació objectiva.

També hi ha la renúncia per part del contribuent presentat la declaració censal models 036 o 037 durant el mes de desembre anterior a l’any natural en què hagi de tenir efectes. En cas d’inici de l’activitat s’ha d’efectuar abans de l’inici. La renúncia tindrà efectes per període mínim de tres anys.

Un dubte recurrent és sobre la possibilitat de desenvolupar una activitat en el règim d’estimació objectiva i ser soci administrador d’una societat mercantil dedicada a la mateixa activitat. Les operacions realitzades a través de societats mercantils de les que es posseeixi accions o participacions o de la que s’és administrador no es computen per a la determinació de l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva en les activitats que a títol personal desenvolupi la mateixa, no provocant la seva exclusió, si bé hem de tenir en compte que si es prestessin serveis professionals a l’entitat, per la incompatibilitat entre els diferents mètodes de tributació, si es produiria l’exclusió del règim d’estimació objectiva, no així en cas de percebre rendiments considerats del treball.

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.