Algunes novetats fiscals per l’any 2018

  • 16/01/2018
  • gestiobcn.com
  • 0

Destaquen algunes novetats fiscals de recent aprovació i que afecten al l´exercici 2018.

  

Nous límits a l´aplicació del mètode d´estimació objectiva (mòduls).

 

L´article 2 del RDL 20/2017, amb efectes des de 1 de gener de 2018 i vigència indefinida, modifica la disposició transitòria trigèsima segona (límits per a l´aplicació del mètode d´estimació objectiva als exercicis 2016, 2017 i 2018), de la Llei 35/2016 de 28 de novembre, resultant prorrogats els límits quantitatius per l´aplicació del mètode d´estimació objectiva vigents fins al moment:

  • Volum de rendiments íntegres: 250.000 euros.
  • Volum de compres: 250.0000 euros
  • Ingressos procedents de factures emeses a altres empresaris, professionals o persones jurídiques 125.000 euros

Queden prorrogats també el límits quantitatius par a l´aplicació del règim especial de l´agricultura ramaderia i pesca vigents fins al moment:

  • Volum de rendiments íntegre: 250.000 euros
  • Volum de compres: 250.000 euros

El termini de renúncia al mètode d´estimació objectiva serà fins el 30 de gener de 2018.

També s´entén efectuada la renúncia quan es presenti en el termini reglamentari la declaració corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre de l´any natural en què hagi de tenir efectes en la forma disposada per al mètode d´estimació directa.

….

Modificacions del Reglament de l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que afecten a beques, formació de personal, servei de menjador i assegurances de malaltia.

.

Beques.

S´eleva l´import exempt fins a 6.000 euros de les beques públiques i les concedides per entitats beneficiàries del mecenatge per cursar estudis. Import exempt que pot arribar fins als 18.000 euros a nivell de màster,   a 21.000 si els estudis es cursen al l´estranger, a 21.000 euros per a doctorats a Espanya i 24.800 euros si el doctorat és a l´estranger, sempre amb la finalitat de compensar despeses de transport i allotjament.

Si la beca és per a la recerca gaudeix d´ exempció la dotació econòmica derivada del programa d´ajuda .

Formació personal.

S´aclareix que dins de les despeses d´estudi per a la capacitació o reciclatge del personal que no són retribució en espècie, es troben també aquells que són finançats per altres empreses o entitats diferents de l´empresa per la qual el treballador presta els seus serveis, sempre que les entitats o empreses comercialitzin productes pels que resulti necessari disposar d´una adequada formació per part del treballador.

Servei menjador.

S´eleva fins a 11 euros la quantia diària exempta de les fórmules indirectes de prestació del servei de menjador.

Assegurança de malaltia

Les primes o quotes pagades per les empreses a companyies per la cobertura de la malaltia es consideren rendiments del treball en espècie exempts quan no excedeixin de 500 euros /any per cadascun dels assegurats (treballadors) i beneficiaris o 1.500 euros quan un dels assegurats o beneficiaris sigui discapacitat.

  

Nous terminis per a la presentació de declaracions

.

El model 184. Declaració informativa que confeccionen les entitats en règim d´atribució de rendes corresponet a l´exercici 2017 i posteriors el termini de presentació és de l´1 al 31 de gener.

El model 347. Declaració anual d´operacions amb terceres persones de l´exercici 2017 manté per l´exercici 2017 el termini de presentació de l´1 al 28 de febrer de 2018 i per exercicis posteriors el termini serà del l´1 al 31 de gener.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.