Introducció a les operacions vinculades

 • 24/01/2018
 • gestiobcn.com
 • 0

Les operacions vinculades són aquelles que es realitzen entre persones físiques o jurídiques entre les quals hi ha un determinat grau de vinculació: 

 • Perquè pertanyen a un mateix grup empresarial
 • Perquè comparteixen administradors
 • Perquè tenen accionistes comuns
 • Perquè hi ha una relació familiar de primer o segon grau entre les persones que realitzen l’operació

Tenen la consideració de persones o entitats vinculades, supòsits com:

 • Una entitat i els seus socis, quan la participació és igual o superior al 25%
 • Una entitat i els seus administradors, excepte en el corresponent a la retribució per l’exercici de les seves funcions.
 • Dues entitats que pertanyen a un grup.
 • Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament en, almenys, el 25% del capital social o dels fons propis.
 • Dues entitats en les quals els mateixos socis, o persones unides per relacions de parentiu, participin, directament o indirectament, en almenys el 25% del capital social o dels fons propis.

Exemples d’operacions vinculades:

 • Lloguer d’un immoble d’un dels socis a la societat. Un soci que presta un local comercial de la seva propietat a l’empresa per a la seva activitat diària sense cobrar lloguer a la mateixa, ha de computar aquest lloguer a preu de mercat, tant per a l’Impost sobre Societats com per a la declaració de la renda del soci, tot i que no estigui percebent renda de lloguer per part de la societat.
 • Préstec d’un soci a la societat. Si un soci majoritari d’una societat li concedeix un préstec a la societat a un tipus d’interès per sota del tipus de mercat, aquesta diferència entre el tipus d’interès de mercat i el que realment percep el soci, haurà d’imputar en els seus respectius impostos ( Impost de Societats i Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).
 • Retribució d’un soci en concepte d’assalariat o funció d’alta direcció. També es considera una operació vinculada quan un familiar del soci d’una empresa realitza un treball professional a favor de la mateixa, percebi o no una retribució per aquest treball i amb les mateixes conseqüències en l’Impost de Societats i Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, esmentat anteriorment.
 • Lloguer d’un immoble d’una societat del grup a una altra.
 • Préstec entre dues societats vinculades.
 • Lloguer d’un immoble de la societat a un soci.
 • Facturació d’una holding a les diferents societats del grup per despeses de direcció i/o administració.

Quan s’han realitzat operacions amb persones o entitats vinculades, pot ser que estiguem obligats a mantenir o declarar certa informació sobre aquestes operacions vinculades en funció de la quantia i el tipus d’aquestes.

Per a més informació sobre l’obligació d’informar, poden consultar la informació sobre el model 232 en el següent enllaç: https://gestiobcn.com/nova-declaracio-informativa-doperacions-vinculades/

Les operacions efectuades entre persones o entitats vinculades es valoraran pel seu valor de mercat, entenent aquest com aquell que s’hauria acordat amb persones o entitats independents en condicions de lliure competència.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.