Deduccions per als Business Angels

 

NOVA DEDUCCIÓ ESTATAL PER INVERSIÓ EN EMPRESES DE NOVA CREACIÓ

.

Una de les mesures adoptades en la Llei 14/ 2013 de 27 de setembre, de suport als emprenedors, van ser els incentius fiscals per a inversions en empreses de nova o recent creació.

Ens referim al “Business Angels”. L´ ” inversors àngels” ( Business Angels , en anglès ), que decideix finançar una empresa.  

.

Els contribuents poden deduir el 20 per cent de les quantitats satisfetes, a partir del 29 de setembre de 2013, per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació .

L’entitat les accions o participacions s’adquireixen, han de complir els requisits que relacionarem i el compliment ha de ser acreditat mitjançant certificat expedit per l’entitat.

.

  • Ha de tractar-se de Societats Anònimes, Societats de Responsabilitat Limitada, Societats Anònima Laborals o Societats de Responsabilitat Limitada Laborals.
  • Cal exercir una activitat econòmica que compti amb els mitjans personals i materials per al desenvolupament de la mateixa. No s’admetran societats l’ activitat sigui la gestió de patrimonis immobiliaris o mobiliaris.
  • L’import de la xifra dels fons propis de l’entitat no podrà ser superior a 400.000 euros en l’inici del període impositiu de la mateixa en què es realitzi la inversió.
  • La inversió s’ha de realitzar en el moment de la constitució d’aquella o mitjançant ampliació de capital efectuada en els tres anys següents a la constitució i romandre en el seu patrimoni per un termini superior a tres anys i inferior a dotze anys.
  • L’inversor no podrà tenir durant cap dia dels anys naturals de tinença de la participació més del 40 per cent del capital social, ni directa ni indirectament a través del seu cònjuge o parents fins a segon grau de consanguinitat.
  • Com s´ha senyalat abans, per a procedir a la deducció l’inversor ha d’obtenir un certificat de la societat on s’indiqui el compliment dels requisits de forma societària , activitat i fons propis.

.

La base màxima de deducció és de 50.000 euros anuals .

D’altra banda, hem de ressenyar que els guanys patrimonials, que es posessin de manifest per la venda d’aquestes participacions , quedarien exemptes de tributació en l’IRPF de l’inversor si l’import total obtingut per la venda de les participacions es reinverteix en altres d’entitats anàlogues . Si hagués reinversió parcial , només estaria exempta la part proporcional del guany patrimonial.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.