Àmbit territorial d’aplicació d’una Associació

Resulta jurídicament rellevant distingir entre àmbit autonòmic o àmbit estatal d’una associació, ja que aquest determina l’àmbit territorial d’actuació de l’entitat.

S’entén que una associació serà d’àmbit autonòmic català quan desenvolupi principalment les seves activitats dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

Una associació serà d’àmbit estatal quan desenvolupi principalment les seves activitats en dos o més comunitats autònomes.

Hem volgut donar especial èmfasi a la paraula PRINCIPALMENT ja que els actes realitzats de forma esporàdica per una associació fora del seu àmbit territorial son igualment vàlids.

Sovint, quan l’associació comença a desenvolupar les seves activitats i a créixer, es troba amb l’inconvenient de que no pot actuar més enllà de la seva comunitat autònoma, veient-se així limitat el seu àmbit d’actuació.

És doncs en aquesta situació quan l’assemblea general s’ha de reunir amb caràcter extraordinari amb l’objecte de modificar els estatuts, i, un cop aprovats, fer la inscripció al Registro Nacional de Asociaciones.

L’àmbit territorial d’una entitat és especialment important ja que determinarà la legislació aplicable. Per aquest motiu a continuació us fem un breu resum de les diferències entre la llei d’aplicació estatal i la llei d’aplicació a Catalunya:

 

LLEI A APLICAR:

Àmbit català: Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Àmbit estatal: Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació.

DOMICILI:

Àmbit català: Situat a Catalunya.

Àmbit estatal: Situat a l’Estat espanyol.

CONSTITUCIÓ:

Àmbit català: Poden constituir associacions les persones físiques i les persones jurídiques, privades i públiques, amb un mínim de tres.

Àmbit estatal: Podran constituir associacions les persones físiques i jurídiques, siguin públiques o privades, per acord de tres o més persones legalment constituïdes.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Àmbit català: Associacions que exerceixen llurs funcions majoritàriament a Catalunya.

Àmbit estatal: Estatal.

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE

Àmbit català: Les associacions s’han d’inscriure en el Registre d’Associacions.

Àmbit estatal: S’hauran d’inscriure a Registro Nacional de Asociaciones o al competent en funció del seu àmbit.

RETRIBUCIONS MEMBRES ÒRGAN REPRESENTACIÓ

Àmbit català: Els membres de l’òrgan de govern exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si be tenen dret al reemborsament de despeses justificades.

Si algun membre de l’òrgan de govern exerceix funcions de direcció o altres que no siguin les pròpies del govern de l’associació, pot ésser retribuït mitjançant una relació contractual.

El nombre de membres de l’òrgan de govern que percebin retribució no pot superar la meitat dels que integren aquest òrgan.

Àmbit estatal: Els membres dels òrgans de representació podran rebre retribucions en funció del seu càrrec, i ha de constar als estatuts i als Comptes Anuals aprovats per l’assemblea.

COMPTABILITAT

Àmbit català: Decret 259/2008, de 23 de desembre, Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Àmbit estatal: Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre normes d’adaptació del Plan General de Contabilidad a les entitats sense ànim de lucre i Resolució del 26 de març de 2013 pla comptabilitat pètites i mitjanes entitats sense afany de lucre.

RESPONSABILITAT

Àmbit català: Les persones jurídiques responen pels danys de l’òrgan de govern o altres representants causin a terceres persones, per acció o omissió, en el compliment de les seves funcions.

Els membres de l’òrgan de govern responen dels danys que causin a l’associació per incompliment de la llei o estatuts o per actes negligents.

Àmbit estatal: Les associacions inscrites responen de les seves obligacions amb tots els seus béns presents i futurs.

Els associats no responen personalment dels deutes de l’associació.

Els membres de l’òrgan de govern responen davant de l’associació, davant dels associats i davant de tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes negligents.

.

 Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 

Tags:
This site is registered on wpml.org as a development site.