Avantprojecte estatal de la Llei de Fundacions

.

El passat 29 d’agost, el Govern de l’Estat va aprovar l’Avantprojecte de Llei de Fundacions

 .

.

L’avantprojecte de Llei de Fundacions està cridat a substituir la vigent Llei 50/2002, de 26 de desembre. Segons el Govern l’objectiu és garantir un millor exercici del dret de fundació i del compliment de les obligacions que se’n deriven, tant respecte de la societat (a través dels fins que justifiquen la seva existència), com de les administracions públiques (en supervisar la seva actuació) i atorgar, quan correspongui, beneficis fiscals.

Sobre aquest avantprojecte han sorgit moltes veus crítiques al·ludint que restringeix la participació de la societat civil, s’allunya dels països europeus en matèria de desgravacions fiscals, i que estableix un règim sancionador per a patrons i secretaris no patrons que pot resultar dissuasiu per a aquelles persones que estan per un mer interès de solidaritat sense més, sense cerca d’un benefici personal.

El nou text suposa l’aplicació d’un model intervencionista per part dels poders públics en el funcionament de les fundacions.

Encara que a Catalunya, el règim de les fundacions està regulat al títol III del llibre tercer del Codi civil català, hi ha determinats articles d’aquest text proposat pel Govern espanyol que estableixen que són d’aplicació general i que faran que les fundacions ja constituïdes, quan sigui procedent, hagin d’adaptar els seus estatuts a la futura legislació.

 

Els principals aspectes que aquest avantprojecte introdueix són:

.

  • El text pretén simplificar el procés constitutiu: es preveu que garanteixi l’agilització de la constitució de les fundacions mitjançant l’assessorament que proporcionarà el Protectorat únic en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat. L’interessat en crear una fundació es dirigirà al Protectorat per demanar un informe d’idoneïtat, adequació, suficiència i viabilitat que haurà de ser resolt en el termini màxim de tres mesos. El notari constituirà la fundació i en demanarà la inscripció en el Registre únic de Fundacions, que depèn del Ministeri de Justícia a través de la Direcció general dels Registres i del Notariat.

 

  • Al Registre de Fundacions, que serà públic i el contingut del qual es presumeix exacte i vàlid, constaran els actes rellevants relatius a totes les fundacions que operin en territori espanyol, la qual cosa permetrà complir amb les necessitats de publicitat i transparència que proporcionen un major control del ús que es fa de les subvencions i beneficis fiscals que rebin. La seva administració s’atribuirà al Registre Mercantil.

 

  • Dotació: L’avantprojecte reforça els requisits relatius a la dotació i elimina la possibilitat de desemborsament successiu.

 

  • Fomenta les pràctiques de bon govern i transparència: regula uns principis de bon govern que han de regir l’actuació dels membres del patronat i estableix el deure d’impulsar l’aprovació i difusió de codis de bon govern. A la web es publicaran les dades més rellevants sobre la seva activitat: comptes anuals i càrrecs del patronat, així com subvencions i ajudes públiques rebudes.

 

  • Incorpora la possibilitat d’extinció de les que es trobin inactives o no compleixin els seus fins: A les causes d’extinció ja previstes actualment a la normativa, s’afegeix la d’incomplir les obligacions de presentar comptes anualment o plans d’actuació durant tres exercicis continuats. Amb aquesta mesura es pretén reduir el percentatge significatiu de fundacions inscrites que estan inactives.

 

  • Introdueix mesures de lluita contra el frau: Per lluitar contra el frau i evitar la utilització instrumental de la fundació per al desenvolupament d’activitats que no guardin relació amb els fins que la justifiquen, la norma aprovada diferencia entre les activitats pròpies, que la fundació exerceix per al compliment dels seus fins, i les mercantils, que es poden realitzar com a forma de finançament de la fundació. Només les fundacions que compleixin amb les exigències legals es beneficiaran de les subvencions i beneficis fiscals que sovint reben les entitats sense ànim de lucre. En aquest sentit es clarifica l’obligació que ja estableix la Llei de 2002 de destinar a les finalitats fundacionals com a mínim el 70% dels rendiments obtinguts per la fundació.

 

  • La contractació de persones o entitats vinculades a la fundació. La regulació de la contractació amb persones o entitats vinculades a la fundació, pretén concretar l’àmbit personal de l’autocontractació, superant les llacunes existents i incloent aquells supòsits en què pot donar-se conflicte d’interessos. Aquest conjunt de supòsits als quals és aplicable el nou règim s’engloba en l’expressió genèrica “persones o entitats vinculades a la fundació”. Tanmateix, es presumeix que no tots els processos de contractació amb persones o entitats vinculades han de ser objecte d’autorització prèvia. Es considera que serà suficient amb la comunicació de les contractacions, en aquells casos en què el conjunt de les dutes a terme per la fundació no superin anualment una quantitat determinada o un percentatge dels ingressos previstos.

 

  • S’introdueix un règim sancionador que correspon aplicar al Protectorat. Els subjectes possiblement responsables seran els patrons i el secretari del patronat que no es trobi entre els primers, si es determina la seva responsabilitat individual en la infracció comesa. Aquestes es dividiran entre lleus, greus i molt greus i seran sancionades amb mesures que oscil·len des de l’amonestació a multes d’entre 1.000 i 30.000 euros, pèrdua del càrrec de patró o de l’òrgan de govern que ocupi i inhabilitació per  ocupar aquests llocs de entre cinc i deu anys.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.