Nova regulació de pràctiques externes dels estudiantes universitaris

 

 

..
Des del passat un d’agost de 2014 i segons estableix el RD Llei 8/2014, de 4 de juliol a la seva disposició addicional vintè cinquena, els estudiants universitaris i de Formació Professional, que realitzen pràctiques curriculars configurades com a activitats acadèmiques en el seu pla d’estudis, tindran una bonificació del 100% en la seva cotització a la Seguretat Social.

 

.

Les pràctiques curriculars han patit, en els últims tres anys, canvis respecte a la seva cotització. Van quedar subjectes a cotització pel RD 1493/2011, excloses de pel RD 1707/2011, van tornar a estar subjectes per anul·lació de reial decret i finalment tornen a estar excloses- via bonificació del 100% – a partir d´aquest nou  Reial Decret llei 8/2014.

D’altra banda, el Reial Decret 592/2014, de 11 de juliol, té com a objecte el desenvolupament de la regulació de les pràctiques externes dels estudiants universitaris. Pràctiques supervisades per les universitats, l’objecte és permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits per la seva formació acadèmica. Les pràctiques podran realitzar-se en la mateixa universitat o en entitats col·laboradores (empreses, entitats públiques i privades).

Poden ser destinataris d’aquestes pràctiques els estudiants matriculats en qualsevol ensenyament impartit per la Universitat o pels centres adscrits. També els estudiants d’altres universitats espanyoles o estrangeres que, en virtut de programes de mobilitat acadèmica o convenis establerts entre les mateixes, estiguin cursant estudis a la Universitat o en els centres adscrits.

Els estudiants hauran d’estar matriculats en l’ensenyament universitari a la qual es vinculen les competències bàsiques, genèriques i / o específiques a adquirir per l’estudiant en la realització de la pràctica. No podent mantenir cap relació contractual amb l’empresa, institució o entitat pública o privada o la pròpia universitat en la qual es realitzaran les pràctiques, excepte autorització d’acord amb la normativa interna de la Universitat.

Per a la realització de les pràctiques externes és imprescindible que hi hagi un Conveni de Cooperació Educativa entre les universitats i les entitats col·laboradores, en ells i segons estableix l’article 7 del Reial Decret, es marcaran com a mínim les següents estipulacions bàsiques:

– El projecte formatiu objecte de la pràctica a realitzar per l’estudiant.

– El règim de permisos a què tingui dret d’acord amb la normativa vigent.

– Les condicions de rescissió anticipada de la pràctica en cas d’incompliment dels seus termes.

– Si és el cas, el règim de subscripció i pagament d’assegurances, tant d’accidents com de responsabilitat civil, o garantia financera equivalent.

– L’existència, si s’escau, d’una borsa o ajuda d’estudis per a l’estudiant i la forma dels seus satisfacció

– La protecció de les seves dades.

– La regulació dels eventuals conflictes sorgits en el seu desenvolupament.

– Els termes del reconeixement de la universitat a la tasca realitzada pels tutors de l’entitat col · laboradora.

Hi ha dues modalitats de pràctiques acadèmiques externes, les curriculars -integrades en els plans d’estudi i les extracurriculares- que els estudiants realitzen amb caràcter voluntari i que no formen part del Pla d’Estudis.

En els arts. 9, 10, 11 i 12 es recullen drets i deures dels estudiants en pràctiques així com els drets i deures dels tutors.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.