..

 

La normativa de l’IVA contempla l’existència d’una sèrie d’activitats o situacions en les quals no s’ha de repercutir l’IVA, ja que es considera que aquestes activitats per la seva naturalesa són activitats exemptes d’acord amb l’article 20 de la Llei d’IVA.

Concretament, aquestes exempcions, poden afectar a les entitats sense ànim de lucre tant a les quotes de socis com pel seu reconeixement d’entitat de caràcter social.

Aquesta exempció pot ser positiva per a entitats petites amb una activitat molt delimitada, o per entitats amb activitats que requereixen d’una alta càrrega de despesa en personal.

Les quotes de socis entren en la consideració d’exemptes d’IVA, sempre i quan es compleixin les següents condicions (art. 20.1.12 Llei IVA):

 • Que l’entitat estigui legalment reconeguda i constituïda
 • Que no tingui afany de lucre
 • Que els seus objectius siguin exclusivament de naturalesa política, sindical, religiosa, patriòtica, filantròpica o cívica.
 • Les prestacions de serveis s’han de realitzar per a la consecució de les finalitats de l’Entitat i amb interès col·lectiu dels socis. La exempció no és aplicable en cas de prestació de serveis en interès d’un o varis socis que no sigui en interès col·lectiu.
 • La contraprestació de les prestacions de serveis exempts ha d’estar constituïda per les cotitzacions fixades en els Estatuts. Si els estatuts no determinen les quotes, també quedarien exemptes les fixades per l’Assemblea. L’exempció és aplicable tant a quotes ordinàries com a quotes extraordinàries.
 • La prestació de serveis ha d’estar realitzada directament per l’Entitat.
 • L’aplicació de l’exempció no ha de ser susceptible de produir distorsions a la competència.

 

Estan exemptes de IVA de forma automàtica totes les entitats que compleixin els requisits necessaris per ser considerades entitats de caràcter social.

Aquests requisits són:

 • No haurà de tenir finalitat lucrativa. Els beneficis que es puguin obtenir, caldrà que els reinverteixin en les mateixes finalitats socials.
 • Els càrrecs de president, patró o representant legal hauran d’ésser gratuïts i no podran tenir interès en els resultats econòmics de l’explotació per ells mateixos o mitjançant altres persones.
 • Els socis o partícips, els seus cònjuges o parents consanguinis, fins al segon grau inclòs, no podran ser els destinataris principals de les activitats exemptes ni gaudir de condicions especials en la prestació dels serveis (aquest requisit, però, no s’exigeix en tots els casos, només en el dels serveis culturals).

Anteriorment al 2013, les entitats que volien aplicar alguna de les exempcions específiques de les entitats no lucratives o bé per les quotes als socis o bé pel reconeixement del caràcter social, havien de demanar el reconeixement previ a l’Agència Tributària.

Actualment, aquest requisit ja no és necessari, però, malgrat tot, si una entitat vol tenir el reconeixement explícit d’entitat de caràcter social, és pot sol·licitar a l’agència tributària.

.

Les entitats que compleixin amb els requisits d’entitat de caràcter social, podran aplicar la exempció a:

 • Serveis d’ assistència social prestats per entitats de caràcter social (art. 20.1.8 Llei iva): com ara la protecció a la infància i la joventut, l’assistència a la tercera edat, l’educació especial i assistència a persones amb minusvàlues, l’assistència a minories ètniques, a refugiats i asilats, a transeünts, a persones amb càrregues familiars no compartides, l’acció social comunitària i familiar, l’assistència a ex-reclusos, la reinserció social i prevenció de la delinqüència, l’assistència a alcohòlics i toxicòmans i la cooperació al desenvolupament.

 

 • Serveis prestats a persones físiques que practiquen l’esport o l’educació física, prestats per entitats de caràcter social (art. 20.1.13 Llei iva): independentment de qui sigui el destinatari de la factura, sempre que els serveis estiguin directament relacionats amb aquestes pràctiques i siguin prestats per entitats esportives que tinguin reconegut el seu caràcter social. Aquesta exempció no inclou els espectacles esportius.

 

 • Serveis de caire cultural prestats per entitats de caràcter social (art. 20.1.14 Llei de l’IVA): Dins d’aquesta exempció s’inclouen tots aquells serveis culturals relacionats amb les activitats de biblioteca i arxius, visites a museus, galeries d’art, pinacoteques, jardins botànics, parcs zoològics i parcs naturals, representacions teatrals, musicals, coreogràfiques, audiovisuals i cinematogràfiques, i finalment a les exposicions i similars.

En la mesura que es duen a terme activitats considerades exemptes de repercutir l’IVA, es perd la possibilitat de deducció de l’IVA suportat de les adquisicions, esdevenint aquest un cost per a l’entitat.

.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.