.

Amb la publicació al BOE del dia 21 de Juliol del Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de seva durada. Entra en vigor el proper 1 de setembre de 2014.

 

En aquesta norma, segons el Ministeri d’Ocupació, s’emmarca dins d’un pla de reformes que inclou un projecte de llei pel qual es modifica el text refós de la Llei general de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les Mútues d’accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i aquest Reial decret, que regula determinats aspectes de la gestió i control dels processos d’incapacitat temporal (IT) en el primer any de durada.

El Reial Decret, regula l’expedició dels comunicats médics de baixa, confirmació i alta, intentant, segons diu l’exposició de motius, compaginar el rigor en la constatació de la malaltia del treballador i de la seva incidència en la capacitat per realitzar-la, l’estalvi de tràmits burocràtics i l’adaptació dels informes mèdics que s’expedeixin als diferents tipus de patologia que poden patir els treballadors del sistema de la Seguretat Social.

Assenyala que s’establiran uns terminis orientatius de durada de la situació d’IT que es basen en el diagnòstic, l’ocupació i l’edat del treballador; que es materialitzen en unes taules tipificades per als diferents processos patològics i la seva incidència en les activitats laborals.

També estableix mecanismes de col · laboració i possibilitats de control per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, en relació amb els diferents processos d’incapacitat temporal dels treballadors del sistema de la Seguretat social.

Quant al procés en si, el primer a assenyalar és que s’aplicarà només durant els primers 365 dies, ja que després de la reforma de l’article 128.1.a) del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, la competència per reconèixer la situació de pròrroga expressa de la incapacitat temporal a partir dels tres-cents seixanta-cinc dies de l’inici de la situació, o bé per a determinar la incoació de l’expedient d’incapacitat permanent, acordar l’alta mèdica per curació o per incompareixença injustificada a reconeixements mèdics , així com per acordar noves baixes per recaiguda en els processos en situació de pròrroga, s’atribueix a l’Institut Nacional de la Seguretat Social i, si s’escau, a l’Institut Social de la Marina.

Els comunicats de baixa, de confirmació de la baixa o d’alta seran expedits pels serveis mèdics de la pròpia mútua quan la causa de la baixa mèdica sigui un accident de treball o una malaltia professional i el treballador presti serveis en una empresa associada, per la gestió de la prestació per aquestes contingències, a una mútua d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, o es tracti d’un treballador per compte propi adherit a una mútua per a la gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de les mateixes contingències.

Els comunicats de baixa i de confirmació de la baixa s’estendran en funció del període de durada que estimi el metge que els emet. No obstant això, es posaran a disposició dels metges unes taules de durada òptima tipificades pels diferents processos patològics susceptibles de generar incapacitats i pel grau d’incidència sobre les activitats laborals.

Partint d’això, la norma regula quatre tipus de processos d’IT:

a) En els processos de durada estimada inferior a cinc dies naturals, el facultatiu del servei públic de salut, o de la mútua, emetrà el comunicat de baixa i el comunicat d’alta en el mateix acte mèdic.

b) En els processos de durada estimada d’entre 5 i 30 dies naturals, el facultatiu del servei públic de salut, o de la mútua, emetrà el comunicat de baixa consignant-hi la data de la revisió mèdica prevista que, en cap cas , excedirà en més de set dies naturals a la data de baixa inicial.

c) En els processos de durada estimada d’entre 31 i 60 dies naturals, el facultatiu del servei públic de salut, o de la mútua, emetrà el comunicat de baixa consignant-hi la data de la revisió mèdica prevista que, en cap cas , excedirà en més de set dies naturals a la data de baixa inicial, expedint llavors el comunicat d’alta o, si escau, el corresponent comunicat de confirmació de la baixa. Després d’aquest primer comunicat de confirmació, els successius, quan siguin necessaris, no podran emetre amb una diferència de més de vint dies naturals entre si.

d) En els processos de durada estimada de 61 o més dies naturals, el facultatiu del servei públic de salut, o de la mútua, emetrà el comunicat de baixa en què fixarà la data de la revisió mèdica prevista, la qual en cap cas excedirà en més de catorze dies naturals a la data de baixa inicial, expedint llavors el comunicat d’alta o, si escau, el corresponent comunicat de confirmació de la baixa. Després d’aquest primer comunicat de confirmació, els successius, quan siguin necessaris, no podran emetre amb una diferència de més de trenta-cinc dies naturals entre si.

El procediment es complementa amb l’obligació d’emetre informes mèdics complementaris en els processos d’incapacitat temporal la gestió correspongui al servei públic de salut i la seva durada prevista sigui superior a 30 dies naturals; i amb les facultats de control que s’atribueixen a la inspecció mèdica per constatar tots els extrems que justifiquin, des del punt de vista mèdic, la necessitat de mantenir el procés d’incapacitat temporal del treballador.

També podrà facultatiu de la mútua que assisteixi al treballador considerar que la patologia causant és de caràcter comú i remetre al treballador al servei públic de salut per al seu tractament. Podrà el beneficiari formular reclamació davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social, que s’ha de substanciar i resoldre aplicant el procediment regulat en l’article 6 del Reial decret 1430/2009, de 11 de setembre.

L’alta mèdica s’extingeix el procés d’incapacitat temporal del treballador amb efectes del dia següent al de la seva emissió, sense perjudici que el referit servei públic, si s’escau, segueixi prestant al treballador l’assistència sanitària que consideri convenient. L’alta mèdica determinarà l’obligació que el treballador es reincorpori al seu lloc de treball el mateix dia en què produeixi els seus efectes.

Els comunicats mèdics d’alta per contingències comunes es comunicaran a les mútues, en el cas de treballadors protegits per les mateixes, perquè aquestes ho comuniquin a l’empresa.

D’altra banda, en els processos d’IT per contingències professionals, el comunicat mèdic d’alta s’expedirà pel facultatiu o inspector mèdic del servei públic de salut o per l’inspector mèdic adscrit a l’Institut Nacional de la Seguretat Social oa l’Institut Social de la Marina si el treballador està protegit amb una entitat gestora, o pel metge depenent de la mútua a la qual correspongui la gestió del procés.

Finalment, tant el metge del servei públic de salut com el metge de la mútua, quan s’expedeixin l’últim informe mèdic de confirmació abans de l’esgotament del termini de durada de tres-cents seixanta-cinc dies naturals, han de comunicar a l’interessat que, un cop exhaurit el termini referit, el control del procés passa a la competència de l’Institut Nacional de la Seguretat Social o, si s’escau, de l’Institut Social de la Marina en els termes que estableix l’article 128.1.a), paràgraf segon, de la Llei General de la seguretat Social.

Trobem en l’article 6 una altra novetat, que és la possibilitat que les mútues puguin realitzar, davant la inspecció mèdica del servei públic de salut, propostes d’alta mèdica en els processos d’incapacitat temporal derivats de contingències comunes la cobertura correspongui a una mútua.

De les propostes d’alta de les mútues es traslladarà al metge al qual correspongui l’emissió dels informes mèdics del procés, que haurà de pronunciar bé confirmant la baixa mèdica, bé admetent la proposta, a través de l’expedició del corresponent part d’alta mèdica .

Assenyala la norma en l’article 9 que l’Institut Nacional de la Seguretat Social o, si s’escau, l’Institut Social de la Marina, podrà disposar que els treballadors que es trobin en situació d’incapacitat temporal siguin reconeguts pels inspectors mèdics.

També podran fer-ho les mútues, respecte dels beneficiaris de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes inclosos en el seu àmbit de gestió, perquè siguin reconeguts pels metges depenen.

Reial decret inclou també la regulació de la transmissió diària per via telemàtica dels informes de baixa i alta des dels serveis públics de salut de les comunitats autònomes a l’INSS i d’aquest organisme a les mútues, quan siguin responsables de la protecció del treballador. Així, el control s’efectuarà des del primer dia de la baixa per IT.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.