Contractes de treball per a personal investigador

 

.

 

La legislació actual recull diversos contractes per al foment de la investigació científica i tècnica per a personal investigador de caràcter laboral que prestin els seus serveis en les universitats públiques, en els Organismes Públics d’Investigació de l’Administració General de l’Estat i en els organismes d’investigació d’altres Administracions Públiques.

.

.

CONTRACTE PER A LA REALITZACIÓ D’UN PROJECTE ESPECÍFIC D’INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA I TÈCNICA.

 .

Aquesta modalitat contractual la podran utilitzar els Organismes Públics d’Investigació de les administracions públiques, les universitats públiques quan siguin perceptores de fons el destí inclogui la contractació de personal investigador o per al desenvolupament dels seus programes propis R + D + i.

Podran celebrar-se amb personal investigador i també amb personal tècnic.

Aquest contracte es regeix pel que estableix la normativa per als contractes d’obra o servei determinat, sense que sigui d’aplicació la durada màxima. Podent prorrogar el contracte tot el temps que duri el projecte d’investigació objecte d’aquest.

 

CONTRACTE D’ACCÉS AL SISTEMA ESPANYOL DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I INNOVACIÓ

.

Aquesta modalitat contractual podran utilitzar-la els Organismes Públics d’Investigació de les administracions públiques, les universitats públiques quan siguin perceptores de fons per a la contractació de personal investigador o per al desenvolupament dels seus programes propis R + D + I, universitats privades i de l’Església catòlica quan percebin fons també destinats a la contractació de personal investigador, entitats privades sense ànim de lucre que realitzin activitats I + d tecnològic, Consorcis Públics i Fundacions del sector públic i altres organismes d’investigació de l’AGE quan realitzin activitat investigadora i siguin beneficiaris d’ajudes i subvencions que es destinin a la  contractació de personal investigador.

Podran celebrar-se amb persones en possessió del títol de doctor o equivalent amb independència dels anys transcorreguts des de l’obtenció del títol.

Aquesta modalitat contractual es regeix per la normativa específica per als contractes en pràctiques.

Destaquem altres característiques d’aquests contractes:

 • Les tasques a realitzar per l’investigador contractat hauran d’estar orientades a l’obtenció d’un elevat nivell de perfeccionament i especialització professional.
 • La durada del contracte no podrà ser inferior a un any, ni excedir de cinc. Les pròrrogues no podran ser inferiors a l’any.
 •  Cap treballador pot ser contractat per aquesta modalitat en la mateixa o diferent empresa per temps superior a cinc anys.
 •  El personal investigador contractat podrà, amb un màxim de 80 hores setmanals, prestar col·laboracions complementàries en tasques docents.
 • La retribució no podrà ser inferior a la del personal investigador que realitzi activitats anàlogues.
 •  Aquesta modalitat de contractació no preveu reduccions de quotes a la Seguretat social.
 •  Cap investigador podrà ser contractat, en la mateixa o diferent entitat sota aquesta modalitat contractual, per un temps superior a cinc anys.

.

CONTRACTE PER A PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ

.

Aquesta modalitat contractual la podran utilitzar les entitats públiques i privades.

Podrà celebrar-se amb graduats universitaris beneficiaris de programes d’ajuda dirigits al desenvolupament d’activitats de formació i especialització científics i tècnics a través, com a mínim, dels corresponents estudis oficials de doctorat.

Aquesta modalitat contractual es regeix per la normativa específica per als contractes en pràctiques.

L’investigador els dos primers anys des de la concessió de l’ajut es trobarà en situació i beca i un cop superat aquest període de beca i obtingut el Diploma de Suficiència Investigadora es formalitzarà contracte en pràctiques que cobreixi, com a màxim, dos anys més, és a dir el tercer i quart any des de la concessió de l’ajuda a la investigació, amb la finalitat de realitzar la tesi doctoral.

.

CONTRACTE PREDOCTORAL (PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ)

.

Aquesta modalitat contractual podran utilitzar la Universitat pública o organisme d’investigació titular d’una unitat investigadora.

Podrà celebrar-se amb persones en possessió del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat universitari o equivalent i hagi estat admès a un programa de doctorat. Així, tindran consideració de personal investigador predoctoral en formació.

Destaquem altres característiques d’aquests contractes:

 

 • El contracte s’ha de fer per escrit i s’ha d’acompanyar d’escrit d’admissió al programa de doctorat expedit per la unitat responsable del programa, o per l’escola de doctorat o postgrau si s’escau.
 • Ha de ser de durada determinada i de temps complet. La durada del contracte serà d’un any prorrogable per períodes anuals. En cap cas la durada acumulada del contracte inicial més la pròrroga podrà excedir de quatre anys.
 •  Cap investigador podrà ser contractat, en la mateixa o diferent entitat sota aquesta modalitat contractual, per un temps superior a quatre anys.
 •  La retribució no podrà ser inferior al 56% del salari fixat per a les categories equivalents en els convenis col · lectius del seu àmbit d’aplicació durant els dos primers anys, al 60% durant el tercer any i al 75% durant el quart any. Tampoc podrà ser inferior al SMI que s’estableixi cada any
 • Cal destacar que això contractes podran beneficiar d’una reducció del 30% en la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes.


Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.