Renda 2012. Deduccions autonòmiques a Catalunya.

.

Fent ús de les competències normatives assumides, la Comunitat Autònoma de Catalunya ha aprovat per a l’exercici 2012 deduccions autonòmiques que podran aplicar-se en les seves declaracions d’IRPF exclusivament els contribuents que durant el dit exercici haguessin tingut la seva residència habitual.

.

.

Aquestes deduccions són:

.

• Deducció per naixement o adopció de fills: 300 euros en declaració conjunta o 150 euros en declaració individual.

• Deducció per viduïtat: 150 euros per als contribuents que quedin vidus i 300 euros per descendent a càrrec.

• Deducció per inversió en habitatge habitual: amb caràcter general 7,5%. Si es tracta d’obres d’adequació de l’habitatge habitual per a persones amb discapacitat la deducció és del 15%.

• Deducció per inversió en habitatge habitual adquirit abans del 30/07/2011, la deducció serà del 9% per als contribuents que compleixen alguna de les següents situacions:

         1. Tenir 32 anys o menys d’edat en la data de meritació de l’impost, sempre que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar, no sigui inferior a 30.000 euros. En cas de tributació conjunta, aquest límit es computa de manera individual per a cadascun dels contribuents que tinguin dret a la deducció per haver realitzat inversions en l’habitatge habitual en l’exercici.

         2. Haver estat a l´ atur 183 dies o més durant l’exercici.

         3. Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

        4. Formar part d’una unitat familiar que inclogui almenys un fill en la data de meritació de l’impost.

• Deducció per lloguer d’habitatge habitual: 10%, amb el màxim de 300 si es compleixen els següents requisits:

          1. Que el contribuent es trobi en alguna de les següents situacions:

           Tenir menys de 32 anys;  haver estat en atur durant 183 dies o més durant 2012; tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%; ésser vidu o vídua i tenir 65 anys o més.

         2. Que la suma de les bases imposables general de l’estalvi menys el mínim personal i familiar no superi els 20.000 euros anuals.

         3. Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin el 10% dels rendiments nets del contribuent.


El límit màxim és de 600 euros anuals, si es tracta de famílies nombroses.

• Deducció per rehabilitació d’habitatge habitual: 1,5% de les quantitats satisfetes en el període impositiu.

• Deducció per pagament d’interessos de préstecs per a estudis de màster o doctorat: l’import dels interessos pagats.

• Deducció per donatius: 15% de les quantitats donades a entitats que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana, amb el límit del 10% de la quota íntegra autonòmica, 25% de les quantitats donades, amb el límit del 10% de la quota íntegra autonòmica, a favor de centres de recerca adscrits a universitats catalanes i els promoguts o participats per la Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics; 15% de les quantitats donades a favor d’entitats vinculades a l’ecologia i a la protecció i millora del medi ambient, amb el límit del 5% de la quota íntegra autonòmica.

• Inversió per un àngel inversor per l’adquisició d’accions o participacions socials d’entitats noves o de recent creació. La deducció serà del 30% de les quantitats invertides durant l’exercici, amb el límit de 6.000 euros.

• Deducció per inversió en accions d’entitats que cotitzen en el segment d’empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari, el 20% de les quantitats invertides durant l’exercici amb el límit de 10.000 euros.

.

                     

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.