IVA Exportacions i Règim especial Devolució IVA Suportat

 

En l’IVA hi ha dos tipus d’exempcions clarament diferenciades:.

–          Exempcions plenes: En aquest cas l’empresari o professional que realitza el lliurament o prestació de servei  i que no repercuteix l’impost, se li permet deduir l’IVA suportat en les adquisicions relacionades amb l’operació exempta, sempre que reuneixi tots els requisits per a la seva deducció. Aquest seria el cas de les EXPORTACIONS i operacions assimilades..

–          Exempcions limitades: s’estableix l’exempció del lliurament del bé o de la prestació de servei  però no es permet deduir l’IVA suportat en les adquisicions relacionades amb l’operació exempta..

.

En aquest blog tractarem els lliuraments de béns i prestacions de serveis exemptes relacionades amb operacions exteriors o assimilades:.

.

Tal com hem indicat anteriorment, el fonamental en aquestes exempcions és que la seva realització atribueix el dret a deduir l’IVA suportat en les adquisicions de béns i serveis que afecten a aquestes activitats.

Entre les exempcions recollides per la Llei destaquen les corresponents als lliuraments de béns expedits o transportats fora de la Comunitat Europea pel transmitent o l’adquirent no establert en el territori d’aplicació de l’impost o per un tercer que actuï per compte i nom dels dos anteriors i els transports directament relacionats amb les exportacions de béns fora de la Comunitat.

Per tant, l’exportador de mercaderies pot ser o bé fabricant o un intermediari.

En el cas que l’exportador sigui el fabricant. L’exportador ho fa sense IVA, però sí que pot sol·licitar la devolució de tots els IVA dels productes adquirits.

En el cas que l’exportador sigui un intermediari (empresa), es compra la mercaderia a un altra empresa i després es ven. Normalment es compra el producte amb IVA però es pot comprar sense IVA si es compleixen uns requisits:

 • Si es presenta el títol de transport informant que aquesta compra serà una venda per a l’exportació, es pot comprar sense IVA.
 • Si la venda del producte es realitza en un magatzem constituït com a zona exempta com una zona franca.
 • Si la venda es realitza des d’un recinte duaner des del qual es realitzarà l’exportació.

D’acord amb l‘article 21, de la Llei 37/1992 de l’IVA, relatiu a les exempcions en les exportacions de béns, ens indica:

Estaran exemptes de l’Impost, en les condicions i amb els requisits que s’estableixin reglamentàriament, les següents operacions:

  1r. Els lliuraments de béns expedits o transportats fora de la Comunitat pel transmitent o per un tercer que actuï en nom i per compte d’aquest.

  2n. Els lliuraments de béns expedits o transportats fora de la Comunitat per l’adquirent no establert en el territori d’aplicació de l’impost o per un tercer que actuï en nom i per compte d’ell.  

.

LAS DECLARACIONS D’IVA – SISTEMA DE DEVOLUCIÓ MENSUAL

.

Els empresaris o professionals que realitzin vendes a l’exterior han de complir unes normes en relació amb les declaracions d’IVA, depenent de la destinació.

En el cas d’exportacions a països no comunitaris, les factures relatives a aquestes operacions són, amb caràcter general, exemptes d’aquest impost, complint uns determinats requisits. En aquest cas, el requisit per aplicar l’exempció, és que es produeixi la sortida efectiva dels béns fora del territori de la Comunitat Europea, havent de conservar els documents justificatius de l’operació (factures, documents de transport, documents duaners, etc .. ) durant el termini de prescripció de l’impost.

Els exportadors es poden acollir al règim especial de devolució que estableix l’article 116 de la llei de l’IVA. Aquests exportadors tenen dret a fer la declaració mensualment en lloc de trimestralment i a demanar la devolució de l’IVA també al final de cada mes.

La sol·licitud de devolucions al final de cada període de liquidació, està recollida en l’article 116. u de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, i desenvolupada en l’article 30 del Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit.

L‘article 116. u de la Llei 37/1992 indica el següent:

“Els subjectes passius podran optar per sol·licitar la devolució del romanents al seu favor existent a la fi de cada període de liquidació conforme a les condicions, termes, requisits i procediment que s’estableixin per reglament.

El període de liquidació dels subjectes passius que optin per aquest procediment coincidirà amb el mes natural, amb independència del seu volum d’operacions. “ 

L’article 30 del Reial Decret 1624/1992 indica que per poder exercir el dret a la devolució, els subjectes passius han d’estar inscrits en el “Registre de devolució mensual” gestionat per la per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, atès que d’una altra manera només podran sol·licitar la devolució del romanent que tinguin al seu favor a la fi de l’últim període de liquidació de cada any natural.

Entre els requisits bàsics per sol·licitar la inscripció i accedir a la devolució mensual es troben els següents:

 • Sol·licitar la inscripció en el registre en termini mitjançant la presentació de la declaració censal corresponent  (Model 036 Sol·licitud d’inscripció en el Registre de devolució mensual, o Model 039 Grups IVA. Inscripció al Registre Devolució Mensual). No serà necessària la inscripció per als ja inscrits en el registre d’exportadors i altres operadors econòmics, per als quals la norma preveu la seva inclusió automàtica.
 • No realitzar activitats que tributin en el règim simplificat.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries.
 • No trobar-se en algun dels supòsits que podrien donen lloc a la baixa cautelar en el registre de devolució mensual o a la revocació del número d’identificació fiscal.
 • No haver estat exclòs del Registre en els 3 anys previs al de presentació de sol·licitud d’alta.
 • Presentació telemàtica de les autoliquidacions mensuals de l’IVA model 303 “Impost sobre el Valor Afegit. Autoliquidació”.
 • Presentació mensual del model 340 “Declaració informativa d’operacions incloses en els llibres registre”.

El règim general de devolucions (sol·licitud a final d’any del saldo pendent) es manté invariable, coexistint amb aquest nou règim que disposa la possibilitat, per a aquells contribuents que opten per això, d’aplicar un sistema de devolució mensual.

Característiques del sistema de devolució mensual de l’IVA

 • Es tracta d’un règim excepcional,  atès que el sistema general consisteix a sol·licitar a final de l’any el saldo pendent de l’IVA que el subjecte passiu no hagi pogut rescabalar amb anterioritat, i voluntari, ja que és sol·licitat pel subjecte passiu mitjançant la inscripció prèvia en el Registre.
 • Es produirà la devolució mensual, mes a mes, en l’any en curs i la sol·licitud de devolució s’efectuarà a la fi de cada període de liquidació.
 • Els subjectes passius que optin per aquesta possibilitat hauran de liquidar l’IVA amb periodicitat mensual i les autoliquidacions es presentaran exclusivament per via telemàtica.
 • La devolució que correspongui s’efectuarà exclusivament per transferència bancària al compte que indiqui a aquest efecte el subjecte passiu en cadascuna de les seves sol·licituds de devolució mensual.
 • Els subjectes passius estaran obligats a presentar una declaració informativa amb el contingut dels llibres registre IVA, per cada període de liquidació de l’Impost (Model 340). Aquesta declaració contindrà les dades anotades fins a l’últim dia del període de liquidació a què es refereixi i s’ha de presentar en el termini establert per a la presentació de l’autoliquidació de l’impost corresponent a aquest període.

No podrà tornar a sol·licitar la inscripció en el registre en el mateix any natural en què el subjecte passiu hagi sol·licitat la baixa del mateix. També, l’exclusió del registre determinarà la no admissió de la sol·licitud d’inscripció durant els tres anys següents a la data de notificació de la resolució que acordi la mateixa.

Terminis per sol·licitar la inscripció en el registre i efectes de la inscripció

Les sol·licituds d’inscripció en el registre es presentaran en el mes de novembre de l’any anterior a aquell en què hagin de tenir efecte.

La inscripció en el registre es realitzarà des del dia 1 de gener de l’any en què hagi de tenir efectes.

No obstant, els subjectes passius que no hagin sol·licitat la inscripció en el registre en el termini establert en el paràgraf anterior, així com els empresaris o professionals que no hagin iniciat la realització de lliuraments de béns o prestacions de serveis corresponents a activitats empresarials o professionals però hagin adquirit béns o serveis amb la intenció, confirmada per elements objectius, de destinar-los al desenvolupament d’aquestes activitats, podran igualment sol·licitar la inscripció en el registre durant el termini de presentació de les declaracions-liquidacions periòdiques. En ambdós casos, la inscripció en el registre tindrà efectes des del dia següent a aquell en què finalitzi el període de liquidació de les declaracions-liquidacions.

El subjecte passiu podrà entendre desestimada la sol·licitud d’inscripció en el registre si transcorreguts tres mesos des de la seva presentació no ha rebut notificació expressa de la resolució de l’expedient.

Les sol·licituds de baixa voluntària en el registre es presentaran en el mes de novembre de l’any anterior a aquell en què hagin de tenir efecte.

No podrà tornar a sol·licitar la inscripció en el registre en el mateix any natural per al qual el subjecte passiu hagi sol·licitat la baixa del mateix.

.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió Bcn

This site is registered on wpml.org as a development site.