Noves retencions d’IRPF per al 2023

 

La Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023, preveu diverses normes que modifiquen les retencions sobre l’impost de la renda de les persones físiques a realitzar en diferents tipus de rendiments.

Procedim a detallar alguns dels canvis més significatius.

Modifica l’import de rendiments de treball no subjectes a retenció

L’import dels rendiments del treball no subjectes a retenció s’incrementa de 14.000 a 15.000 euros per als contribuents els rendiments íntegres del treball dels quals no procedeixin de més d’un pagador.

En conseqüència, s’actualitzen les quanties dels rendiments de treball a partir dels quals es practica retenció i ingrés a compte, en funció del nombre de fills i altres descendents i de la situació del contribuent:

Situación del contribuyente

Nº de hijos y otros descendientes

0

Euros

1

Euros

2 o más

Euros

1.ª Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente

17.270

18.617

2.ª Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas

16.696

17.894

19.241

3.ª Otras situaciones

15.000

15.599

16.272

 

Modifica l’import de rendiments del treball amb límit de retenció

Amb data efecte 1 de gener de 2023, es fixa en 35.200 – anteriorment de 22.000 euros-, el llindar de rendiments del treball als quals resulta aplicable el límit de la quota de retenció del 43% de la diferència positiva entre la retribució total i el del mínim exclòs de retenció segons la situació.

Fins ara, les persones amb rendes entre els 15.000€ i els 18.000€ bruts anuals, es beneficiaven d´una reducció fiscal. Amb els Pressupostos, s´estén a tots els  contribuents que percebin un salari brut anual entre els 15.000 i els  21.000 euros.

 

Modifica la retenció aplicable als rendiments de la feina que derivin d’una relació laboral especial de les persones artistes

Es redueix al 2% el tipus mínim de retenció aplicable – anteriorment del 15% – als rendiments del treball que derivin d’una relació laboral especial de les persones artistes que desenvolupen la seva activitat a les arts escèniques, audiovisuals i musicals, així com de les persones que realitzen activitats tècniques o auxiliars necessàries per al desenvolupament de la dita activitat.

 

Modifica la retenció aplicable als rendiments del treball derivats de l´elaboració d´obres literàries, artístiques o científiques.

També amb efectes de l’1 de gener de 2023 passat, el percentatge de retenció sobre els rendiments del treball derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació, serà del 7% quan el volum de aquests rendiments íntegres corresponent a l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 euros i representi més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en aquest exercici.

Per aplicar aquest tipus de retenció, els contribuents han de comunicar al pagador dels rendiments la concurrència d’aquestes circumstàncies, i el pagador queda obligat a conservar la comunicació degudament signada. Si no es compleixen aquests requisits s’aplicarà el percentatge de retenció del 15%, el mateix que abans s’aplicava amb caràcter general a aquests rendiments.

 

Modifica la retenció aplicable als rendiments procedents de la propietat intel·lectual.

Disminueix el percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments procedents de la propietat intel·lectual, sigui quina sigui la seva qualificació, serà del 15% (anteriorment del 19%). 3 i 5 de l’art. 101 de la Llei de l´IRPF.

També s’aplicarà el percentatge del 7% quan es tracti de bestretes a compte derivades de la cessió de l’explotació de drets d’autor que es meriten al llarg de diversos anys.

Disminueix el tipus de retenció aplicable a determinades activitats econòmiques relacionades amb els artistes.

Amb efectes del 26 de gener de 2023, es redueix del 15% al 7% el tipus de retenció en els supòsits següents:

  • Contribuents que desenvolupin activitats incloses als grups 851, 852, 853, 861, 862, 864 i 869 de la secció segona de Tarifes de l’IAE.
  • Contribuents que desenvolupin activitats a les agrupacions 01, 02, 03 i 05 de la secció tercera de les Tarifes de l’IAE.
  • Quan la contraprestació derivi d’una prestació de serveis que per la seva naturalesa, si es fes per compte d’altri, quedaria inclosa a l’àmbit d’aplicació de la relació laboral especial de les persones artistes.

En qualsevol dels supòsits esmentats cal que el volum de rendiments íntegres del conjunt d’aquestes activitats corresponent a l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 euros i representi més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en aquest exercici. En cas contrari, és aplicable el percentatge de retenció del 15%.

Pel que fa a les retencions i els ingressos a compte sobre els rendiments del treball que s’han abonat durant el mes de gener de 2023 s’han de fer d’acord amb la normativa vigent el 31 de desembre de 2022. En els rendiments que s’abonen a partir del 1 de febrer de 2023, sempre que no es tracti de rendiments corresponents al mes de gener, s’haurà de calcular el tipus de retenció tenint en compte la normativa vigent a partir de l’1 de gener de 2023, i es practicarà la regularització si escau.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN 

This site is registered on wpml.org as a development site.