Impost de Societats per a les Empreses Emergents

  • 19/01/2023
  • gestiobcn.com
  • 0

 

Amb la publicació de la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, més coneguda com a llei startup, s’han introduït una sèrie de novetats tributàries que, entre d’altres, afecten l’impost de societats.

La llei startup estableix uns requisits mínims que s’han de complir perquè una empresa sigui catalogada com a emergent, des de la seva antiguitat, independència i seu social fins al percentatge de la plantilla amb contracte a Espanya, el caràcter innovador i el volum de negoci.

Aquests requisits són:

– Empreses de no més de cinc anys d’antiguitat, set en cas d’alguns sectors estratègics, com ara la biotecnologia.

– Amb seu social a Espanya.

– No haver sorgit duna operació de fusió, escissió o transformació d´empreses que no tinguin consideració d´empreses emergents.

– No distribuir ni haver distribuït dividends.

– No cotitzar a un mercat regulat.

– Majoria de la plantilla (60%) amb contracte laboral a Espanya.

– Que no hagin facturat més de 10 milions dʻeuros.

– Que tingui caràcter Innovador: que desenvolupin un projecte d’emprenedoria innovador que compti amb un model de negoci escalable, entre d’altres requisits.

El procés d´acreditació i/o certificació de startups es durà a terme per part d´Enisa.

Sense entrar en més detalls, en aquest blog donarem una pinzellada a les principals novetats tributàries introduïdes en aquesta llei que afecten l’impost de societats.

El document reforma el sistema tributari aplicable a aquestes companyies. Entre les mesures principals contempla una reducció de l’impost de societats al 15% durant quatre anys. Preveu l’eliminació de l’obligació de pagaments fraccionats o la possibilitat d’ajornar el deute tributari.

1.- Tributació de les empreses emergents al tipus impositiu del 15% durant un termini màxim de 4 anys: Tributaran al tipus del 15% en el primer període impositiu en què, tenint aquesta condició, la base imposable resulti positiva i en els tres següents , sempre que mantingui la condició d’empresa emergent.

2.- Ajornament del pagament de deutes tributaris per empreses emergents durant els dos primers anys d’activitat: Es permet l’ajornament del deute tributari de l’impost dels dos primers exercicis des que la base imposable sigui positiva, sense garanties ni interessos de demora , per un període de 12 i 6 mesos, respectivament, des de la finalització de termini d’ingrés en període voluntari del deute tributari corresponent als períodes impositius esmentats.

Requisits:

– Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries a la data de la sol·licitud.

– Que l’autoliquidació es presenti dins el termini establert.

Incompatibilitat:

– No es pot ajornar l’ingrés de les autoliquidacions complementàries.

3.- No hi ha obligació d’efectuar pagaments fraccionats per empreses emergents durant els dos primers anys d’activitat: s’elimina l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats en els dos anys posteriors a aquell en què la base imposable sigui positiva, sempre que s’hi mantingui la condició d´empresa emergent.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN 

This site is registered on wpml.org as a development site.