LLEI 16/2012 del 27 de desembre 2012, MESURES TRIBUTÀRIES DIRIGIDES A LA CONSOLIDACIÓ DE LES FINANCES PÚBLIQUES I AL IMPULS DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA.

 

 

A continuació us presentem un breu resum de les afectacions d’aquesta llei:

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:

 • Es suprimeix la deducció per inversió en habitatge habitual a partir d’1 de gener de 2013. Es conserva la deducció a tots aquells contribuents que amb anterioritat al 31 desembre 2012 haguessin adquirit el seu habitatge habitual o satisfet quantitats abans d’aquesta data per a la construcció, ampliació, rehabilitació o realització d’obres per raons de discapacitat en el seu habitatge habitual.
 •  Nou gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes que es liquidarà al tipus del 20%, aplicable sobre la quantia del premi que excedeixi de 2.500 €. Aquest gravamen de meritarà en el moment que es satisfaci el premi.
 • Inclusió en la base imposable de l’estalvi només els guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d’elements patrimonials que hagin romàs en el patrimoni del contribuent durant més d’un any.
 • Es modifica la regla de càlcul de la retribució en espècie derivada de la cessió d’habitatge als empleats, quan aquesta no sigui propietat de l’empresa. En aquest cas, la retribució en espècie s’ha de quantificar per l’import del cost del lloguer assumit per l’empresari.
 • Es prorroga durant l’any 2013 el tractament que, per al període 2007-2012, s’ha aplicat, tant en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques com en l’Impost de Societats, per a les despeses i inversions efectuades en els exercicis per habituar als empleats en l’ús de les noves tecnologies de la comunicació i de la información.
 • S’incrementa la tributació de les indemnitzacions o altres retribucions de quantia molt elevada derivades de l’extinció de relacions laborals o mercantils mitjançant la minoració o, depenent de la quantia, l’eliminació, de la reducció del 40 per cent aplicable quan tinguessin un període de generació superior a dos anys o s’han obtingut de manera notòriament irregular en el temps.

 

Impost de Societats:

 • Limitació a les amortitzacions fiscalment deduïbles per grans empreses en l’Impost de Societats. L’amortització comptable de l’immobilitzat material, intangible i de les inversions immobiliàries corresponent als períodes impositius que s’iniciïn dins dels anys 2013 i 2014 es deduirà en la base imposable fins al 70 per cent de la que hagués resultat fiscalment deduïble (màxim en taules). No s’aplicarà a les Empreses de Dimensió reduïda (EDR). L’amortització comptable que no resulti fiscalment deduïble en virtut del que disposa l’article s’ha de deduir de forma lineal durant un termini de 10 anys o opcionalment durant la vida útil de l’element patrimonial, a partir del primer període impositiu que s’iniciï dins de l’any 2015 .
 • Es prorroga, per a l’exercici 2013, l’aplicació d’un tipus de gravamen reduït en l’Impost de Societats per manteniment o creació d’ocupació per les microempreses, (20% per als primers 300.000 euros i la resta al 25%). S’han de tenir menys de 25 treballadors i no haver fet reducció de plantilla i tenir durant l’any una xifra de negoci inferior a 5 milions d’euros.
 • S’estableix un règim especial, més flexible, de les entitats dedicades a l’arrendament d’habitatges, es redueix el nombre mínim d’habitatges requerit i el període de temps en què s’han de mantenir les mateixes en arrendament, alhora que se suprimeixen els requisits de mida dels habitatges.
 • Es modifica el règim fiscal previst per a contractes d’arrendament financer, a través de l’amortització anticipada de determinats actius.
 • Es modifica la fiscalitat de les indemnitzacions que superin una determinada quantia, a través del seu consideració com a despesa no deduïble, amb independència que estiguin correlacionades amb els ingressos de les entitats.

 

Impost sobre el patrimoni

 • Es prorroga la vigència durant l’exercici 2013.

 

Impost sobre el valor afegit:

 • S’aclareix el concepte de lliurament de béns l’adjudicació dels immobles promoguts per comunitats de béns als seus comuners, en proporció a la seva participació.
 • En l’àmbit de la base imposable, es disposa que, en operacions a terminis, serà suficient instar el cobrament d’un dels terminis per modificar aquella, així mateix, s’introdueixen modificacions tècniques amb una finalitat aclaridora en els supòsits de rectificació de factures a destinataris que no actuïn com empresaris i professionals, amb l’objectiu que, en cas de pagament posterior total o parcial de la contraprestació pel destinatari, aquest no resulti deutor enfront de la Hisenda pública per l’import de la quota de l’impost que s’entengui inclosa en el pagament realitzat.

 

Actualització de balanços:

 • Actualització de Balanços per contribuents de l’IS, IRPF i Impost sobre la renda de no residents (IRNR) que realitzin activitats econòmiques. Seran actualitzables els elements de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries situats tant a Espanya com a l’estranger (inclòs les que estiguin en règim d’arrendament financer), existents el 31 de desembre de 2012. L’import de les revaloracions comptables que resultin de les operacions d’actualització es durà al compte «reserva de revaloració de la Llei 16/2012, de 27 de desembre», que formarà part dels fons propis. L’actualització caldrà fer-la entre el període que abasti la data de tancament de l’exercici (normalment el 31 de desembre) i el dia en què acabi el termini per a l’aprovació per part de la Junta Socis. En l’art. 9 de la Llei s’estableixen els coeficients a aplicar. Gravamen únic del 5 per cent sobre el saldo creditor del compte «reserva de revaloració de la Llei 16/2012, de 27 de desembre.

 

Impost sobre dipòsits bancaris:

 • Es crea l’impost sobre els dipòsits a les entitats de crèdit amb la pretensió d’assegurar un tractament fiscal harmonitzat que garanteixi una major eficiència en el funcionament del sistema financer.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.