Contractes per a personal investigador

. .

Recollits en la Llei 14/2011 de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

L’objecte de la Llei és establir un marc per al foment de la investigació científica i tècnica i en ella es van establir tres noves modalitats contractuals per a personal investigador de caràcter laboral que prestin els seus serveis en les universitats públiques, en els organismes públics de recerca de la Administració General de l’Estat i en els organismes d’investigació d’altres Administracions Públiques.

.

.

Les tres modalitats contractuals per a personal investigador de caràcter laboral són:

  • CONTRACTE PREDOCTORAL.
  • CONTRACTE D’ACCÉS AL SISTEMA ESPANYOL DE CIÈNCIA,  TECNOLOGIA I INNOVACIÓ.
  • CONTRACTE D’INVESTIGADOR DISTINGIT.

A continuació destaquem algunes de les característiques més rellevants del contracte PREDOCTORAL, per entendre interessant d’aplicació i poder acollir-se a una reducció en la cotització a la Seguretat Social.

–  L’investigador contractat haurà d’estar en possessió del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat universitari o equivalent i hagi estat admès a un programa de doctorat. Així, tindran consideració de personal investigador predoctoral en formació.

– Es podrà formalitzar aquest contracte amb personal investigador per al desenvolupament d’un projecte específic i nou.

– El contracte s’ha de realitzar per escrit i s’ha d’acompanyar d’escrit d’admissió al programa de doctorat expedit per la unitat responsable del programa, o per l’escola de doctorat o postgrau si s’escau.

– Haurà de ser de durada determinada i temps complert. La durada del contracte serà d’un any prorrogable per períodes anuals. En cap cas la durada acumulada del contracte inicial més la pròrroga podrà excedir de quatre anys.

– La retribució no podrà ser inferior al 56% del salari fixat per a les categories equivalents en els convenis col · lectius del seu àmbit d’aplicació durant els dos primers anys, al 60% durant el tercer any i al 75% durant el quart any. Tampoc podrà ser inferior al SMI que s’estableixi cada any.

– Cal destacar que aquets contractes es podran beneficiar d’una reducció del 30% en la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comuns.

Destacar també el contracte D’ACCÉS AL SISTEMA ESPANYOL DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I INNOVACIÓ.

– Es poden concertar amb els qui estiguin en possessió del títol de doctor o equivalent.

– Les tasques a realitzar per l’investigador contractat hauran d’estar orientades a l’obtenció d’un elevat nivell de perfeccionament.

– La durada del contracte no podrà ser inferior a un any, ni excedir de cinc. Les pròrrogues no podran ser inferiors a l’any.

– Cap treballador pot ser contractat per aquesta modalitat en la mateixa o diferent empresa per temps superior a cinc anys.

– La retribució no podrà ser inferior a la del personal investigador que faci activitats anàlogues.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.