Incentius vigents per a la contractació indefinida

Destaquem els incentius a la contractació indefinida, sense entrar a tractar els requisits que han de complir empresa i treballador.

No s’inclouen els incentius a la contractació indefinida a persones amb discapacitat, per haver-se tractat en un bloc anterior.

TEMPS PARCIAL AMB VINCULACIÓ FORMATIVA.

Col · lectiu: Menors de 30 anys inscrits en l’Oficina d’Ocupació.

 • Reducció del 100% de la quota empresarial per contingències comunes en empreses amb menys de 250 treballadors. Reducció del 75% per empreses amb 250 o més treballadors.

 

PER A NOUS PROJECTES D’EMPRENEDORIA.

Col · lectiu: Majors de 45 anys.

 • Reducció del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social.

 

EMPRESES D’INSERCIÓ

Col · lectiu: Menors de 30 anys en situació d’exclusió social.

 • Bonificació de 1.650 euros / any durant tres anys.

 

JORNADA COMPLETA. SUPORT EMPRENEDORS

Col · lectiu: Joves entre 16 i 30 anys, ambdós inclosos.

 • L’empresa tindrà dret a una bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social durant tres anys, la quantia serà de 83,33 euros / mes (1.000 euros / any) en el primer any, de 91,67 euros / mes (1.100 euros / any) en el segon any, i de 100 euros / mes (1.200 euros / any) en el tercer any. Quan aquests contractes es concertin amb dones en sectors en els quals aquest col · lectiu estigui menys representat les quanties anteriors s’incrementaran en 8,33 euros / mes (100 euros / any).

Col · lectiu:  Majors de 45 anys, que hagin estat inscrits en l’Oficina d’Ocupació almenys dotze mesos en els divuit mesos anteriors a la contractació.

 • L’empresa tindrà dret a una bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social, la quantia serà de 108,33 euros / mes (1.300 euros / any) durant tres anys.

 

Col · lectiu: Dones en sectors en què estigui col · lectiu estigui menys representat.

 • Les bonificacions indicades seran de 125 euros / mes (1.500 euros / any).

.

CONTRACTE DE TREBALL PER A TREBALLADORS MAJORS DE CINQUANTA-DOS ANYS BENEFICIARIS DELS SUBSIDIS PER ATUR

Col · lectiu: Majors de 52 anys beneficiaris de subsidi per desocupació.

 •  Incentius:
 1.  Abonament mensual al treballador del 50% de la quantia del subsidi, durant la vigència del contracte, amb el límit màxim del doble del període pendent depercebre del subsidi i sense perjudici de l’aplicació de les causes d’extinció deldret previstes en les lletres a), e), f), g) ih) de l’article 213 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 2. Abonament al treballador, en un sol pagament, de tres mesos de la quantia del subsidi si el treball que origina la compatibilitat obliga el beneficiari a canviar de lloc habitual de residència.
 3. Bonificació que correspongui en cas de contractació indefinida si es compleixen els requisits de la llei 43/2006 de 29 de desembre (BOE 30 de desembre) o de la llei 3/2012 de 6 de juliol (BOE 7 de juliol).

 

CONTRACTE INDEFINIT D’UN JOVE PER MICROEMPRESES I EMPRESARIS AUTÒNOMS

Col · lectiu: Menors de 30 anys, inscrit en l’Oficina d’Ocupació.

 • Reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències  comunes, del 100 per cent durant un any de contracte.

 

ALTRES CONTRACTES INDEFINITS

 • Víctimes de violència de gènere.

Bonificació de 1.500 euros durant 4 anys.

 •  Víctimes del terrorisme.

Bonificació de 1.500 euros durant 4 anys.

 •   Víctimes de violència domèstica.

Bonificació de 800 euros durant 4 anys.

 •    Treballadors en situació d’exclusió social.

Bonificació de 600 euros durant 4 anys.

 •   Persones en situació d’exclusió social contractades en empreses d’inserció.

Bonificació de 850 euros / any durant tres anys.

 

ASSASSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.