Contractes de Patrocini Publicitari en Activitats d’Interès General com a Instrument de Mecenatge

..

Com ja vàrem comentar en un blog anterior, cal diferenciar dues formes diferents de mecenatge:

 1. El mecenatge en sentit estricte conegut com les donacions. Són aportacions altruistes i desinteressades dutes a terme per col·laborar esporàdicament amb entitats no lucratives, i l’objectiu és la mera liberalitat del donant.
 2. El mecenatge empresarial formulat mitjançant convenis de col·laboració empresarials en activitats d’interès general. Són acords, en virtut dels quals, les entitats referides a l’art.16 de la Llei 49/2002, a canvi de l’obtenció d’una ajuda econòmica per a la realització de les activitats que efectuen en compliment de la seva finalitat específica, es comprometen per escrit a difondre la participació del col·laborador en el desenvolupament d’aquestes activitats, reportant al donant un benefici addicional obtingut mitjançant la promoció de la seva pròpia imatge.

Dins del mecenatge empresarial ens trobem amb dues figures:

–          El conveni de col·laboració en activitats d’interès general

–          Els contractes de patrocini publicitari

Tot i que les dues figures mostren un paral·lelisme en la seva configuració jurídica, i es troben subjectes a un mateix règim tributari en l’àmbit de l’impost personal de l’aportant, les dues modalitats d’actuacions presenten importants elements diferenciadors, entre els quals hi ha el tractament fiscal diferent a efectes de l’IVA.

En aquest blog ens centrarem en les principals característiques dels contractes de patrocini publicitari.

ELS CONTRACTES DE PATROCINI PUBLICITARI

El  contracte de patrocini publicitari és aquell per el qual el patrocinat, a canvi d’una ajuda econòmica per a la realització de la seva activitat esportiva, benèfica, cultural, científica o d’un altre mena, es compromet a col·laborar en la publicitat del patrocinador.

Els contractes de patrocini publicitari tenen un marcat caràcter publicitari, ja que el seu objectiu és la consecució d’un determinat benefici comercial a través de la promoció publicitària dels seus productes i serveis de l’empresa que actua com a patrocinador.

El règim jurídic del patrocini publicitari es regula en la Llei General de Publicitat.

Respecte del conveni de col·laboració empresarial, el contracte de patrocini publicitari presenta determinades característiques comuns, però importants diferències com per exemple el subjecte beneficiari de l’aportació, les finalitats perseguides per l’acció de l’empresa, la naturalesa jurídica del contracte i, especialment en la figura impositiva del IVA, on el seu règim tributari és considerablement diferent.

Principals característiques dels Contractes de Patrocini Publicitari:

a)      Beneficiaris de les aportacions:

 • Mentre que en els convenis de col·laboració empresarials el receptor de l’aportació ha de ser en tot cas una entitat sense afany de lucre acollida a la Llei 49/2002, en els contractes de patrocini publicitari, aquest requisit no és imprescindible.
 • Per aquest motiu el marc tributari va més enllà la Llei 49/2002, estenent-se com a actuacions de patrocini publicitari.
 • Per tant, respecte de les aportacions efectuades a entitats acollides a la Llei 49/2002, cal que ens atenguem  als elements distintius necessaris per a identificar si ens trobem davant d’una actuació de patrocini publicitari o si estem davant d’un conveni de col·laboració.

b)      Finalitats perseguides:

 • El contracte de patrocini publicitari te un objectiu essencialment publicitari, essent la raó del mateix la obtenció directe i immediata d’una publicitat associada al esdeveniment finançat, procedint-se a avaluar els riscos econòmics derivats de l’acció així com les probabilitats d’èxit amb les que compta la mateixa.
 • Com l’objectiu principal de l’empresa és fer publicitat dels seus productes i serveis,  junt al nom del patrocinador de l’esdeveniment, poden aparèixer referències expresses dels patrocinadors o d’algun dels seus productes comercials.
 • La raó de ser del patrocini publicitari és purament mercantil i consisteix en l’atorgament d’una determinada quantitat de diners a canvi de publicitat.

c)       Naturalesa jurídica dels contractes:

 • El patrocini publicitari, amb caràcter general, constitueix un acte bilateral de caràcter onerós, en la mesura en que la prestació de cada una de les parts es causa per a la prestació de l’altre.
 • El pagament d’un ajut no representa sinó el pagament d’un servei o el preu d’una activitat pròpia del patrocinat.
 • El pagament d’aquesta aportació econòmica per part de l’empresa es concreta en el pagament de la publicitat rebuda per l’acció duta a terme, originant-se així el naixement d’una obligació per part del patrocinat consistent a transmetre el nom i productes del patrocinador associats al desenvolupament de l’activitat.

d)      Tractament tributari de les aportacions realitzades:

 A nivell del Impost sobre Societats:

 • Les aportacions en concepte de patrocini publicitari tindran la consideració de despesa de publicitat, propaganda i relacions públiques, i resultaran íntegrament deduïbles.
 • En tots aquells casos que una empresa realitzi una aportació a qualsevol entitat acollida a la Llei 49/2002, rebent a canvi la difusió de l’esmentada col·laboració, l’aportació efectuada rebrà el mateix tractament tributari en l’àmbit del donant, amb independència de si es tracta d’un patrocini publicitari com d’un conveni de col·laboració.

 A nivell del IVA:

 • En el contracte de patrocini publicitari el patrocinador persegueix la obtenció d’un benefici empresarial consistent a difondre el seu nom comercial o els seus productes a través d’una publicitat lligada a la promoció d’una activitat d’interès general, o sigui, persegueix obtenir una rendibilitat a la inversió efectuada.
 • En aquest cas, doncs, les aportacions rebudes per l’entitat no lucrativa mitjançant un contracte publicitari estan subjectes al IVA.
 • La reciprocitat de les obligacions nascudes en el si d’un contracte de Patrocini Publicitari per a el patrocinador i per a el patrocinat, junt amb el caràcter lucratiu de l’operació, justifiquen la subjecció i no exempció al impost.

Com a reflexió final, val a dir que des de el punt de vista estrictament tributari, tant els convenis de col·laboració com els contractes de patrocini publicitari difereixen tan sols en l’aspecte relatiu a la seva subjecció o no al IVA. I es que, si be, les esmentades aportacions reben el mateix tractament fiscal en l’àmbit del impost del donant, a efectes de IVA els convenis de col·laboració estan totalment exempts de IVA al no tenir la consideració de prestació de serveis, els contractes de patrocini publicitari estan subjectes a IVA.

.

Assessoria a Barcelona

 SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

Per a més informació sobre els Convenis de Col·laboració us enllacem el blog relatiu al tema:
https://gestiobcn.com/convenis-de-col%C2%B7laboracio-empresarial-en-activitats-dinteres-general-coma-instrument-de-mecenatge
Fonts:
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/zergak/es_41/adjuntos/Z41%20-%2003%2003%20-%20Juan%20Calvo.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45229-45243.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1988/BOE-A-1988-26156-consolidado.pdf
This site is registered on wpml.org as a development site.