Prestació per risc durant l´embaràs i la lactància natural

.

 

Regulades en l’art . 134 i 135 bis de la Llei General de la Seguretat Social, són prestacions que tracten de cobrir la pèrdua de rendes que es produeixen, durant el període de suspensió del contracte de treball, quan la treballadora en estat, havent de canviar de lloc de treball o de activitat per una altra compatible amb el seu estat, no resulti possible aquest canvi o no es pugui exigir per motius justificats.

.

Hi ha risc

          quan les condicions d’un lloc de treball poden influir negativament en la salut de la treballadora embarassada i del fetus o, en el supòsit de lactància, del fill menor de 9 mesos. Aquestes condicions comporten la impossibilitat per continuar en el lloc de treball, sent l’empresa la que posa de manifest l’existència del risc específic d’exposició a través de l’avaluació de riscos del lloc. No estem parlant d’un procés automatitzat, sinó que cal un estudi individual de cada cas.

.

Són beneficiàries

             aquelles treballadores per compte aliè i també per compte propi. Sigui el contracte a temps complet o temps parcial . Que es trobin afiliades i en alta en algun dels règims de la Seguretat Social en la data que s’iniciï la suspensió del contracte. També han d’estar al corrent del pagament de les quotes, de les quals siguin responsable directes.

.

La prestació

          s’abonarà durant el temps que sigui necessari per a la protecció de la salut de la treballadora embarassada i / o el fetus i finalitzarà el dia anterior al d’inici del descans per maternitat o el de la reincorporació al lloc de treball o quan el fill compleixi 9 mesos en el cas de la lactància.

La Prestació econòmica correspon al 100% de la base reguladora de contingències professionals.

 

Abans d’entrar a detallar els passos a seguir en el procés, cal destacar que no s’ha de confondre la situació de Risc Durant l’Embaràs o Lactància Natural amb altres supòsits en què la impossibilitat per realitzar el treball per part de la treballadora, provingui de circumstàncies alienes al seu treball o de malalties que necessitin un tractament mèdic , en aquest cas la prestació que li correspondria seria la d’Incapacitat Temporal per Malaltia Comuna.

.

La treballadora afectada

      haurà de comunicar a l’empresari el seu embaràs o lactància natural, mitjançant informe sol·licitat al Servei Públic de Salut en el qual quedi constància de la circumstància de l’embaràs i la data probable del part.
L’empresari ha d’adoptar li mesures preventives necessàries per evitar el risc que existeix i si no és possible de canviar de lloc de treball a la treballadora. Això suposat, comporta una bonificació del 50% de la cotització empresarial per contingències comunes durant el temps de permanència en el nou lloc.

Si l’adaptació del lloc de treball no és possible , la treballadora ha de sol·licitar a l’Entitat Gestora o, si escau a la Mútua d’AT i MP certificat de risc durant l’embaràs, que justifiqui la necessitat de canvi de lloc de treball amb el tal que l’empresa destini a la treballadora a un lloc de treball compatible amb el seu estat. Si això no és possible es procedirà a la suspensió de la relació laboral i podrà la treballadora sol· licitar la prestació econòmica per risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural.

És obligació de l’empresari mantenir d’alta a la treballadora en el sistema de la Seguretat Social i seguir cotitzant.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.