Reduccions de jornada

 

L’Estatut dels Treballadors en el seu article 37 estableix diversos supòsits de reducció de jornada dels quals resumim a continuació.

.

Per lactància ( art. 37.4 E.T )

.

En els supòsits de naixement de fill, adopció o acolliment , tindran dret a una hora d’ absència del treball per a la lactància d’un fill menor de nou mesos. Aquesta hora es podrà dividir en dues fraccions. La durada del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.

Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, podrà substituir l´hora esmentada per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes en els termes previstos en la negociació col·lectiva o en l’acord a què arribi amb l’empresari respectant. Aquest permís és un dret individual dels treballadors , homes o dones i només podrà ser exercit per un dels progenitors en cas que ambdós treballin.

La determinació de l’horari correspon al treballador, dins la seva jornada ordinària, i ha de preavisar l’empresari amb quinze dies d’antelació a la data en què es reincorpori.

.

Guarda legal ( art. 37.5 E.T )

.

Qui per raons de guarda legal tingui al seu càrrec directe algun menor de dotze anys o una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball diària.

Aquesta reducció serà com a mínim d’un vuitè i un màxim de la meitat de la seva jornada , suposant la disminució proporcional del salari. També té aquest dret qui hagi de tenir cura directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat , que per raons d’edat , accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix i que no exerceixi activitat retribuïda . El treballador , excepte força major , ha de preavisar l’empresari amb una antelació de quinze dies o la que determini el conveni col · lectiu d’aplicació , havent de precisar la data en què iniciarà i finalitzarà la reducció de la jornada.

En aquest cas, la cotització a la Seguretat Social del treballador es computarà incrementada al cent per cent durant dos anys als efectes de calcular en el futur prestacions que li puguin correspondre per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat o paternitat.

.

Hospitalització de nounat ( art. 37.4 bis E.T )

.

Quan per naixement prematur, o per qualsevol altra causa, el fill hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part , la mare o el pare tenen dret a absentar-se del treball una hora amb dret a remuneració o poden també reduir la seva jornada de treball un màxim de dues hores amb disminució proporcional del salari.

.

Víctimes de violència de gènere ( art. 37.7 E.T )

.

Quan una treballadora sigui víctima de violència de gènere tindrà dret a reduir la jornada de treball amb disminució proporcional del salari oa reordenar el temps de treball , ben adaptat el seu horari , ben aplicat l’horari flexible o mitjançant qualsevol altra fórmula que s’utilitzi a l´empresa.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.