Empleats de la Llar

..

Com a conseqüència de l’aprovació del Reial decret llei 29/2012 , de 28 de desembre , de millora de gestió i protecció social en el Sistema Especial per a Empleats de Llar i altres mesures de caràcter econòmic i social el Sistema Especial d’Empleats de la Llar va quedar integrat dins del Règim General de la Seguretat Social i en principi són els ocupadors els que han d’incloure en ell als seus empleats i pagar les cotitzacions a la Seguretat Social .

Hi ha la possibilitat , quan els empleats treballen menys de 60 hores per llar , que l’empleat acordi amb el seu ocupador ocupar-se personalment dels tràmits d’afiliació a la Seguretat Social ( altes , baixes , variacions de dades i l’ingrés de quotes ) . En aquests casos , si es trenca la relació laboral , l’ocupador té dret a presentar la sol · licitud de baixa del seu empleat.

Segons redacta El Reial Decret , es considera relació laboral especial del servei de la llar familiar la que concerten el titular, com a ocupador , i l’empleat que, independentment i per compte d’aquell, presta serveis retribuïts en l’àmbit de la llar familiar.

.

Queden incloses.

• Tasques domèstiques .

• Cura o atenció dels membres de la família .

• Altres treballs com ara guarderia, jardineria , conducció de vehicles , quan formen part del conjunt de tasques domèstiques.

.

Queden excloses.

• Relacions concertades per persones jurídiques , de caràcter civil o mercantil .

• Relacions concertades a través d’empreses de treball temporal.

• Relacions de cuidadors professionals contractats per institucions públiques o per entitats privades.

• Relacions de cuidadors no professionals en atenció a persones en situació de dependència al seu domicili.

• Relacions concertades entre familiars .

• Treball a títol d’amistat, benevolència o bon veïnatge.

.

Cotitzacions a la Seguretat Social.

Llei 22/ 2013 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014 ha variat el tipus de cotització per contingències comuns i la seva distribució entre ocupador i empleat respecte a la inicial de l’any 2012.

Així per a l’any 2014 , les bases de cotització per contingències comuns i professionals es determinaran d’acord amb la següent escala i sempre en funció de la retribució percebuda pels empleats de llar:

.

Tramos, retribuciones mensuales y bases de cotización

Tramo

Retribución mensual incrementada con la proporción de pagas extraordinarias €/mes

Base de cotización €/mes

Hasta 172,05 147,86
Desde 172,06 hasta 268,80 244,62
Desde 268,81 hasta 365,60 341,40
Desde 365,61 hasta 462,40 438,17
Desde 462,41 hasta 559,10 534,95
Desde 559,11 hasta 655,90 631,73
Desde 655,91 hasta 753,00 753,00
Desde 753,01 790,65

 

El tipus de cotització per contingències comuns és el 23,80%, sent el 19,85 % a càrrec de l’ocupador i el 3,95% a càrrec de l’empleat. Per a la cotització per contingències professionals s’aplica el 1,10% , a càrrec exclusiu de l’ ocupador.

L’obligació de cotitzar correspon sempre a l’ocupador, en cas que el treballador presti servei en diverses llars correspon a cadascun dels diferents ocupadors.

.

Incentius a cotització

 • Durant l’any 2014 és aplicable una reducció del 20 per 100 en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comuns en aquest sistema especial. Seran beneficiaris d’aquesta reducció els ocupadors que hagin contractat, sota qualsevol modalitat contractual , i donat d’alta en el règim general a un empleat de llar a partir d’1 de gener de 2012, sempre que l’empleat no hagués figurat en alta en el règim Especial d’Empleats de Llar a temps complet, per al mateix ocupador , dins del període comprès entre el 2 d’agost i el 31 de desembre de 2011.
 • La reducció del 20% s’ampliarà amb una bonificació fins a arribar al 45% per a famílies nombroses sempre que els empleats de llar prestin serveis de manera exclusiva i que els dos ascendents o l’ascendent , en cas de família monoparental , exerceixi una activitat professional per compte d’altri o propi fora de la llar o estiguin incapacitats per treballar.
 • Quan la família nombrosa sigui de categoria especial no caldrà que els dos progenitors desenvolupen qualsevol activitat retribuïda fora de la llar . Només es reconeixerà aquesta bonificació a un sol cuidador per unitat familiar.
 • En el cas dels treballadors que prestin els seus serveis menys de 60 hores mensuals per ocupador i hagin assumit el compliment de les obligacions en matèria d’enquadrament, cotització i recaptació , queden exclosos dels beneficis d’aquests incentius.

.

Contracte de treball.

La relació laboral s’ha de formalitzar per escrit . L’ocupador és responsable d’això i no fer-ho pot comportar sancions.

Únicament estan exempts de formalitzar el contracte per escrit els serveis esporàdics que durin menys de quatre setmanes seguides.

La durada pot ser per temps indefinit o per una durada determinada en els casos legalment previstos.

Pot concertar-se per escrit un període de prova que no excedeixi de dos mesos .

Durant aquest període l’ocupador i l’empleat de llar estan obligats a complir les seves respectives prestacions , amb possibilitat de resolució de la relació laboral per qualsevol de les parts amb un període màxim de preavís de set dies.

El salari no pot ser inferior al salari mínim interprofessional en còmput anual per una jornada completa . Per sota d’aquesta quantia no és possible fer cap descompte per salari en espècie per manutenció o allotjament . Si hi ha salari en espècie aquest no pot superar el 30 per cent de les percepcions salarials.

La treballadora o treballador té dret a dues pagues extraordinàries a l’any, de manera que es garanteixi la percepció del Salari Mínim Interprofessional en còmput anual.

La jornada màxima setmanal és de quaranta hores de treball efectiu, sense perjudici dels temps de presència , a disposició de l’ocupador , que es puguin acordar entre les parts .

El període de vacances anuals és de trenta dies naturals els quals poden fraccionar-se en dos o més períodes , si bé almenys un d’ells serà com a mínim de quinze dies consecutius . En cas de no acord entre les parts , un mínim de quinze dies poden fixar-se per l’empresari, d’acord amb les necessitats familiars i la resta serà triat lliurement per l’empleat . A més ell treballador té dret a gaudir de les festes i permisos previstos per a la resta dels treballadors.

També queda legislat que entre el final d’una jornada i l’inici de la següent hi ha d’haver un descans mínim de dotze hores , podent reduir-se a 10 en el cas de l’empleat de llar intern compensant la resta fins a dotze hores en períodes de fins a quatre setmanes . L’empleat intern disposa almenys de dues hores diàries per als menjars principals . Aquest temps no computa com a temps de treball , sinó de descans.

El descans setmanal és de trenta- sis hores consecutives que comprin , com a regla general , la tarda del dissabte o el matí del dilluns i el diumenge complet.

És recomanable realitzar i registrar el contracte de treball , ja que si no es fa , s’entendrà que aquest és de caràcter indefinit ia temps complet.

.

Extinció de la relació laboral

Pot extingir-se per :

 • Per acomiadament disciplinari, mitjançant notificació escrita, per les causes previstes en l’Estatut dels Treballadors. Si l’acomiadament es declara improcedent per la jurisdicció competent , les indemnitzacions , que s’abonaran íntegrament en metàl · lic , seran equivalents al salari corresponent a vint dies naturals multiplicats pel nombre d’anys de servei, amb el límit de dotze mensualitats.
 • Per desistiment de l’ocupador , que haurà de ser comunicat per escrit a l’empleat de llar . En el cas que la prestació de servei hagués estat superior a un any l’ocupador haurà de concedir un termini de preavís de vint dies , i en els altres casos de set dies . Simultàniament , ha de posar a disposició del treballador una indemnització , íntegrament en metàl · lic , en quantia equivalent a dotze dies naturals per any de servei , amb el límit de sis mensualitats . La quantia de la indemnització de dotze dies s’aplica únicament als contractes celebrats a partir de l’1 de gener de 2012. L’ocupador pot substituir el preavís per una indemnització equivalent als salaris del període.
 • D’acord amb els supòsits de l’article 49.1 de l’Estatut dels Treballadors, excepte força major , acomiadament col · lectiu i causes objectives legalment procedents.

.

La tramitació.

Es realitza en les administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social i sempre amb antelació a l’inici de l’activitat laboral

La sol·licitud de baixa i variacions de dades es presentaran dins el termini dels 6 dies.

.

Acció protectora.

Els treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Empleats de Llar tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social en els termes i condicions establerts en el Règim General de la Seguretat Social , amb les peculiaritats següents:

 

 • El període de prestació per incapacitat temporal en cas de malaltia comuna o accident no laboral s’inicia a partir del novè dia de la baixa , estant a càrrec de l’ocupador l’abonament de la prestació des del dia quart al vuitè , ambdós inclosos .
 • En cas d’incapacitat temporal derivada d’accident de treball o malaltia professional , el subsidi serà el 75 % de la base reguladora i es cobrarà des del dia següent al de la baixa.
 • No es té dret a la prestació per desocupació .
 • El pagament del subsidi per incapacitat temporal s’efectuarà directament per l’Entitat a la qual correspongui la seva gestió , no procedint el pagament delegat del mateix.

 

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió Bcn

This site is registered on wpml.org as a development site.