..Les entitats locals, com per exemple els ajuntaments, cedeixen voluntàriament i gratuïtament l’ús de béns immobles o equipaments de titularitat municipal o, àdhuc, de titularitat aliena sobre els quals ostenten algun dret, sempre que en ambdós casos,  sigui possible legal o contractualment transferir llur utilització a les entitats socials de la ciutat.

.

Les cessions d’ús tenen per finalitat proporcionar a les entitats socials sense ànim de lucre, siguin associacions o fundacions per exemple, una seu social o un espai on puguin desenvolupar llurs activitats i aconseguir els objectius estatutaris, o ambdues coses alhora, sempre amb certa vocació d’estabilitat o continuïtat, significant així un punt de referència per als seus membres i la ciutadania en general.

Tractant-se de béns de titularitat municipal, o aliens sobre els quals l’Ajuntament ostenta algun dret, correspon a l’exclusiva competència municipal decidir quines de les entitats interessades podran ser beneficiàries de les cessions, atenent a criteris objectius i de disponibilitat d’espais. Arribats en aquest punt, caldrà atorgar necessàriament l’oportú conveni.

Normalment l’entitat assumirà les despeses d’ocupació (neteja, climatització, utilització d’equipament informàtic i de megafonia, etc.) que s’indiquen per a cada espai i signarà l’acord de cessió temporal corresponent.

Sovint moltes entitats desconeixen quin és el procediment per a registrar comptablement aquestes cessions d’espais gratuïtes..

Posem un exemple:

Un ajuntament fa una cessió gratuïta d’espai a una fundació per a 50 anys.

D’entrada ens trobem amb que la Fundació ha rebut la cessió gratuïta d’un espai, sigui per exemple un edifici, del qual pot gaudir del seu ús gratuïtament durant 50 anys, per tant, tenim dos operacions a registrar comptablement:

  • Donar d’alta com un actiu intangible el bé (208 – Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament) , i en aquest cas amortitzar-lo en el període de 50 anys, que és el període d’ús assignat.
  • Donar d’alta una subvenció de capital que anirem passant a ingrés en la mateixa raó que amortitzem el bé cedit en ús. (130 – Subvencions oficials de capital).

L’actiu intangible l’anirem amortitzant (680 – Amortització de l’immobilitzat intangible), i per el mateix import de l’amortització, anirem imputant al compte de pèrdues i guanys la subvenció de capital (725 – Subvencions oficials de capital traspassades al resultat de l’exercici).

Per a tots aquests moviments comptables, ens dirigirem al Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, establert en el Decret 259/2008.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.