Autònom col·laborador

  • 22/11/2018
  • gestiobcn.com
  • 1

Els autònoms titulars d’una activitat econòmica poden contractar treballadors per compte d’altri, – enquadrats en el Règim General-, però quan aquests treballadors són familiars pot ser que estiguin obligats a donar-se d’alta com a autònoms col·laboradors.  

 

Quan un autònom vol contractar un familiar de primer o segon grau d’utilitzar la figura de l’autònom col·laborador. Es consideraran familiars, i, en principi, no podran ser contractat per compte aliè, el cònjuge, els descendents, ascendents i altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament i, si escau, per adopció; sempre que convisquin amb l’empresari.

La norma estableix dos requisits pels que sí que es permetria la contractació per compte d’altri d’aquests familiars d’empresari fins al segon grau. El primer és que no convisquin amb l’empresari i el segon és que es demostri la condició d’assalariats dels familiars. És a dir, que s’acrediti que no depenen econòmicament de l’ocupador.

En el cas concret dels descendents, estableix la Disposició addicional desena de la Llei 20/20017, de 11 de juliol VEURE   que els treballadors autònoms podran contractar, com a treballadors per compte d’altri, els fills menors de trenta anys, encara que convisquin amb ell. En aquest cas, de l’àmbit de l’acció protectora dispensada als familiars contractats quedarà exclosa la cobertura per desocupació.

S’atorgarà el mateix tractament als fills que, tot i ser majors de 30 anys, tinguin especials dificultats per a la seva inserció laboral. A aquests efectes, es considerarà que hi ha aquestes especials dificultats quan el treballador estigui inclòs en algun dels grups següents:

  •  Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per 100.
  •  Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per 100.

.
En el supòsit de fills menors de trenta anys i que visquin fora de casa sí que podran ser enquadrats en el Règim General com a treballadors per compte d’altri amb totes les cobertures.

Pel que fa a fills majors de trenta anys que conviuen i depenen de l’empresari i no tenen cap tipus de discapacitat s’haurà d’inscriure en el règim general d’autònoms, com a autònom col·laborador. No obstant això, si tingués una discapacitat (paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% o amb discapacitat física o sensorial, amb un grau igual o superior al 65%) es podria donar de alta en el règim general, sense possibilitat de cotitzar per desocupació.

Podran causar alta en el règim general amb totes les cobertures els més grans de 30 anys si viuen fora de casa.

Actualment existeixen bonificacions en les quotes de Seguretat Social per als autònoms col·laboradors, sent aquesta del 50% durant 18 mesos i 25% durant 6 mesos, de la quota resultant d’aplicar sobre la base mínima el tipus corresponent de cotització vigent.

L’autònom col·laborador causarà alta a la Seguretat Social mitjançant el model TA0521 no cal donar-se d’alta davant l’Agència Tributària ja que no figurarà com obligat tributari a Hisenda, no sent obligat de presentar declaracions trimestrals d’IVA i IRPF. Sí haurà de realitzar anualment l’autoliquidació de l’IRPF com qualsevol altre treballador imputant en la mateixa els ingressos obtinguts.

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.