Model 232 – declaració informativa d’operacions vinculades

 • 14/11/2018
 • gestiobcn.com
 • 0

Des dels períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener del 2016, l’obligació d’informar sobre operacions vinculades de l’exercici s’efectua mitjançant aquest nou model. Anteriorment aquesta informació s’incloïa dins la pròpia declaració de l’Impost de Societats.

 

Aquesta declaració es presenta al mes següent als 10 mesos posteriors al final del període impositiu. Per exemple, si l’exercici finalitza el 31 de desembre, el termini de la declaració serà durant el mes de novembre de l’any següent.

 

El model 232 l’han de presentar els subjectes passius de l’Impost de Societats que hagin realitzat operacions vinculades en què es doni qualsevol de les següents circumstàncies:

 • Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions amb aquesta persona o entitat superi el valor de mercat 250.000,00 euros. En aquest cas, s’informarà de totes les operacions amb aquesta persona o entitat.
 • Tot i no superar el límit anterior, cal informar de determinades operacions vinculades específiques del període sempre que l’import conjunt amb el mateix tipus d’operació i mateix mètode de valoració superi els 100.000,00 euros. Alguns exemples d’operacions específiques poden ser:
  • Operacions amb paradisos fiscals.
  • Operacions amb persones físiques que tributin en estimació objectiva en què la participació individual o conjunta amb els seus familiars a l’entitat sigui ³ 25% del capital o fons propis.
  • Transmissió de negocis valors o participacions en fons propis d’entitats no admeses a negociació.
  • Transmissions d’immobles o intangibles.
 • Com a regla especial, cal declarar les operacions del mateix tipus i mètode de valoració, sempre que l’import del conjunt d’aquestes dins del període, sigui superior al 50% de la xifra de negocis de l’entitat, malgrat es refereixin a persones o entitats diverses.

 

La declaració s’informarà amb el següent contingut:

 • Identificació de la persona o entitat vinculada (NIF, cognoms i nom o raó social, si és persona física o jurídica, país de residència i codi de província).
 • Es diferenciarà entre operacions d’ingrés o de pagament, i s’informarà de l’import de l’operació.

 

I també caldrà informar del:

 • Tipus de vinculació:
  • A: Una entitat i els socis o partícips
  • B: Una entitat i els seus consellers o administradors
  • C: Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu … dels socis o partícips, consellers o administradors (art. 18.2.c) .LIS)
  • D: Dues entitats que pertanyin a un grup
  • E: Una entitat i els consellers o administradors d’una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup
  • F: Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis
  • G: Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentiu … participin, directament o indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis
  • H: Una entitat resident en territori espanyol i els seus establiments permanents a l’estranger

 

 • Tipus d’operació:
  • 01: Adquisició/Transmissió de béns tangibles (existències, immobilitzats materials, etc.)
  • 02: Adquisició/Transmissió / Cessió d’ús d’intangibles: cànons i altres ingressos/pagaments per utilització de tecnologia, patents, marques, saber fer, etc.
  • 03: Adquisició/Transmissió d’actius financers representatius de fons propis
  • 04: Adquisició/Transmissió de drets de crèdit i actius financers representatius de deute (excl. Operacions tipus 5)
  • 05: Operacions financeres de deute: constitució/amortització de crèdits o préstecs, emissió/amortització d’obligacions i bons, etc. (Excl. Interessos)
  • 06: Serveis entre persones o entitats vinculades (article 18.5 LIS) (incl. Rendiments activitats professionals, artístiques, esportives, etc.)
  • 07: Acords de repartiment de costos de béns o serveis (article 18.7 LIS)
  • 08: Lloguers i altres rendiments per cessió d’ús d’immobles. No inclou rendiments derivats de transmissions/adquisicions (plusvàlues o minusvàlues).
  • 09: Interessos de crèdits, préstecs i altres actius financers representatius de deute (obligacions, bons, etc.). No inclou rendiments derivats de transmissions/adquisicions d’aquests actius financers (plusvàlues o minusvàlues).
  • 10: Rendiments del treball, pensions i aportacions a fons de pensions i d’altres sistemes de capitalització o retribució diferida, lliurament d’accions o opcions sobre les mateixes, etc.
  • 11: Altres operacions.

 

 • Mètode de valoració:
  • 1A: Mètode del preu lliure comparable (art. 18.4.1.a) LIS)
  • 1B: Mètode del cost incrementat (art. 18.4.1.b) LIS)
  • 1C: Mètode del preu de revenda (art. 18.4.1.c) LIS)
  • 1D: Mètode de la distribució del resultat (art. 18.4.1.d) LIS)
  • 1E: Mètode del marge net operacional del conjunt d’operacions (art. 18.4.1.e) LIS).

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 

 

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.