Prestacions per maternitat i paternitat exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

  • 13/12/2018
  • gestiobcn.com
  • 0

 

El Tribunal Suprem en data 3 d’octubre de 2018, va dictaminar en sentència 1462/2018 que “Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.

 

La Direcció General de Tributs ha interpretat que aquesta doctrina és igualment  aplicable a les prestacions per paternitat percebudes de la la Seguretat Social.

Segons estableix nota informativa de l’Agència Tributària, l’aplicació d’aquesta doctrina pot donar lloc a diferents situacions:

Les prestacions públiques per maternitat que s’estan percebent en 2018, s’han de declarar a la propera campanya com a rendes exemptes i les retencions suportades com a plenament deduïbles. A patir de la sentència del Tribunal Suprem, l´Institut Nacional de la Seguretat Social no practica retenció sobre les prestacions.

Aquells contribuents que havent realitzat sol·licituds de rectificació de declaracions que hagin estat desestimades amb anterioritat a la data de la sentència:

– Si el recurs es troba pendent de resolució, serà el corresponent òrgan revisor el que hagi de pronunciar-se sobre l’aplicació al cas de la doctrina del Tribunal Suprem.

– Si la resolució desestimatòria de la sol·licitud de rectificació de la reclamació hagués adquirit fermesa, no és susceptible de revisió en cap instància i no procedirà cap devolució.

Per a aquells contribuents que hagin percebut la prestació en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 podran sol·licitar la rectificació de la declaració de l’IRPF a les que s’haguessin inclòs aquestes rendes. Si les rendes es van percebre en més d´una exercici, s’ha de sol·licitar la rectificació de cada un d’ells.

 

Com sol·licitar la rectificació de les declaracions d´IRPF en les que haguessin inclòs aquesta prestació?

Segons recents instrucción de l´Agència Tributària, la sol·licitud de la rectificació dels exercicis 2014 i 2015 es realitzarà durant el mes de desembre de 2018 a través del formulari disponible a la pàgina web de l´Agència Tributària, en la qual la persona perceptora de la prestació haurà d´indicar en quin dels dos anys ha percebut la prestació o el número de compte bancari on s´abonarà la devolució.

Per als exercicis 2016 i 2017 es realitzarà el mateix procés però durant el mes de gener 2019.

Si les prestacions van ser percebudes durant els exercicis 2015 i 2016, s ha de presentar la sol·licitud de rectificació de l´exercici 2015 durant aquets mes de desembre i la sol·licitud de rectificació de l´exercici 2016 durant el mes de gener de 2019.

Veure link per tramitar sol·licitud.

Cal destacar que no tots els casos en què s’hagi percebut la prestació per maternitat suposaran un dret a devolució, ja que sols procedeix devolució si ha existit retenció i tampoc procedeix devolució, si en fer la declaració corresponent el resultat obtingut va ser de la devolució de tot el retingut.

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.