Treballador Autònom Econòmicament Depenent


El Treballador Autònom Econòmicament Depenent (conegut com a TRADE) va néixer per allunyar-se de la idea del fals autònom, pràctica considerada il·legal. Les novetats fonamentals que incorpora aquesta figura queda regulada a la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de  l’Estatut del Treballador Autònom.

.

Qui són condiderats Treballadors Autònoms Econòmicament Depenents?

Aquells que realitzen una activitat econòmica o professional a títol lucratiu i de forma habitual, personal, directa i predominant per a una persona física o jurídica, anomenada client, del qual depenen econòmicament per percebre d’ell, almenys, el 75 per cent dels seus ingressos per rendiments de treball i d’activitats econòmiques o professionals.
El treballador que es consideri dependent tindrà que comunicar al client aquesta condició per així poder celebrar el contracte.
El client podrà requerir al Treballador Autònom Econòmicament Depenent l’acreditació del compliment de les condicions anteriors, en la data de la celebració del contracte o en qualsevol altre moment de la relació contractual sempre que des de l’última acreditació hagin transcorregut almenys sis mesos.

.

Quins són els requisits necessaris per ser considerat TRADE? 

 • No tenir al seu càrrec treballadors per compte d’altri ni contractar o subcontractar part o tota l’activitat amb tercers.
 • No executar la seva activitat de manera indiferenciada amb els treballadors que prestin serveis sota qualsevol modalitat de contractació laboral per compte del client.
 • Disposar d’infraestructura productiva i material propis.
 • Desenvolupar la seva activitat sota criteris organitzatius propis, sense perjudici de les indicacions tècniques de caràcter general que pugui rebre del seu client.
 • Percebre una contraprestació econòmica en funció del resultat de la seva activitat, d’acord amb el pactat amb el client.
 • Els titulars d’establiments, locals comercials, industrials, oficines o despatxos oberts al públic i els professionals que exerceixin la seva professió conjuntament amb altres en règim societari o sota qualsevol altra forma jurídica admesa en dret, no tindran en cap cas la consideració de Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents.

.

El contracte de treball i alguns drets del treballador autònom econòmicament dependent.

Segons recull el Reial Decret 197/2009, de 23 de febrer el contracte per a la realització de l’activitat professional del TRADE subscrit entre ell i el seu client s’ha de formalitzar sempre per escrit i haurà de ser registrat en l’oficina pública corresponent. Ha de ser registrat pel treballador en el termini dels deu dies següents a la seva signatura, comunicant al client aquest registre en el termini dels cinc dies hàbils següents.

La condició de dependent només es pot tenir respecte d’un únic client.

És contingut obligatori del contracte:

 • La identificació de les parts que el concerten.
 • L’objecte i causa del contracte, i per a això, en tot cas, el contingut de la prestació del treballador autònom, que assumirà el risc i ventura de l’activitat i la determinació de la contraprestació econòmica assumida pel client en funció del resultat, inclosa, si s’escau, la periodicitat i la manera d’ambdues prestacions.
 • El règim de la interrupció anual de l’activitat, del descans setmanal i dels festius, així com la durada màxima de la jornada de l’activitat, incloent la seva distribució setmanal si aquesta es computa per mes o any. Si la Treballadora Autònoma Econòmicament Depenent és víctima de la violència de gènere, d’acord amb el que preveu l’article 14 de l’Estatut del Treball Autònom, i en l’acord d’interès professional aplicable, s’ha de preveure també la corresponent distribució setmanal i adaptació de l’horari de la activitat per tal de fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l’assistència social integral.
 • L’acord d’interès professional que, si s’escau, sigui aplicable, sempre que el TRADE doni la seva conformitat de forma expressa.

En el contracte s’ha de fer constar expressament la condició d’econòmicament dependent del treballador autònom respecte del client amb el qual contracta. A aquest efecte, les parts del contracte declararan:

a. L’activitat del TRADE no s’executarà de manera indiferenciada amb els treballadors que prestin serveis sota qualsevol modalitat de contractació laboral per compte del client.

b. L’activitat es desenvoluparà pel treballador autònom amb criteris organitzatius propis, sense perjudici de les indicacions tècniques que pogués rebre del seu client per a la realització de l’activitat.

c. El risc i ventura de l’activitat ha d’assumir el treballador autònom, que rebrà la contraprestació del client en funció del resultat de la seva activitat.

El contracte també ha d’incloure una declaració del treballador autònom sobre els següents punts:

 • Que els ingressos derivats de les condicions econòmiques pactades en el contracte representen, almenys, el 75% dels seus ingressos per rendiments de treball i d’activitats econòmiques o professionals.
 •  Que no té al seu càrrec treballadors per compte aliè.
 •  Que no va a contractar ni subcontractar amb tercers part o tota l’activitat contractada amb el client ni les activitats que pugui contractar amb altres clients.
 •  Que disposa de la infraestructura productiva i material propis, necessaris per a l’exercici de l’activitat i independents dels del seu client, quan en l’activitat a realitzar siguin rellevants econòmicament.
 •  Que comunicarà per escrit al seu client les variacions en la condició de depenent econòmicament que es produeixin durant la vigència del contracte.
 •  Que no és titular d’establiments o locals comercials,  industrials, oficines i despatxos oberts al públic.
 •  Que no exerceix professió conjuntament amb altres professionals en règim societari.

Respecte a la jornada:

Es reconeix el dret del TRADE a interrompre la seva activitat, com a mínim, durant almenys 18 dies hàbils a l’any.
En contracte individual o acord d’interès professional s’ha d’establir el règim de descansos setmanals, així com el dels festius i la quantia màxima de la jornada d’activitat. La realització d’activitat per sobre d’aquesta quantia màxima serà voluntària, i no pot excedir el màxim que es fixi en el contracte o acord d’interès professional, i en la seva absència d’acord d’interès professional, no podrà superar el 30 per cent del temps pactat .

.

Quan es procedirà a la interrupció justificada de l’activitat professional del TRADE?

Estableix la Llei com a motius per a l’extinció justificada del contracte:

 • Mutu acord.
 • Causes vàlidament consignades en el contracte.
 • Mort, jubilació o invalidesa que resultin incompatibles amb l’activitat.
 • Desistiment del treballador mitjançant el preavís pactat o el que resulti conforme als usos i costums.
 • Voluntat del treballador fundada en incompliment contractual greu del client.
 • Voluntat del client per causa justificada i amb obligació de preavís pactat o el que resulti conforme als usos i costums.
 • Per decisió de la Treballadora Autònoma Aconòmicament Depenent en el supòsit de ser víctima de violència de gènere.
 • Qualsevol altra causa legalment establerta.

Per al coneixement de les pretensions que es deriven de la relació entre el TRADE  i el seu client, seran competents els Jutjats i Tribunals de l’Ordre Social.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

També publicat a www.garciayplazaabogados.com

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.