Règim diferiment de l’IVA a la importació

  • 29/05/2018
  • gestiobcn.com
  • 0

A la importació de béns procedents de països extracomunitaris, que seran utilitzats en una activitat professional o empresarial, s’ha de satisfer a la duana aranzels i el corresponent IVA d’importació.  

 

La deducció d’aquest IVA d’importació pagat, es realitza en presentar la corresponent declaració de l’IVA, el que significa un cost financer pel temps que transcorre des que es despatxen a la duana les mercaderies importades fins que presenten l’autoliquidació periòdica de l’Impost.

Aquest règim optatiu permet que determinats importadors puguin diferir l’ingrés de l’IVA en el moment de presentar la corresponent declaració d’IVA (model 303) a través de la inclusió d’aquestes quotes en la mateixa i sense haver de fer l’ingrés en el moment de la importació.

Podran acollir-se mitjançant la declaració censal (model 036) aquells subjectes passius el període de liquidació coincideixi amb el mes natural (com les empreses acollides al règim de devolució mensual, aquelles el volum d’operacions en l’any natural anterior superi els 6.010.121,04 euros, o aquelles que apliquin el règim de grup d’entitats a efectes d’IVA, entre altres supòsits).

L’article 167.dos de la Llei 37/1992, reguladora de l’Impost sobre el Valor Afegit, es va modificar per la Llei 28/2014 de 27 de novembre, incloent sota certes condicions, la possibilitat d’ingressar les quotes de l’IVA d’importació en la declaració-liquidació corresponent al període en què rebi el document en què consti la liquidació practicada per l’Administració.

 

Les condicions per poder acollir-se a l’IVA diferit són les següents:

  • tractar-se d’un empresari o professional que actuï com a tal
  • tenir un període de liquidació que coincideixi amb el mes natural
  • sol·licitar l’aplicació de l’IVA diferit en els terminis establerts.

 

L’opció pel règim suposa que el mateix s’apliqui a totes les importacions que s’efectuïn pel subjecte durant l’any en qüestió.

En declarar en el model 303 l’IVA per les importacions de cada període mensual, haurà de declarar l’IVA suportat (i la seva empresa pugui deduir) a la casella 33 (“quotes suportades en les importacions”) i haurà d’emplenar també la casella 77 ( “IVA a la importació pendent d’ingrés”), augmentant així el resultat de la liquidació.

Hi ha un tràmit a la Seu electrònica de l’Agència Tributària, dins el procediment d’importació denominat “Consulta de l’IVA importació amb diferiment de pagament”, que permet consultar les quotes d’IVA diferit corresponents a cada període, així com l’estat en què aquests deutes es troben.

El termini per a la sol·licitud de l’IVA diferit a la importació comença el dia 1 de novembre i durant tot el mes es podrà sol·licitar l’aplicació de l’IVA diferit a les importacions realitzades a partir de l’any següent, presentant la Declaració Censal, a través del model 036 .

D’aquesta manera, la quota d’IVA a la importació liquidada per Duanes s’inclou directament en la declaració-liquidació de l’impost corresponent al període en què es rebi el document on consti la liquidació, en lloc d’ingressar-conjuntament amb la resta de tributs de l’DUA d’importació, evitant el cost financer de l’ingrés d’aquesta quota.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.