Compensació de Bases Imposables Negatives en l’Impost sobre Societats

L’Impost sobre Societats permet que els beneficis obtinguts en un exercici fiscal es compensin amb pèrdues procedents d’exercicis anteriors. Dit d’una altra manera, els contribuents poden compensar els beneficis obtinguts en un exercici, amb les pèrdues generades en exercicis anteriors.

.

Més enllà del debat generat si aquesta compensació és una opció o un dret, en aquest blog ens quedarem amb les idees bàsiques i en quins són els límits.

Amb la publicació del Reial decret llei 3/2016 es van introduir nous canvis en la limitació de la compensació de les bases imposables negatives (bins) per als contribuents de l’Impost sobre Societats (IS), amb efectes per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2016.

Els imports màxims de compensació de les bases imposables negatives (bins) en els períodes impositius 2016 i següents, van en funció de quin sigui l’Import Net de la Xifra de Negocis (INXN) del contribuent de l’Impost de Societats (IS):

 

Compensació de Bases Imposables Negatives
INCN El 2016 Des de 2017
INXN < 20 M. 60% mínim 1 M. 70% mínim 1 M.
20 M. < INXN < 60 M. 50% mínim 1 M. 50% mínim 1 M.
60 M. > INXN 25% mínim 1 M. 25% mínim 1 M.

 

Amb l’Ordre HFP / 441/2018, de 26 d’abril, acabada de publicar, per la qual s’aproven els models de declaració de l’impost sobre societats, el model 200 de declaració de l’impost de Societats ha introduït nous caràcters que permetran la compensació de bases negatives en determinats supòsits excepcionals de no aplicació dels límits de compensació establerts, com és el cas del període impositiu en què es produeixi l’extinció de l’entitat o en el cas d’entitats de nova creació.

Cal recordar doncs per a les Pimes, que a l’hora d’efectuar el tancament comptable del 2017 i calcular la liquidació de l’IS, existeix aquesta limitació quantitativa generalitzada del 70 per cent de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització i a la seva compensació , i admetent-se, en tot cas, un import mínim d’1 milió d’euros.

Ja no hi ha limitació temporal per a la compensació de bases, però hi ha un termini especial de comprovació de BIN de 10 anys on és obligatori que el contribuent acrediti l’import de les BINs compensades així com la seva quantia. Per a això és necessari mostrar la liquidació, la comptabilitat i acreditar el seu dipòsit en el Registre Mercantil.

.  

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.