Novetats en la declaració de la renda de 2017

 • 25/04/2018
 • gestiobcn.com
 • 0

La campanya de la Renda 2017 va començar el 4 d’abril en cas de presentació telemàtica, però si es vol presentar presencialment cal esperar fins al dia 10 de maig (el 8 de maig ja es pot demanar cita prèvia). El termini de presentació finalitza el dia 2 de juliol excepte per a les declaracions amb resultat a ingressar que es vulguin domiciliar en compte, el termini de presentació finalitza el 27 de juny. 

Tot i que la declaració no presenta canvis significatius, destacarem algunes novetats a tenir en compte.   

 

 • Per accedir a esborranys i dades fiscals la forma més habitual és mitjançant el número de referència i per obtenir-lo, necessitem consignar el NIF, l’import de la casella 450 de la RENDA 2016 i com a novetat per a aquest exercici, la data de caducitat del DNI . Si no es va presentar declaració l’exercici anterior, l’import de la casella 450 va ser zero o el nostre DNI és de caràcter permanent, caldrà aportar el número complet d’un compte bancari en què es figuri com a titular.

 

 • Aquest any es disposa d’una nova aplicació mòbil, amb la qual es pot accedir a les dades fiscals, veure el resum de l’esborrany i confirmar-ho. Cal destacar que l’aplicació no permet modificar la declaració o incloure alguna dada adicional.

 

 • Es manté el tractament fiscal de les devolucions obtingudes per la reclamació de les clàusules sòl: No s’han d’integrar a la base imposable de l’IRPF, però si aquestes quantitats haguessin format part de la base de la deducció per inversió en habitatge habitual o de deduccions establertes per la comunitat autònoma o haguessin tingut la consideració de despesa deduïble de l’activitat econòmica, comportarà la regularització dels exercicis anteriors no prescrits en què es van incloure. VEURE BLOC ANTERIOR

 

 • Des de gener de 2017 l’import obtingut per la transmissió dels drets de subscripció procedents de valors admesos a negociació es considera un guany patrimonial en el mateix exercici en què es transmeten, com ja passava amb els valors no admesos a cotització en cap mercat secundari , recordem que -fins al 31 de desembre de 2016 el import de la transmissió de drets de subscripció de valors cotitzats reduïa el valor d’adquisició dels títols dels que procedien, de manera que es diferia el guany patrimonial al moment de transmetre els valors -. Aquest canvi va suposar que en les transmissions dels drets de subscripció realitzats el 2017 ens apliquessin una retenció del 19% que hem de tenir en compte en la declaració de la renda.

 

 • Per als contribuents afectats per la resolució del Banc Popular Espanyol, l’amortització de les obligacions genera un rendiment del capital mobiliari negatiu derivat de la transmissió d’actius financers i que es computarà per la diferència entre el valor de transmissió (zero) i el valor d’adquisició dels títols, a integrar en la base imposable de l’estalvi. Per la seva banda, l’amortització de les accions genera una pèrdua patrimonial derivat de la transmissió, l’import és la diferència entre el valor de transmissió (0 euros) i el valor d’adquisició pagat pel contribuent, a integrar en la base imposable de l’estalvi . En cas d’haver-se acceptat els Bons de Fidelització del Banc de Santander S.A., es va obtenir un guany patrimonial positiva per als antics accionistes del Popular i un rendiment de capital mobiliari positiu per als obligacionistes que permet la seva compensació.

 

 • Ja no consideren retribució en espècie les despeses d’estudi per a la capacitació o reciclatge del personal que hagin estat finançades per altres empreses o entitats diferents de l’ocupador, sempre que aquestes empreses o entitats comercialitzin productes per als quals sigui necessari disposar d’una adequada formació per part del treballador. Recordar que fins al 31 de desembre de 2016 només estaven exempts aquelles despeses de formació finançats directament per l’ocupador.

 

 • Nou “Annex C” per recopilar tota la informació amb transcendència en exercicis futurs, com les compensacions dels rendiments del capital mobiliari i de les pèrdues i guanys patrimonials que s’integren a la base imposable de l’estalvi, amb el límit per a 2017 del 20 % del saldo positiu de l’altre component de la renda de l’estalvi.

 

 • A la renda de l’exercici 2016 ja era possible rectificar la declaració a través del propi model de presentació en lloc d’haver de presentar un escrit indicant els errors. Aquest any, per facilitar l’esmena d’errors, es consolida la utilització del propi model de declaració per presentar una sol·licitud de rectificació d’autoliquidació, incloent algunes especialitats en el procediment.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.