Procés de creació i constitució d’una fundació

 

.

Les fundacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes per un o diversos fundadors, amb finalitats d’interès general.

Poden constituir fundacions les persones físiques o jurídiques, amb capacitat plena d’obrar, i els fundadors han de tenir la lliure disposició dels béns que aporten a la fundació.

Adquireixen personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions.

.

  • Carta fundacional

En la carta fundacional, que s’ha de formalitzar en una escriptura pública, han de constar, com a mínim:

a)      La denominació, el domicili i la nacionalitat dels fundadors.

b)      La voluntat de constituir una fundació.

c)       Els estatuts de la fundació.

d)      La dotació inicial, amb la indicació, si no és en diners, de la naturalesa dels béns, la pertinença, el títol d’aportació i la valoració.

e)      La designació de les persones que han de constituir el patronat inicial, i també llur acceptació si es fa en el moment d’atorgar la carta. A més, si es tracta de persones físiques, els membres del patronat han de declarar de manera expressa que no estan inhabilitats per a exercir càrrecs públics o per a administrar béns i que no han estat condemnats per delictes de falsedat, contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic.

.

  • La dotació inicial de la fundació:

Ha de consistir en diners o altres béns fructífers i no pot tenir un valor inferior a 30.000 euros.

La dotació inicial, excepte en els supòsits de dotació successiva, s’ha d’haver aportat i desembossat íntegrament abans de sol·licitar la inscripció de la fundació en el Registre de Fundacions.

Si l’aportació és en diners, s’han d’ingressar en una entitat de crèdit a favor de la fundació en constitució. Si l’ingrés s’ha efectuat abans de l’atorgament de la carta fundacional, cal fer-ho constar en aquesta i protocol·litzar el resguard o el certificat del dipòsit.

Si l’aportació és en béns o drets, s’ha d’incorporar com a annex a la carta fundacional un informe, emès per un perit.

Si la dotació s’aporta en diners, se n’admet el desemborsament successiu. En aquest cas, el desemborsament inicial ha d’ésser almenys del 25 % i la resta s’ha de fer efectiva en el termini de cinc anys. Si la fundació és constituïda per persones físiques o jurídiques privades, el compromís de desemborsament successiu ha de constar en escriptura pública.

Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol onerós i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s’ha de reinvertir en l’adquisició o el millorament d’altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.

La dotació inicial de la fundació es pot incrementar posteriorment amb aportacions fetes pels fundadors o per altres persones. En els increments de dotació, l’aportació, si no és una aportació dinerària procedent del fundador o de tercers, s’ha de fer constar en una escriptura pública, en la qual s’han de descriure els elements següents:

a) Els béns i drets aportats.

b) Les dades registrals i el títol o concepte de l’aportació.

c) L’informe de valoració corresponent, si escau.

d) La manifestació de la voluntat de l’aportant en el sentit que l’aportació formi part de la dotació.

A nivell estatal, quan la dotació sigui d’inferior valor, el fundador haurà de justificar la seva adequació i suficiència als fins fundacionals mitjançant la presentació del primer programa d’actuació, juntament amb un estudi econòmic que acrediti la seva viabilitat utilitzant exclusivament aquests recursos.

.

  • Estatuts

Els estatuts de les fundacions han d’incloure, almenys, les dades següents:

a) La denominació, que ha de contenir el mot fundació.

b) La durada, si no es constitueix per temps indefinit, i la data d’inici de les activitats, si no coincideix amb la d’atorgament de la carta fundacional.

c) El domicili.

d) Les finalitats fundacionals i les activitats que es proposa dur a terme, indicant-ne l’àmbit territorial principal.

e) Les regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals i per a la determinació dels beneficiaris.

f) Les regles sobre organització i funcionament del patronat, que n’han d’indicar la composició, la manera de designar-ne i renovar-ne els membres, la durada del mandat dels patrons, el règim de convocatòria de les reunions, la manera de deliberar i d’adoptar acords i el procediment d’aprovació de les actes.

g) La regulació, si escau, dels òrgans altres que el patronat que es poden constituir, inclosos els de control i supervisió interna. La regulació d’aquests òrgans ha d’incloure la composició i les funcions que han d’assumir.

h) Les disposicions que es considerin pertinents per a evitar conflictes entre l’interès de la fundació i els interessos personals o professionals dels patrons, les persones amb funcions de direcció o els empleats de la fundació.

i) La destinació dels béns sobrants, en cas de dissolució.

.

  • Inscripció

La inscripció de la fundació només es pot practicar si s’acredita al protectorat que ha acceptat el càrrec un nombre de patrons suficient, d’acord amb els estatuts, per a constituir vàlidament el patronat, actuar i adoptar acords.

.

  • Pla de viabilitat

A fi de verificar la suficiència del finançament de les activitats fundacionals, s’ha de presentar al protectorat, com a requisit per a la inscripció en el Registre de Fundacions, un projecte de la viabilitat econòmica dels dos primers anys de funcionament de la fundació i de les activitats previstes.

.

Protectorat de Catalunya

El protectorat és l’organisme de control extern de les fundacions catalanes.

Te l’objectiu primordial de garantir l’exercici del dret de fundació i protegir al mateix temps els interessos dels beneficiaris de les seves activitats amb la finalitat de vetllar i garantir que el projecte fundacional es desenvolupi d’acord amb l’interès general i la voluntat del fundador. Exerceix les seves potestats respecte de les fundacions per mitjà dels òrgans corresponents del departament competent en la matèria (Departament de Justícia).

A nivell estatal l’organisme responsable de les fundacions és el Protectorado de Fundaciones i té per objecte la inscripció de les fundacions, així com la inscripció, constància i dipòsit dels actes, negocis jurídics i documents relatius a les mateixes, i serà exercit per la Administración General del Estado.

Existeixen diferents registres estatals dependents de cada un dels protectorats en què s’inscriuen els actes relatius a les fundacions d’àmbit estatal.

.


Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.