Nou benefici en la cotització per a la contractació indefinida

 

.

 

Reial decret llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social VER , s’estableix un nou incentiu amb l’objectiu de crear ocupació, el qual consisteix en la fixació d’un mínim exempt en la cotització empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social per a contractació indefinida de treballadors.

El benefici en la cotització consisteix en una bonificació a càrrec del SEPE quan el contracte es realitzi a  joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en una reducció a càrrec del sistema de la Seguretat Social en tots els altres supòsits.

.

.

BENEFICI A LA COTITZACIÓ

 

Es pot aplicar a aquells contractes indefinits que es celebrin en qualsevol de les seves modalitats.

• Si el contracte és a temps complet, els primers 500 euros de la base de cotització per contingències comunes del mes quedaran exempts de la cotització empresarial. Aplicant la cotització vigent a la resta de base de cotització.

• Si el contracte és a temps parcial i sempre que la jornada de treball sigui, almenys, equivalent al 50 per cent de la jornada d’un treballador a temps complet comparable, la quantia exempta de cotització de 500 euros es reduirà de forma proporcional al percentatge de reducció de jornada en cada moment.

 

DURADA DEL BENEFICI A LA COTITZACIÓ

 

El benefici en la cotització s’aplicarà durant 24 mesos des de la celebració del contracte de treball i per als contractes formalitzats entre el 01/03/2015 i el  31/08/2016.

Finalitzats els 24 mesos i durant els 12 mesos següents, les empreses amb menys de 10 treballadors, en el moment de la celebració del contracte podran mantenir la bonificació o reducció sent la base de cotització exempta de 250 euros o la quantitat proporcionalment reduïda que correspongui en els supòsits de contractes a temps parcial.

.

REQUISITS DE LES EMPRESES QUE PODEN ACCEDIR

 

Segons assenyala el punt 4 de l’art. 8 del Reial Decret, les empreses que vulguin acollir-se han de complir els requisits següents:

– Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social tant en el moment d’efectuar la contractació com durant l’aplicació del benefici en la cotització.

– No haver extingit contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris declarats judicialment improcedents, per acomiadaments col·lectius declarats no ajustats a Dret durant els sis mesos anteriors a la celebració dels contractes.

– Les empreses en celebrar aquests contractes ha de suposar un increment tant a nivell d’ocupació indefinida com del nivell d’ocupació total de l’empresa, prenent com a referència per realitzar el càlcul, la mitjana diària de treballadors que hagin prestat els seus serveis en l’empresa en els trenta dies anteriors.

– S’ha de mantenir durant 36 mesos tant el nivell d’ocupació indefinida com el nivell d’ocupació total aconseguit, almenys amb la contractació que dóna dret al benefici de cotització.

.

.

ALGUNS DELS SUPÒSITS EN QUÈ NO POT APLICAR EL BENEFICI DE COTITZACIÓ

 

– Relacions laborals de caràcter especial previstes en l’art. 2 de l’E.T.

– Contractacions que afectin el cònjuge, ascendents, descendents i altres parents de consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament de l’empresari o dels qui tinguin el control empresarial, exerceixin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d’administració de les entitats o de les empreses que tenen formen jurídica de societat, així com les que es produeixin amb aquests últims. Amb excepció dels fills que reuneixin les condicions previstes en la DA desena de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom.

– Contractació a treballadors que en els sis mesos anteriors a la data del contracte hagin prestat serveis en la mateixa empresa o entitat mitjançant contracte indefinit. O quan la contractació es realitzi a treballadors que haguessin estat contractats en altres empreses del grup del qual formen part i els contractes s’haguessin extingit per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat, ambdós, declarats judicialment com improcedents, o acomiadaments col·lectius declarats no ajustats a Dret, en els sis mesos anteriors.

En cas d’incomplir amb els requisits de manteniment d’ocupació assenyalat en l’art.4, la bonificació o reducció queda sense efecte i s’haurà de procedir al reintegrament de les quantitats no ingressades, en els termes que assenyala el Reial decret llei:

 

– Si l’incompliment de l’exigència del manteniment del nivell d’ocupació, es produeix des de la data d’inici de l’aplicació del respectiu benefici fins al mes 12, correspon reintegrar el 100 per 100 de l’esmentada referència.

– Si l’incompliment es produeix des del mes 13 i fins al mes 24, pertoca reintegrar la diferència esmentada pels mesos que hagin transcorregut des del mes 13.

– Si l’incompliment es produeix des del mes 25 i fins al mes 36, correspon reintegrar la citada diferència pels mesos que hagin transcorregut des del mes 25

.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.