Nova bonificació per a treballadors autònoms vinculada a la contractació

 

.

.

Amb la finalitat de garantir la protecció a la conciliació de la vida familiar i professional dels treballadors per compte propi, es crea una bonificació en la quota del treballador autònom- inclosos els societaris-, quan contracti per compte d’altri a un treballador que l’ajudi en l’exercici de la seva activitat professional.

.

.

En el recent Reial decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social,s’estableix una bonificació del 100 per cent de la quota d’autònoms per contingències comunes, que resulti d’aplicar a la base mitjana que tingués el treballador en els dotze mesos anteriors a la data en què s’aculli a aquesta mesura per als dos supòsits següents :

.

-Per cura de menors de 7 anys que tinguin al seu càrrec.

-Per tenir a càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada.

 

La durada de la bonificació serà de dotze mesos i la seva aplicació queda condicionada a la contractació d’un treballador per compte d’altri, a temps complet o parcial, que s’ha de mantenir durant tot el període del seu gaudi. En tot cas, la durada del contracte ha de ser, almenys, de 3 mesos des de la data d’inici del gaudi de la bonificació.

Si la contractació és a temps parcial, la bonificació serà del 50 per cent, encara que s’ha de tenir en compte que el contracte a temps parcial no podrà celebrar-se per una jornada laboral inferior al 50 per cent de la jornada d’un treballador a temps complet comparable.

Quan s’extingeixi la relació laboral, fins i tot durant el període inicial de 3 mesos, el treballador autònom podrà beneficiar-se de la bonificació si contracta un altre treballador per compte aliè en el termini màxim de 30 dies. En cas d’incompliment, el treballador autònom està obligat a reintegrar l’import de la bonificació gaudida.

Només tindran dret a la bonificació aquells treballadors autònoms que no tinguin treballadors assalariats a la data d’inici de l’aplicació de la bonificació i durant els dotze mesos anteriors a la mateixa. No s’ha de prendre en consideració als efectes anteriors al treballador contractat mitjançant contracte d’interinitat per a la substitució del treballador autònom durant els períodes de descans per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural.

Des del nostre despatx entenem que la modalitat contractual correcta per a la contractació del nou treballador és el contracte d’Interinitat.

.

Assesoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.